SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA BAŠKA

9.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška
u 2016. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Baška za 2016. godinu za financiranje rada političkih stranaka, odnosno vijećnika izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2016. godini.

Članak 2.

Izrazi, koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2016. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 36.600 kn.

Članak 4.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.210,52 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

. Hrvatska stranka prava - 2 6.421,04 kn

. Stranka umirovljenika - 2 6.421,04 kn

. Hrvatska demokratska zajednica - 1 3.210,52 kn

. Hrvatska narodna stranka - 1 3.210,52 kn

. Hrvatska seljačka stranka - 1 3.210,52 kn

. Lista grupe birača - 1 3.210,52 kn

. Socijaldemokratska partija Hrvatske - 2 6.421,04 kn

. Primorsko-goranski savez - 1 3.210,52 kn.

Članak 5.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, odnosno člana izabranog s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, kako slijedi:

. Hrvatska stranka prava - 1 321,05 kn

. Stranka umirovljenika - 1 321,05 kn

. Lista grupe birača - 1 321,05 kn

. Primorsko-goranski savez - 1 321,05 kn.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 4. i 5. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-16-9

Baška, 25. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10007&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr