SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Grada Maloga Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, ispl. 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, dana 2. ožujka 2016. godine, donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Muzeja Apoksiomena

2.Sastavni dio ovog Zaključka čini Odluka o izmjeni Statuta Muzeja Apoksiomena

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa:012-03/15-01/01

Urbroj: 2213/01-01-16-10

Mali Lošinj, 2. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik Gradskog vijeća
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10005&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr