SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

11.

Na temelju članka 1.Odluke kojom se ovlašćuje Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst odredbi za provedbu prostornih planova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/16) i članka 113. stavak 3. i 4.Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odbor za statutarno- pravna pitanja na sjednici održanoj 26. veljače 2016. godine utvrdio je pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija.

Pročišćeni tekst odredbi za za provedbu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija obuhvaća odredbe za provedbu iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/10) i odredbe za provedbu iz Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (UPU 11), (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/15), u kojima je utvrđeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-16-6

Mali Lošinj, 26. veljače 2016.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
Luigi Satalić, v.r.

Članak 1.

(1) Donosi se odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Kalvarija«, u daljnjem tekstu Odluka, Plan.

(2) Donosi se Odluka o donošenju izmijene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Kalvarija« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/10 ).

Oredbom članka 1. Odluke o donošenju izmijene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (UPU 11), »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/15, koja je stupila na snagu8.12. 2015. godine. dodan je stavak 2.

Članak 2.

(1) Sastavni dijelovi Plana su:

TEKSTUALNI DIO: odredbe za provođenje

GRAFIČKI DIO:

1. korištenje i namjena površina, mj. 1:2.000

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna
mreža,

2.A Prometna, ulična mreža mj. 1:2.000

2.B Komunalna infrastrukturna mreža:
elektroenergetika, plinoopskrba,
TK mreža mj. 1:2.000

2.C Komunalna infrastrukturna mreža: vodoopskrbni
sustav mj. 1:2.000

3.A Uvjeti korištenja,uređenja i zaštite
površina mj. 1:2.000

3.B Zone posebnih ograničenja, oblici
korištenja mj. 1:2.000

3.C Mjere posebne zaštite mj. 1:2.000

4. Način i uvjeti gradnje mj. 1:2.000

C - OBVEZNI PRILOZI:

1. Obrazloženje Plana,

2. popis sektorskih dokumenata i propisa,

3. Izvod iz dokumenata prostornog uređenja
šireg područja,

4. zahtijevi i mišljenja,

5. izviješće o predhodnoj raspravi,

6. izviješće o javnoj raspravi,

7. evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

8. sažetak za javnost.

D - PRILOZI:

1. suglasnost za upis u SUDREG, izvod iz SUDREG,
rješenja o upisimau HKAIG,

2. suglasnosti na konačni prijedlog Plana.

(2)Izmjene i dopune Plana su sastavni dio ove Odluke i sadržanesu u elaboratu « Izmjene i dopune

Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (UPU 11)« koji se sastoji:

I. TEKSTUALNI DIO PLANA

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO PLANA

(kartografski prikazi u mj. 1:2.000

1. korištenje i namjena površina (izmijene i dopune)

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna
mreža

2.A Prometna,ulična mreža (izmijene i dopune)

2.B Komunalna infrastrukturna mreža:
elektroenergetika, plinoopskrba, TK mreža
(izmijene i dopune)

2. C Komunalna infrastrukturna mreža:
vodnogospodarski sustav izmijene i dopune)

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.A Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
(izmijene i dopune)

3.B Zone posebnih ograničenja, oblici korištenja
(izmijene i dopune )

3.C Mjere posebne zaštite (izmijene i dopune)

4. Mjere posebne zaštite (izmijene i zaštite)

III. PRILOZI:

III.1. Obrazloženje plana

III.2. Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Malog
Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske
županije« broj 13/08, 13/12, 26/13 i 42/14)

III.3. Popis sektorskihdokumenata i propisa koji su
poštivani u izradi Plana

III.4. Zahtijevi i mišljenja nadležnih tijela i osoba
temeljem poziva za dostavu zahtijevai dostave
Odluke o izradi izmijena i dopuna UPU
gospodarske zone Kalvarija (UPU 11), sukladno
članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (/NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, i 50/12.

III.5 Izviješće o javnoj raspravi

III.6. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi nadležnih tijela i osoba sukladno članku 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 )

III.7. Evidencija postupka izrade i donošenja
prostornog plana

III.8. Sažetak za javnost.

Odredbom članka 2. Odluke o donošenju izmijena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija ( UPU 11),«Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/15, koja je stupila na snagu 8.12.2015. godine dodan je stavak 2.

Članak 3.

(1) Izrađivač Plana je Urbing d.o.o,.za poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša iz Zagreba.

(2) Izmijene i dopune Plana je izradila tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba , ovlaštena za sve poslove prostornog uređenja , u suradnji sa Upravnim odjelomza komunalni sustav prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja.

Odredbom članka 3. Odluke o donošenju izmijena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija ( UPU 11 ) »Službene novina Primosko-goranske županije« broj 35/15, koja je stupila na snagu 8.12.2015. dodan je stavak 2.

ODREDBE ZA PROVEDBU

1.UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Kalvarija« (u daljnjem tekstu Plan), izdvojenog građevinskog područja gospodarske-poslovne i/ili uslužne namjene, određen je Prostornim planom uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br: 13/ 08), u daljnjem tekstu PPUG.

(2) Odluka o izradi Plana objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 8/08.

(3) Granice obuhvata prenesene su na topografsko - katastarski plan mj. 1:2.000.

(4) Ukupna površina zone obuhvaćene Planom iznosi 23,11 ha.

Odredbom članka 4. Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (UPU 11), »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/15, koja je stupila na snagu 8.12.2015. godine, stavak 1.je izmijenjen.

Članak 5.

PPUG-om je unutar građevinskog područja gospodarske - poslovne i/ili uslužne namjene Kalvarija određeno:

-planiranje poslovnih djelatnosti koje obuhvaćaju uslužne, skladišne, manje proizvodne, trgovačke i komunalno servisne sadržaje,

-druge poslovne djelatnosti, prateće u funkciji osnovne djelatnosti i druge kompatibilne poslovne djelatnosti koje ne ometaju odvijanje osnovnih djelatnosti.

Odredbom članka 5. Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (UPU 11), »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/15, koja je stupila na snagu 8.12.2015. godine, tekst stavak 1. je izmijenjen a alineja 3. je brisana.

Članak 6.

(1) PPUG-om su na području obuhvata ovog Plana određene slijedeće osnovne namjene:

-gospodarska namjena - poslovna i/ili uslužna (K12),

-zelene površine:

-zaštitne zelene površine (Z),

-javna zelena površina - tematski park (polje, maslinik) - Z3

-površine infrastrukturnih sustava:

-prometnice (IS)

-vodosprema (IS4)

-trafostanica (IS9)

-radio navigacijski uređaj (ISRNU)

-vodne površine.

(2) U zoni gospodarske namjene - poslovne i/ili uslužne (K12) planiraju poslovne djelatnosti koje obuhvaćaju uslužne, skladišne, manje proizvodne, trgovačke i komunalno- servisne te druge sadržaje, a pored navedenih djelatnosti u zoni su dozvoljene i druge poslovne djelatnosti, prateće u funkciji osnovne djelatnosti i druge kompatibilne poslovne djelatnosti koje ne ometaju odvijanje osnovnih djelatnosti. U zoni se isključuje mogućnost smještaja građevina koje se nalaze na popisu zahvata za koje je propisana izrada procjene utjecaja na okoliš ili procjena ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (osim postrojenja za proizvodnju motornih vozila, brodogradilišta i postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla). Navedene površine prikazane su u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina (izmjene i dopune), mj. 1:2.000, a iskazane su slijedećom tablicom:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10005&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr