SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2016.
OPĆINA PUNAT

2.

Sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14), a temeljem članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15) načelnik Općine Punat donosi

PRAVILNIK
o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina) udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina. Iznosi financiranja tih programa i projekata biti će definirani od strane Jedinstvenog upravnog odjela kroz Proračun Općine i program javih potreba.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se odobravaju financijska sredstva proračuna Općine za:

-provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

-podršku institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,

-provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

-obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,

-pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,

-obvezni doprinos korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

-donacije i sponzorstva,

-potpore malih vrijednosti i

-druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Članak 3.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

Potpore malih vrijednosti smatraju se financijske i nefinancijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima tijekom proračunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja do 5.000,00 kuna za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu.

II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA PUNAT

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat će, u postupku donošenja Proračuna Općine Punat, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine Punat te će, u okviru svojih mogućnosti, u Proračunu Općine Punat osigurati sredstva za njihovo financiranje, a u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja
financiranja

Članak 5.

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 6.

Obveze Jedinstvenog upravnog odjela iz prethodnog članka Pravilnika, u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za dodjelu financijskih sredstva udrugama su:

-predložiti prioritete i programska područja natječaja,

-predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave,

-predložiti natječajnu dokumentaciju,

-javno objaviti i provesti natječaj,

-utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog povjerenstva za procjenu projekata i programa,

-razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja,

-utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,

-organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja i

-pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.

Članak 7.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstva planiranih u proračunu Općine, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

-ukupan iznos raspoloživih sredstava,

-iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati za više programskih područja,

-najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstva i

-očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

Članak 8.

Općina će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

Općina može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 9.

Općina će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 10.

Općina Punat će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (kasnije: Korisnik), uz uvjet da:

-su upisani u odgovarajući Registar;

-su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;

-su sa svojim statutom opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

-program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Općine Punat, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine Punat definiranih uvjetima svakog pojedinog natječaja/ poziva;

-su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Punat i drugih javnih izvora;

-nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;

-se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

-općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

-imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

-uredno predaju sva izvješća Općini Punat i drugim institucijama.

Članak 11.

Općina neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koji ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.

Općina neće financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel će nakon usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javni natječaj

Članak 13.

Financiranje svih programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva te razvoja civilnog društva, provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 14.

Financijska sredstva proračuna Općine mogu se dodijeliti izravno odnosno bez objavljivanja natječaja samo:

-kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr),

-kada se prema mišljenju povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 15.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva, Općina Punat i Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojima će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva Proračuna Općine Punat utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 16.

Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje općinski načelnik u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

1. Tekst natječaja,

2. Upute za prijavitelje,

3. Obrasce za prijavu programa ili projekata:

3.1.1. Obrazac opisa programa ili projekta,

3.1.2. Obrazac proračuna programa ili projekta,

4. Popis priloga koji se prilažu prijavi,

5.Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,

6.Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

7.Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,

8.Obrasce za izvještavanje:

8.1.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta,

8.1.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

Članak 17.

Ovisno o vrsti natječaja, Jedinstveni upravni odjel može predložiti, a načelnik Općine utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekata čine:

1) obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,

2) obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,

3) obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora.

Članak 18.

Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Općine), uz napomenu (npr. naziv natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD- u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.

Objava natječaja

Članak 19.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Punat i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima te društvenim mrežama, kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 20.

Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 21.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine pristupiti će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 22.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

-je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku,

-je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu,

-ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva,

-ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja,

-jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te

-jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 23.

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik/ca povjerenstva Upravnog odjela Općine donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 24.

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obavještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

Članak 25.

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojeg mogu sačinjavati predstavnici Općine, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva.

Članak 26.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 27.

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Punat će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Općina Punat će, u roku od osam dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje, o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 28.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine Punat da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

Članak 29.

Općina Punat će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

Prigovor, u pravilu, ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Članak 30.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Članak 31.

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.

Načelnik osniva povjerenstvo koje će riješiti o prigovoru (isto povjerenstvo rješava i o prigovoru na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja) u roku od osam dana od dana zaprimanja prigovora.

Konačnu odluku po prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva donosi načelnik Općine Punat.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 32.

Općina će sa svim udrugama kojima je odobreno financiranje programa ili projekta (u daljnjem tekstu: korisnikom financiranja) potpisati ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa ili projekta.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Jedinstveni upravni odjel ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti. U tom slučaju rok za ugovaranje produžuje se za 30 dana.

Prilikom pregovaranja, Jedinstveni upravni odjel će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine.

Članak 33.

Ugovor o financiranju programa ili projekata sastoji se od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike financiranja u okviru jednog natječaja, i posebnog dijela.

Postupak ugovaranja, opći uvjeti ugovora o financiranju te njegovi posebni uvjeti provest će se i utvrditi sukladno Uredbi i drugim propisima.

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstava u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i vrednovanje provedenih natječaja

Članak 34.

Općina će u suradnji s korisnikom financiranja pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga. Rezultate praćenja i vrednovanja financiranih programa ili projekata, odnosno natječaja Općina će koristiti za planiranje budućih natječaja i razvoj relevantnih programa i strategija i oblikovanje javnih politika.

Za poslove praćenja i vrednovanja Općina će osigurati stručnjake iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela i/ili vanjskih suradnika.

Oblici praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u okviru ugovorenog programa ili projekta obuhvaćaju:

-pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na temelju kojih su dodijeljena financijska sredstva bez obzira na njihovu visinu i namjenu,

-obvezni terenski posjet udruzi i partnerima radi provedbe provjere za sve programe i projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje 100.000,00 kuna.

Članak 35.

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

Članak 36.

Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i sl.

U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine (preslike faktura) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 37.

Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošena ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine smatrat će se nenamjenskih trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 38.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

-nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,

-moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa ili projekta,

-nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

-mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

-trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

Članak 39.

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

-troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;

-putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;

-troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

-troškovi potrošne robe;

-troškovi podugovaranja;

-troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 40.

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 41.

Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

-dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

-dospjele kamate,

-stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

-kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa ili projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ ili partnere najkasnije po završetku programa ili projekta,

-gubici na tečajnim razlikama,

-zajmovi trećim stranama,

-troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak);

-troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Modeli plaćanja

Članak 42.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili natječaju.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 43.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

VI. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA TE KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 44.

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijske potpore ostvariti iz Proračuna Općine Punat biti će definiran kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino područje raspisano natječajem.

Članak 45.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 46.

Konačan iznos sredstava koji Općina Punat treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

Korisnik sredstava je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Sa ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ovlašten je pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno važećim pozitivnim propisima.

Praćenje će se vršiti temeljem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te provjerom kod korisnika od strane službenika Upravnog odjela.

Povrat sredstava

Članak 47.

Općina Punat će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

a.nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

b. nije utrošio sva odobrena sredstva,

c. sredstva nije koristio namjenski,

d.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom obliku.

Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznos kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstva Općini Punat, Općina će donijeti odluku da se u narednom periodu, prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzmu u razmatranje.

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 49.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 080-02/16-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-16-2

Punat, 15. siječnja 2016.

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik
Marinko Žic, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=962&mjesto=51521&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr