SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2016.
GRAD OPATIJA

1.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u nastavku teksta: Osnivač),

i Poslodavac

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zertbb, zastupan poravnateljici Rajni Miloš, s jedne strane,

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Festivala Opatija Željku Harbašu

(u nastavku teksta: Sindikat), s druge strane,

zaključili su u Opatiji, 13. siječnja 2016. godine sljedeći

ANEKS I. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM
UGOVORU
za zaposlene u ustanovama Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da su 14. lipnja 2012. godine sklopile Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatije (Službene novine Primorsko- goranske županije 25/12, u nastavku: Ugovor) s produženim trajanjem na dodatne dvije godine bez provedbe ponovnog postupka sklapanja.

Ugovorne strane su suglasne da u dosadašnjoj primjeni Ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

U članku 2. ovog Ugovora dodaju se stavci 3.- 5. koji glase:

Pravo na plaću i druga materijalna prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i sl.) koja se primjenjuju na radnike sukladno odredbama ovog Ugovora utvrđuju se i isplaćuju razmjerno radnom vremenu na koje je zaposlen.

Izrazi koji se u ovom Ugovoru koriste za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno te se odnose na muške i ženske osobe.

Prava koja su uređena odredbama ovog Ugovora a vrijede za bračnog druga, odnose se na izvanbračnog druga i životnog partnera.

Članak 3.

U članku 4., alineji 2. ovog Ugovora riječ pregovaravanja zamjenjuje se s riječi pregovaranja.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. ovog Ugovora iza riječi Kada je riječ dan zamjenjuje se s riječi rad.

U istom članku stavku 4. riječ prerasporediti zamjenjuje se s riječi preraspodijeliti.

U istom članku stavak 6. mijenja se i glasi:

»U Dječjem vrtiću Opatija odgojitelji su obvezni u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s djetetom i skupinom djece provesti 27,5 radnih sati tjedno, a ostale poslove(primjerice: planiranje, programiranje i vrednovanje rada, priprema prostora i poticaja, suradnja i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima te poslove stručnog usavršavanja)obavljaju u sklopu satnice do punog radnog vremena.

U istom članku stavku 7. riječ pismeno zamjenjuje sa sa riječi pisano, riječi hitnog prekovremenog rada zamjenjuju se riječima u slučaju prijeke potrebe za radom radnika.

Članak 5.

U članku 8. iza zareza dodaju se riječi kao i najmanje 6 sati dnevno,

U istom članku stavku 2. iza riječi »minuta« zarez se zamjenjuje točkom i ostatak rečenice se briše.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. ovog Ugovora riječi četiri tjedna zamjenjuju se riječima 20 radnih dana .

U istom članku stavku 2. riječi kao da je radio u normalno radno vrijeme zamjenuju se riječima njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.

U istom članku stavak 4. briše se.

Članak 7.

Članak 11. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

»Radnik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid rada između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor sukladno općim propisima o radu.«

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. ovog Ugovora broj »18« zamjenjuje se brojem »20«.

U istom članku i stavku, točki 3., alineji 1. ovog Ugovora riječ malodobnim zamjenjuje se s riječi maloljetnim, iza riječi djetetom dodaju se riječi (smatra se dijete do 18. god. života)

U istom članku, stavku i točki, alineji 2. riječ malodobno zamjenjuje se s riječi maloljetno.

U istom članku, stavku i točki, alineji 4. riječ malodobnog zamjenjuje se s riječi maloljetnog.

U istom članku i stavku dodaje se točka 5. koja glasi:

»s obzirom na uvjete rada:

- rad na poslovima s otežanim ili posebnim

uvjetima rada 2 radna dana

- rad u smjenama, ili redovni rad subotom,

nedjeljom, blagdanima i neradnim danima

određenim zakonom 1 radni dan«.

Članak 9.

Članak 13. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Radnik ima pravo na 1/12 godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada u slučajevima određenim općim propisima o radu.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. ovog Ugovora riječ nedelje zamjenjuje se s riječi nedjelje.

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

»Radnik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dijelovima ako je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od 10 dana.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 10radnih dana neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor ako ne postigne drugačiji pisani dogovor sa poslodavcem.

Radnik koji je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju kraćem od 10 dana, može taj dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.«

U istom članku stavku 2. riječ pismeno zamjenjuje se s riječi pisano.

Članak 12.

Članak 16. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Neiskorišteni godišnji odmor radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine a sukladno općim propisima o radu.

Članak 13.

U članku 17. stavku 1. ovog Ugovora riječ »rješenje« zamjenjuje se s riječi »odluka«.

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odluka iz stavka 1. se donosi najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.«

Članak 14.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»U slučaju prestanka radnog odnosa, ukoliko radnik ne iskoristi godišnji odmor koji mu pripada, ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, sukladno općim propisima o radu.«

Članak 15.

U članku 19. stavku 5. ovog Ugovora riječ zaposlenja zamjenjuje se s riječi stanovanja, riječi kao i dnevnice brišu se.

Članak 16.

U članku 20. ovog Ugovora iza riječi godini dodaju se riječi za važne osobne potrebe¹ riječi u sljedećim slučajevima zamjenjuju se riječima osobito.

U istom članku alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:

- smrt člana uže obitelji (supružnik, dijete, roditelji, očuh i maćeha, brat ili sestra, pastorčad i posvojenici, dijete bez roditelja uzeto na uzdržavanje, posvojitelj i osoba koje je prema zakonu radnik dužan uzdržavati) 5 radnih dana

- smrt djeda ili bake, unuka, roditelja supružnika, snahe ili zeta, ostalih srodnika u pravoj liniji i njihovih supružnika 2 radna dana

U istom članku alineja 5. i 13. brišu se.

U istom članku alineje 6.- 12. postaju alineje 5.- 11.

U istom članku alineja 7. mijenja se i glasi:

- za svako dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana

U istom članku alineji 8. iza riječi roditelja dodaju se riječi izvan mjesta stanovanja.

U istom članku alineji 11. ispred riječi elementarne dodaju se riječi otklanjanja štetnih posljedica.

Članak 17.

Članak 21. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Dobrovoljni davatelj krvi bira kada će koristiti dane plaćenog dopusta u terminu određenom u dogovoru s poslodavcem.

Članak 18.

U članku 22. stavku 1. ovog Ugovorariječi iz službe odnosno brišu se, iza riječi »bolovanju« dodaju se riječi »osim u slučaju smrtnog slučaja i dobrovoljnog davanja krvi«.

U istom članku stavak 2. briše se.

Članak 19.

U članku 24. stavku 2. ovog Ugovora riječ pismenog zamjenjuje se s riječi pisanog.

U istom članu stavku 3. broj »60« zamjenjuje se brojem »90«.

Članak 20.

U članku 28. stavku 3. ovog Ugovora riječi dužni su zamjenjuju se s riječima je dužan.

Članak 21.

U članku 29. stavak 4. ovog Ugovora briše se.

Članak 22.

U članku 31. stavak 3. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

»Radnici imaju pravo na uvećanje plaće za uspješnost na radu i na neka druga uvećanja plaće.«

Članak 23.

U članku 32. stavku 2. ovog Ugovora na kraju rečenice dodaju se riječi »osim u slučaju iz članka 5. Ugovora«.

Članak 24.

U članku 33. stavak 2. ovog Ugovora briše se.

Članak 25.

U članku 34. stavak 2. ovog Ugovora briše se.

Članak 26.

U članku 35. stavak 1. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Ugovorne strane obvezuju se svake godine u rujnu započeti, a najkasnije do donošenja proračuna za iduću godinu završiti pregovore o osnovici za izračun plaće u idućoj godini.

U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi:

O osnovici za obračun plaće sa svakom ustanovom posebno se sklapa sporazum.

Članak 27.

U članku 37. stavku 2. ovog Ugovora broj 30 zamjenjuje se brojem 35.

Članak 28.

U članku 38. stavku 1. ovog Ugovora riječi mogu primati zamjenjuju se s riječi primaju.

U istom članku stavak 2. briše se.

Članak 29.

U članku 40. stavku 1. ovog Ugovora riječi bez stalnog dodatka biti zamjenjuju se s riječi bit.

U istom članku i stavku, alineji 3. broj 50 zamjenjuje se brojem 35.

U istom članku stavku 2. riječi te rad na Uskrs brišu se.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

»U Dječjem vrtiću Opatija svaki sat rada iz članka 7. stavka 6. ovog Ugovora duži od 27,5 sati tjedno neposrednog rada s djecomisplatit će se uvećan za30% od satnice redovnog rada.

U istom članku dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Prekovremenim radom, kad je rad radnika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, smatra se svaki sat rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom i nedjeljom, osim u slučaju rasporeda i preraspodjele iz čl. 7. stavaka 3.- 5. Ugovora.

U istom članku dosadašnji stavci 4.-6. postaju stavci 5.-7.

U istom članku stavku 5. na kraju rečenice dodaju se riječi »te se u tom slučaju donosi odluka u kojoj se navodi broj i vrijeme korištenja slobodnih dana, kao i vrijeme kad je taj prekovremeni rad ostvaren«.

Članak 30.

U članku 41. stavku 1. ovog Ugovora na kraju rečenice dodaju se riječi »s time da radnici ne ostvaruju pravo na dnevnicu«.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

»Svaki sat rada s brojem djece koji premašuje 30% broja već upisane djece u grupi, radniku se isplaćujeuvećan za 30% od satnice redovnog rada.«

U istom članku stavak 4. briše se.

Članak 31.

U članku 42. stavak 1. ovog Ugovora briše se.

U istom članku stavku 2. koji postaje stavak 1., u točki 3. riječi ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti zamjenjuju se riječima zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti.

U istom članku i stavku, u točki 4. riječi ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti zamjenjuju se riječima zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti.

Članak 32.

U članku 46. stavku 1. ovog Ugovora iza riječi osiguranju zarez se zamjenjuje točkom, riječi a čini je prosječni iznos plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje. brišu se.

U istom članku stavku 2. riječi »zbog sebe« brišu se.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

Slučajevi u kojima naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđeni su propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 33.

U članku 47. stavku 3. ovog Ugovora riječi temeljem Kolektivnog ugovora brišu se.

Članak 34.

U članku 48. ovog Ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravo iz stavka 1. ima radnik koji je u radnom odnosu u ustanovi minimalno šest mjeseci i na dan ostvarivanja prava.«

Članak 35.

U članku 49. stavak 2. ovog ugovora mijenja se i glasi:

»Pravo na isplatu božićnice ima radnik koji je u radnom odnosu u ustanovi minimalno šest mjeseci i na dan kada se isplaćuje božićnica i to razmjerno broju mjeseci provedenih u radnom odnosu.«

Članak 36.

Članak 51. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Član kućanstva radnika ima pravo na pomoć u slučaju:

- smrti radnika koji izgubi život

u obavljanju ili

u povodu obavljanja rada

2 prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravni osobama RH u prethodna tri mjeseca i troškovi pogreba

- smrti radnika troškovi pogreba

Troškovima pogreba iz stavka 1. razumijevaju se stvarni troškovi pogreba, ali najviše do visine dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.

Članak 37.

Članak 52. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na pomoć u slučaju smrtisupružnika, djeteta, roditelja, očuha ili maćehe, pastorčadi, posvojenika iposvojiteljau visini jedne prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.«

Članak 38.

Članak 53. ovog Ugovoramijenja se i glasi:

»Ugovorne strane sporazumne su da će se djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece radnika koji je izgubio život u obavljanju ili u povodu obavljanja rada, mjesečno isplatiti pomoć i to:

-za dijete predškolskog uzrasta 50% prosječne mjesečne neto plaćeisplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca,

-za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca,

-za dijete do redovno završene srednje škole 90% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.

Maksimalan mjesečni iznos koji mogu primati osobe iz stavka 1. je 8.000,00 kuna bez obzira na broj djece i uzrast djece.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na pomoć ako ne ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu po osnovi smrti radnika.

Članak 39.

U članku 54. stavku 1. alineji 2. ovog Ugovora iza riječi dana dodaju se riječi kao posljedica operativnog zahvata ili dugotrajnih terapija (kemoterapija, zračenja i sl.).

U istom članku i stavku, alineji 3. riječ djeteta zamjenjuje se s riječima maloljetnog djeteta.

U istom članku i stavku, alineji 5. riječi u visini stvarnih troškova nastale štete, a najviše do visine jedne prosječne neto plaće zamjenjuju se riječima 1 prosječna mjesečna neto plaća.

U istom članku, stavak 2. mijenja se i glasi: »Prosječna mjesečna neto plaća iz st. 1. ovog članka je prosječna mjesečna neto plaća isplaćena po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.«

U istom članku dodaje se stavak 5. koji glasi:

Teškiminvalidom u smislu stavka 1. smatra se osoba s utvrđenim fizičkim ili mentalnim invaliditetom višim od 70% što se dokazuje rješenjem nadležne službe.

Članak 40.

U članku 55. stavku 1. ovog Ugovora iza riječi a dodaje se riječ najviše, riječi »isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca« zamjenjuju se riječima »isplaćenepo zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca«.

Članak 41.

U članku 56. stavku 1. ovog Ugovora iza riječi dnevnica dodaju se riječi u visini maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez, iza riječi noćenja riječi u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez brišu se.

U istom članku stavku 2. iza riječi dnevnica dodaju se riječi u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez, iza riječi proračuna zarez se zamjenjuje točkom i riječi a do visine iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez. brišu se.

U istom članku stavak 3. briše se.

Članak 42.

Članak 57. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

»Svakom radniku bit će isplaćena naknada troškova prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom u 100% visini troškova izdataka prema cijeni mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

U slučaju kada radnik odsustvuje s posla radi korištenja godišnjeg odmora, porodiljnog dopusta i bolovanja i sl. naknada za prijevoz isplatit će se srazmjerno broju dana provedenim na poslu u tom mjesecu.

U slučaju kada radnik radi potrebe posla mora dolaziti na radno mjesto izvan utvrđenog rasporeda radnog vremena, naknada za prijevoz isplatit će mu se srazmjerno broju dolazaka na posao u tom mjesecu.

U slučaju kada se, uslijed promjene mjesta prebivališta ili promjene mjesta rada, tijekom mjeseca, promjene uvjeti za određivanje visine naknade za prijevoz (druga prijevozna zona) naknada se utvrđuje srazmjerno broju dana i visini mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se u roku iz članka 37. ovog Ugovora.«

Članak 43.

U članku 59. stavku 1. ovog Ugovora riječi službe odnosno brišu se.

Članak 44.

Članak 61. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni rad u ustanovi, odnosno u pravnim prednicima ustanove u kojoj radi, i to za navršenih:

- 10 godina 0,5 prosječne mjesečne neto plaće,

- 15 godina 1,0 prosječna mjesečna neto plaća,

- 20 godina 1,5 prosječne mjesečne neto plaće,

- 25 godina 2,0 prosječne mjesečne neto plaće,

- 30 godina 2,5 prosječne mjesečne neto plaće,

- 35 godina 3,0 prosječne mjesečne neto plaće,

- 40 godina 3,5 prosječne mjesečne neto plaće

isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.

Radniku će se isplatiti jubilarna nagrada iz stavka 1. ovoga članka tijekom godine u kojoj je stekao pravo na isplatu, a najranije 30 dana prije stjecanja prava na isplatu.

Članak 45.

U članku 62. stavku 1. ovog Ugovora iza riječi visini dodaje se riječ maksimalnog iznosa, iza riječi porez dodaje se zarez i riječi najkasnije do 5. prosinca tekuće godine.

U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na isplatu ima roditelj preko kojeg je dijete zdravstveno osigurano ukoliko su oba zaposlenici ustanove na koje se primjenjuje ovaj kolektivni ugovor odnosno ukoliko je jedan roditelj zaposlenik Grada Opatije ili druge ustanove Grada Opatije koja ostvaruje pravo na dar djetetu iz stavka 1. ovog članka.«

U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi:

Pravo na isplatu iznosa iz stavka 1. ovog članka ima radnik koji je u radnom odnosu u ustanovi minimalno šest mjeseci i na dan isplate.«

Članak 46.

Članak 63. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Odluke o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti radnika obavezno se dostavljaju radniku u pisanom obliku, s obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku.

Članak 47.

U članku 65. stavku 1. riječiako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore zamjenjuju se riječima ako s poslodavcem ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka.

U istom članku stavak 2. briše se.

Članak 48.

U članku 66. stavku 1., alineiji 1. ovog Ugovora riječ »tehničkih« zamjenjuje se s riječi »tehnoloških«.

U istom članku i stavku alineji 2. riječ »obaveze« zamjenjuje se s riječi »obveze«.

U istom članku, stavku 2. iza riječi »ako« dodaje se riječ »poslodavac«, zarez iza riječi »poslovima« se zamjenjuje točkom i ostatak rečenice se briše.

U istom članku, stavku 3. riječ »tehničkih« zamjenjuje se s riječi »tehnoloških«.

Članak 49.

U članku 67. stavku 1. ovog Ugovora iza riječi jedne dodaje se riječ njegove.

U istom članku stavak 2. briše se.

U istom članku stavci 3. i 4. postaju 2. i 3.

U istom članku, stavku 2. riječi stavaka 1. i 2. zamjenjuju se riječima stavka 1.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

Radnik ostvaruje pravo na otpremninu nakon dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca.

Članak 50.

U članku 68. stavku 1. ovog Ugovora riječ »tehničkih« zamjenjuje se s riječi »tehnoloških«.

Članak 51.

Članak 70. ovog Ugovora briše se.

Članak 52.

U članku 73. ovog Ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

Zaštita od diskriminacije se provodi u skladu sa zakonom.

Članak 53.

U članku 75. ovog Ugovora riječi službenika i namještenika zamjenjuju se s riječi radnika.

Članak 54.

U članku 77. ovog Ugovora stavak 2. briše se.

Članak 55.

U članku 79. stavku 5. ovog Ugovora riječ ustanova zamjenjuje se s riječima ovlaštena osoba.

Članak 56.

U članku 81. alineji 1. ovog Ugovora riječ rad zamjenjuje se s riječi kontakt.

Članak 57.

Članak 83. ovog Ugovora briše se.

Članak 58.

U članku 84. ovog Ugovora iza riječi drugo dodaje se riječ slobodno.

Članak 59.

Članak 85. ovog Ugovora briše se.

Članak 60.

U članku 93. stavku 3. ovog Ugovora na kraju rečenice dodaju se riječi »u protivnom se smatra da Sindikat nema primjedbe«.

U istom članku stavku 4. riječi »ništava je« zamjenjuju se riječima »ne može stupiti na snagu«.

Članak 61.

U članku 94. ovog Ugovora riječi su dužni zamjenjuju se riječima je dužan.

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

Predstavnik poslodavca je dužan primiti na razgovor sindikalnog povjerenika na njegov zahtjev i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku radnika, u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od tri dana od predaje pisanog zahtjeva za prijam.»

Članak 62.

U članku 95. alineji 1. ovog Ugovora riječi u pravilu odvojenu od mjesta rada i zarez ispred tih riječi brišu se.

Članak 63.

U članku 98. stavku 1. ovog Ugovora na kraju rečenice dodaju se riječi sa liste miritelja Gospodarsko- socijalnog vijeća za Primorsko- goransku županiju.

U istom članku stavak 2. briše se.

Članak 64.

U članku 99. ovog Ugovora riječi dostave prijedloga za pokretanje postupka mirenja zamjenjuju se riječima dana pokretanja postupka mirenja.

Članak 65.

U članku 102. stavku 2. ovog Ugovora riječ prava zamjenjuje se s riječi pravila.

Članak 66.

U članku 103. stavku 2. ovog Ugovora iza riječi dan dodaje se zarez i riječi način provedbe.

Članak 67.

U članku 108. ovog Ugovora riječ osam zamjenjuje se s riječi petnaest, broj 85 zamjenjuje se brojem 98.

U istom članku stavku 2. riječ osam zamjenjuje se s riječi petnaest, riječi dostave prijedloga arbitraži zamjenjuju se riječima pokretanja arbitražnog postupka.

Članak 68.

U članku 109. ovog Ugovora riječ početka zamjenjuje se s riječi okončanja.

Članak 69.

U članku 115. stavku 1. ovog Ugovora riječi »zaključenja ovoga Ugovora« zamjenjuju se riječima »stupanja na snagu Ugovora«.

U istom članku stavku 5. ovog Ugovora riječ šest zamjenjuje se s riječi dvanaest.

Članak 70.

U članku 116. stavak 1. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

Komisija je zadužena za tumačenje odredaba Ugovora, daje prijedloge za izmjenu spornih članaka, prati izvršenje Ugovora a u slučaju kršenja njegovih odredbi izvještava strane Ugovora.

U istom članku stavku 3. riječ »pismeni« zamjenjuje se s riječi »pisani«.

Članak 71.

U članku 120. ovog Ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

Otkazni razlog navede je u članku 5. ovog Ugovora.

Članak 72.

U članku 121. stavak 2. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

U vremenu dok se ne potpiše novi Ugovor ostaju na snazi odredbe ovoga Ugovora kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa, a najduže 3 mjeseca od isteka roka na koji je sklopljen, odnosno isteka otkaznog roka.

Članak 73.

Članak 122. ovog Ugovora mijenja se i glasi:

»Svaka strana podmiruje svoje troškove u svezi s izradom ovog Ugovora.«

Članak 74.

Radnik koji je do početka primjene ovog Aneksa Ugovora stekao pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za neprekinuti radni staž ostvaren u djelatnosti ustanove u kojoj radi, zadržava stečeni koeficijent složenosti poslova radnog mjesta bez daljnjeg uvećanja po toj osnovi, i to za navršenih:

- od 25 do 29 godina 2%

- od 30 do 34 godina 3%

- od 35 i više godina 4%

Radnik koji je do početka primjene ovog Aneksa Ugovora ostvario pravo na solidarnost prema čl. 83. Ugovora koji je zaključen 14. lipnja 2012. godine zadržava stečeno pravo.

Članak 75.

Ugovorne strane su suglasne da u 2016. godini, iznimno od članaka 42. i 56. stavka 1. ovog Ugovora:

- se suspendiraju utvrđena prava na uvećanje plaće za 5% zaposleniku koji je završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7% zaposleniku koji je završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8% zaposleniku sa znanstvenim stupnjem magistra znanosti, za 15% zaposleniku za znanstveni stupanj doktora znanosti

- svakom radniku koji je upućen na službeno putovanje u zemlji pripada dnevnica u visini 50% maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.

Članak 76.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 77.

Ovaj Aneks stupa na snagui primjenjuje se od dana potpisivanja.

Aneks se sklapa u osam jednakih primjeraka, svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu na registraciju.

Aneks će se objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

ZA GRAD OPATIJU ZA SINDIKAT DRŽAVNIH

Gradonačelnik I LOKALNIH SLUŽBENIKA

Ivo Dujmić, v.r. I NAMJEŠTENIKA

REPUBLIKE HRVATSKE

Sindikalni povjerenik

Željko Harbaš, v.r.

ZA FESTIVAL OPATIJA

Ravnateljica

Rajna Miloš, v.r.

KLASA: 112-10/15-01/02

URBROJ: 2156/01-03/01-16-2
Opatija, 13. siječnja 2016.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=962&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr