SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

61.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene Novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, u nastavku, 17. prosinca 2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture na području
Vinodolske općine za 2016. godinu

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine u 2016. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

-odvodnja atmosferskih voda,

-čišćenja javnih površina,

-održavanja javnih površina,

-održavanja nerazvrstanih cesta,

-održavanja groblja,

-održavanja javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, vrijednosti planiranih radova i nositelja provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Vinodolske općine za 2016. za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

2.1. Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od -

PROGRAM

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Vinodolska općina izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

4.2. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će se Proračunom Vinodolske općine i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

4.3. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-12-193-2

Bribir, 17. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=91253&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr