SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

52.

Na temelju odredbi članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj: 10/ 97, 107/07 i 94/13), članka 51. stav (1) točka 5. Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, od 02.12.2013. godine, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), te članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13- pročišćeni tekst), Načelnik na sastanku stručnog kolegija održanom 02. studenog 2015. godine, a na Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, donio je slijedeće

RJEŠENJE
o imenovanju RAVNATELJICE USTANOVE
Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«, Tribalj

I.

ZA RAVNATELJICU Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« Tribalj 19, Tribalj, imenuje se od strane Osnivača temeljem javnog natječaja DAJANA JERČINOVIĆ iz Bribira, Kičeri 24A, dosadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića.

II.

RAVNATELJICA iz točke I ovog Rješenja, imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine, s početkom trajanja mandata od 13.prosinca 2015.godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Ravnateljica Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«,Tribalj i Dajana Jerčinović imenovana je temeljem javnog Natječaja 2011. godine za Ravnateljicu Dječjeg vrtića, na rok od (4) godine. Pred kraj isteka mandata raspisan je novi javni natječaj radi izbora ravnatelja-ice za naredno razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« oglašen je putem Zavoda za zapošljavanje i objavljen u dnevnom tisku »Novi list«, od 15. listopada 2015. godine, te na web stranicama Dječjeg vrtića i Vinodolske općine.

Na 7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održanoj 29. 10. 2015. godine razmotrene su pristigle prijave na natječaj za Ravnatelja-icu, kojom prigodom je konstatirano da je na natječaj pristigla samo jedna prijava od Dajane Jerčinović iz Bribira koja je u dosadašnjem mandatu obavljala dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića. Upravno vijeće je nakon pregleda cjelokupne dokumentacije zaključilo da je jedina prijava, pravovremena, cjelovita i da kandidatkinja ispunjava sve tražene, opće i posebne uvjete iz natječaja u komu smislu je Upravno vijeće jednoglasno predložilo Načelniku da prihvati prijedlog, za Ravnateljicu Dječjeg vrtića, za razdoblje od 2015-2019. godine imenuje, Dajanu Jerčinović iz Bribira.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

KLASA:022-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-11-1032

Bribir, 2. studenoga 2015.

Vinodolska općina
Načelnik
Ivica Crnić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr