SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

46.

Na temelju članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/14 i 41/14) u članku 2. točka 4. se briše.

Dosadašnje točke 5. do 7. postaju točke 4. do 6.

Članak 2.

U članak 8. točka 1. mijenja se i glasi »javna rasvjeta - opskrba električnom energijom«.

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. točka 2. se briše.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-04-01-15-4

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr