SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

45.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/ 12) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) općinski načelnik Općine Dobrinj dana 10. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKU

1. Općina Dobrinj će prodati dijelove nekretnina i to:

-dio z.č. 2578, udio 55/1860, ukupno 55 m2, upisana u zk. ul. 1991, k.o. Dobrinj,

-dio z.č. 2169/11, udio 15/9322, ukupno 15 m2, k.o. Dobrinj,

-dio z.č. 1074/1, udio 10/1026839, ukupno 10 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline,

-dio z.č. 1074/1, udio 57/1026839, ukupno 57 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline,

2. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. studeni 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 2578 u iznosu od 370,00 kn/m2 ukupno 20.350,00 kn (dvadesettisućatristotineipedesetkuna), utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. studeni 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost za dio z.č. 2169/11 u iznosu od 450,00 kn/m2 ukupno 6.750,00 kn (šesttisućasedmstopedesetkuna), utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. studeni 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost za dio z.č. 1074/1 (ukupno 10 m2) u iznosu od 1.250,00 kn/m2 ukupno 12.500,00 kn (dvanaesttisućaipetstotinakuna), i Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. studeni 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost za dio z.č. 1074/1 (ukupno 57 m2) u iznosu od 750,00 kn/m2 ukupno 42.750,00 kn (četrdesetidvijetisućesedamstotinaipedesetkuna).

3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4. Oglas o javnom natječaju sastavni je dio ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 944-01/15-01/11

URBROJ:2142-04-02-15-1

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr