SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

44.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/ 12) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj i to:

-dio z.č. 1074/1, udio 202/1026839, ukupno 202 m2, upisana u zk. ul. 9436 k.o. Soline,

-dio z.č.1117/29, udio 701/787, ukupno 701 m2, upisana u zk. ul. 5562, k.o. Sužan.

2. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. studeni 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/1, površine 202 m2, k.o. Soline, u iznosu od 98,32 EÎ/m2 odnosno 750,00 kn/m2, ukupno 19.861,37 EÎ odnosno 151.500,00 kn. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. studeni 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1117/29, k.o. Sužan, površine 701 m2, u iznosu od 125,85 EÎ/m2 odnosno 960,00 kn/m2, ukupno 88.220,85 EÎ odnosno 672.960,00 kn.

3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4. Oglas o javnom natječaju sastavni je dio ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-04-01-15-7

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr