SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
KOMUNALNO DRUŠTVO LIBURNIJSKE VODE D.O.O.

1.

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i temeljem članka 37. st. 2. Društvenog ugovora, Uprava Komunalnog društva LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići donosi

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
i s p o r u k e v o d n i h u s l u g a

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se međusobni odnosi između isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na području Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga.

(2) Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

.postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine,

.tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja),

.kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,

.pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,

.uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,

.uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,

.postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i

.tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera i mjerača protoka.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

Članak 2.

(1) Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići, Liburnijska 2 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

(2) Ovlaštenik naplate vodnih usluga je zajedničko društvo LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani, Jurdani 50/b osnovano sa svrhom obavljanja objedinjene naplate komunalnih, vodnih i drugih usluga za svoje osnivače.

(3) Korisnici vodnih usluga su pravne i fizičke osobe koje su s isporučiteljem usluge zaključile Ugovor o priključenju na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje ili su temeljem ovih Općih uvjeta izjednačeni s tim osobama.

(4) Potrošač /kupac/ je pravna ili fizička osoba koja koristi vodu iz sustava javne vodoopskrbe, te ispušta otpadnu vodu u sustav javne odvodnje. Potrošač može biti vlasnik nekretnine ili osoba koja ima pravo korištenja nekretnine po bilo kojem pravnom osnovu (najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac koncesionar i sl.).

(5) Vodoopskrbni sustav je javni vodovodni sustav na području Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, te rubni dijelovi Grada Rijeke i Grada Kastva, a obuhvaća sve objekte, uređaje i druga postrojenja za zahvat i distribuciju pitke vode, te vodovodnu mrežu na cijelom Liburnijskom području, a nalazi se pod upravom isporučitelja usluge i njegova su osnovna sredstva.

(6) Sustav javne odvodnje je javni sustav na području Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, te rubni dijelovi Grada Kastva, a obuhvaća sve objekte, uređaje i druga postrojenja za odvodnju i pročišćavanje otpadne vode, ispuste u prijemnik, te odvodne kolektore i sekundarnu mrežu na cijelom Liburnijskom području, a nalazi se pod upravom isporučitelja usluge i njegova su osnovna sredstva.

(7) Priključak na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod od spoja na opskrbnoj mreži (čvor priključka) do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu koje se u pravilu gradi na javnoj površini, zaključno s glavnim vodomjerom.

(8) Interna vodovodna instalacija - vodovi, naprave i uređaji potrošača iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodovod.

(9) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi neposredno na završetku spojnog voda priključka i vlasništvo je isporučitelja usluge.

(10) Vodomjerno okno ili posebna prostorija unutar zgrade za vodomjere ili vodomjerni ormarić jesu mjesta za smještaj jednog ili više glavnih vodomjera.

(11) Interni vodomjer je interni vodomjer za zasebnu stambenu cjelinu ili dio cjeline, ugrađen unutar ili izvan zasebne cjeline i vlasništvo je vlasnika te zasebne cjeline.

(12) Neovlaštena /ilegalna potrošnja/ je korištenje sustava javne vodoopskrbe koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima.

(13) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode.

(14) Priključak na sustav javne odvodnje dio je sustava javne odvodnje odnosno spojni vod koji internu odvodnju građevine u pravilu spaja sa revizijskim oknom sustava javne odvodnje, uključivši i revizijsko okno.

(15) Interna odvodna instalacija - vodovi, naprave i uređaji koji građevinu neposredno ili posredno posredstvom tuđih nekretnina, spajaju sa priključkom na sustav javne odvodnje na granici sa zemljištem na kojem je izgrađen sustav javne odvodnje.

(16) Revizijsko okno je svako okno koje se nalazi neposredno na završetku spojnog voda priključka i vlasništvo je isporučitelja usluge. Ako se na završetku spojnog voda ne izvodi revizijsko okno, takav završetak spojnog voda (bez revizijskog okna) odnosno spojni vod u cijelosti, u vlasništvu je isporučitelja usluge .

(17) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno gradilište, te bilo kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice.

(18) Zasebna cjelina u zgradi je poseban dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) u kojima se troši voda.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJA UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 3.

(1) Osobe koje su, u smislu propisa o gradnji objekata, investitori izgradnje ili rekonstrukcije građevina, dužne su u postupku ishođenja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje ili drugih postupaka odobravanja izgradnje ishoditi od isporučitelja usluge posebne uvjete priključenja.

(2) Posebne uvjete priključenja isporučitelj usluge utvrditi će prema idejnom ili glavnom projektu građevine u roku i na način određen propisima o građenju.

(3) Isporučitelj usluge neće izdati zatražene uvjete ili suglasnosti ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine.

Članak 4.

(1) Isporučitelj usluge u suradnji s jedinicama lokalne samouprave/osnivačima isporučitelja planira širenje mreže vodnih građevina na temelju planova predviđene izgradnje stambenih i poslovnih građevina.

(2) Izgradnju novih vodnih građevina financiraju jedinice lokalne samouprave koristeći se sredstvima proračuna, posebne naknade za razvoj komunalne infrastrukture, bankarskim sredstvima, namjenskim sredstvima Hrvatskih voda i namjenskim sredstvima isporučitelja usluge.

(3) Na području gdje nije izgrađena mreža sustava javne vodoopskrbe odnosno odvodnje, a nije planom gradnje unutar tri godine predviđena gradnja komunalnih vodnih građevina, korisnik usluge može, a radi priključenja svoje nekretnine/građevine, o svom trošku financirati projektiranje i izgradnju mreže sustava javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje prema tehničkim zahtjevima koje odredi isporučitelj usluge u skladu s posebnim uvjetima i pod uvjetom da nakon izgradnje preda isporučitelju usluge, kao donaciju, izgrađeno osnovno sredstvo.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA (POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA)

Članak 5.

(1) Vodoopskrbni priključak može biti stalni i privremeni.

(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak preko kojega se nekretnina opskrbljuje pitkom vodom.

(3) Na gradilištima novogradnje, ako je to moguće, izvodi se stalni priključak. Ako iz tehničkih razloga nije moguće izgraditi konačno okno vodomjera, može se izvesti čvor i spojni vod priključka u punom profilu prema konačnoj suglasnosti isporučitelja i postaviti privremeni vodomjer za potrebe gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, mogu se ugraditi vodomjeri prema suglasnosti, te na taj način priključak postaje stalni.

(4) Privremeni priključak izvodi se i za privremene građevine, odnosno za potrebe privremenog korištenja vode.

(5) Kod izvedbe privremenih priključaka treba se pridržavati svih tehničkih uvjeta za izvedbu priključaka.

Članak 6.

(1)Vodoopskrbni priključci izvode se po pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode.

(2)Vodomjerno okno za glavni vodomjer smješta se u pravilu na javnoj površini sukladno izdanim tehničkim uvjetima.

(3)Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno i to odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe svih korisnika nekretnine. U vodomjerno okno smješta se onoliko vodomjera koliko samostalnih zasebnih cjelina ima u zgradi za koju se izvodi priključak.

Članak 7.

(1) Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti izvedbu zajedničkog priključnog voda za dvije ili više nekretnina/ zgrada prema uvjetima koje odredi isporučitelj usluge.

(2) U slučaju zajedničkog priključnog voda na zajedničko vodomjerno okno koje se locira na zajedničkoj međi ili neposredno uz nju, a zahtjev za zajednički priključak trebaju podnijeti vlasnici svih nekretnina koji će koristiti vodu preko zajedničkog priključka.

(3) Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti vodoopskrbu nekretnine koja nema mogućnost izravnog spajanja na vodoopskrbnu mrežu te za koju ne postoje tehnički preduvjeti za izgradnju novog cjevovoda, na način izvedbe interne vodovodne instalacije preko jedne ili više susjednih nekretnina.

(4) Suglasnost vlasnika susjednih nekretnina dokazuje se ugovorom o ustanovljenju služnosti ili pisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

(5) Sve odnose s vlasnicima susjednih nekretnina rješava vlasnik nekretnine koji se želi priključiti na vodoopskrbu.

Članak 8.

(1) U višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama s više zasebnih cjelina broj priključaka i glavnih vodomjera određuje se na temelju pisane izjave investitora o načinu formiranja etažnih cjelina, koju investitor treba dostaviti uz projekt kod izdavanja suglasnosti s posebnim uvjetima priključenja.

(2) Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima ugovorom o izvedbi se prenose u osnovna sredstva isporučitelja usluge, bez obzira o čijem su trošku izvedeni, a time isporučitelj preuzima dužnost njihova održavanja o svom trošku.

Članak 9.

(1) Zabranjeno je samovlasno priključivanje nekretnine na vodoopskrbnu mrežu bez znanja i odobrenja isporučitelja usluge. Tako izvedene priključke isporučitelj usluge skinuti će na trošak korisnika usluge.

(2) Isporučitelj usluge može na isti način skinuti priključak i obustaviti isporuku vode ako korisnik usluge na nekretnini izvede nove interne vodovodne instalacije ili izvede rekonstrukcije i priključi ih bez pristanka isporučitelja usluge ili na drugi način ugrozi vodoopskrbu.

Članak 10.

(1) Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:

.čvor priključka,

.spojni vod,

.jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom.

(2) Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od vodoopskrbnog cjevovoda.

(3) Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera.

(4) Spojni vod u pravilu treba izvesti okomito na vodoopskrbni cjevovod i to na dubini koja osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskom periodu, a križanje sa sanitarnom odvodnjom, u pravilu, treba izvesti na način da je spojni vod iznad cijevi odvodnje.

Članak 11.

(1) Glavni vodomjer s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smješta se u vodomjerno okno.

(2) Veličina vodomjernog okna određena je profilom priključka, brojem glavnih vodomjera i pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomjerno okno.

Članak 12.

(1) Svi vodovodni priključci iza glavnog vodomjera moraju imati ugrađen zaštitni ventil od povratnog toka.

(2) Ako je pritisak vode na priključnom mjestu veći od 6 bara, korisnik može zatražiti ugradnju ventila za smanjenje pritiska.

Članak 13.

(1) Priključak na sustav javne odvodnje može biti stalni i privremeni.

(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak preko kojega se nekretnina spaja na sustav javne odvodnje.

(3) Privremeni priključak izvodi se za privremene građevine, odnosno za potrebe privremenog korištenja odvodnje takve građevine.

(4) Kod izvedbe privremenih priključaka treba se pridržavati svih tehničkih uvjeta za izvedbu priključaka.

(5) Uklanjanjem privremene građevine uklanja se i izgrađeni privremeni priključak na sustav javne odvodnje.

Članak 14.

(1) Priključci na sustav javne odvodnje izvode se po pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje i korištenje.

(2) Revizijsko okno smješta se u pravilu na javnoj površini sukladno izdanim tehničkim uvjetima.

(3) Priključak na sustav javne odvodnje se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno i to odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe odvodnje svih korisnika nekretnine.

Članak 15.

(1) Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti izvedbu zajedničkog priključka za dvije ili više nekretnina/zgrada prema uvjetima koje odredi isporučitelj usluge.

(2) Revizijsko okno u slučaju zajedničkog priključka locira se na zajedničkoj međi ili neposredno uz nju, a zahtjev za zajednički priključak moraju podnijeti vlasnici svih nekretnina koji će koristiti odvodnju preko zajedničkog priključka.

(3) Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti odvodnju nekretnine koja nema mogućnost izravnog spajanja na mrežu sustava javne odvodnje te za koju ne postoje tehnički preduvjeti za izgradnju novog cjevovoda, na način izvedbe interne odvodne instalacije preko jedne ili više susjednih nekretnina, a uz suglasnost vlasnika susjednih nekretnina, odnosno putem sudske odluke o uspostavljanju služnosti.

(4) Suglasnost vlasnika susjednih nekretnina dokazuje se ugovorom o ustanovljenju služnosti ili pisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

(5) Sve odnose s vlasnicima susjednih nekretnina rješava vlasnik nekretnine koji se želi priključiti na sustav javne odvodnje.

Članak 16.

(1) Zabranjeno je samovlasno priključivanje nekretnine na mrežu sustava javne odvodnje bez znanja i odobrenja isporučitelja usluge.

(2) Ako isporučitelj usluge naknadno utvrdi da je samovlasno priključivanje izvedeno po pravilima struke, pozvati će vlasnika nekretnine da naknadno ishodi tehničke uvjete od isporučitelja usluge, te zaključi ugovor o priključenju na odvodnju. U protivnom će o nepravilno izvedenom priključku pisano obavijestiti nadležno tijelo gospodarske inspekcije.

Članak 17.

(1) Sastavni elementi priključka odvodnje su:

. čvor priključka (u pravilu revizijsko okno)

. spojni vod.

(2) Čvor priključka je mjesto odvajanja priključka odvodnje od cjevovoda javne odvodnje.

(3) Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na cjevovodu javne odvodnje s krajem cjevovoda interne odvodnje.

(4) Spojni vod u pravilu treba izvesti okomito na cjevovod javne odvodnje i to na dubini koja osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskom periodu, te zaštitu od prometnog opterećenja, a križanje sa vodovodnom cijevi, u pravilu, treba izvesti na način da je spojni vod ispod vodovodne cijevi.

V. KVALITETA OPSKRBE VODNIM USLUGAMA

Članak 18.

(1) Isporučitelj usluge vodoopskrbe dužan je brinuti se da isporučena voda za piće na glavnom vodomjeru odgovara standardima kvalitete propisane Zakonom o hrani i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

(2) Nadzor nad kakvoćom vode obavlja isporučitelj usluge putem nadležnih i ovlaštenih zdravstvenih ustanova i vlastitog laboratorija.

(3) U slučaju da zbog određenih prirodnih ili ljudskih aktivnosti voda za piće ne odgovara propisanim standardima, isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja vode, odnosno o mjerama koje je nužno poduzeti da bi se voda mogla koristiti za piće i druge potrebe u ishrani.

(4) Ako se zbog slučaja iz prethodnog stavka voda za piće ne može koristiti za ljudsku ishranu, ni uz dodatno preporučene mjere duže od 12 sati, isporučitelj usluge dužan je osigurati rezervnu opskrbu korisnika usluge putem autocisterni i sl. do uspostave redovite vodoopskrbe.

(5) U slučaju iz st. (3) ovoga članka isporučitelj usluge dužan je na isti način izvijestiti korisnike usluge o prestanku okolnosti koje su uzrokovale nemogućnost korištenja vode.

Članak 19.

(1) Isporučitelj usluge javne odvodnje dužan je pratiti kakvoću otpadnih voda u javnom sustavu odvodnje putem ovlaštenog laboratorija za ispitivanje voda, a prema uvjetima i rokovima nadležnog tijela državne uprave.

VI. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA I KORISNIKA VODNIH USLUGA

Članak 20.

(1) Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima sukladno članku 18. Općih uvjeta.

(2) Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na vodoopskrbu svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje na vodoopskrbu i ako su za to stvorene tehničke mogućnosti.

(3) Isporučitelj usluge može obustaviti isporuku vode korisniku usluge samo u slučajevima propisanim ovim Općim uvjetima.

Članak 21.

(1) Isporučitelj usluge dužan je naknaditi štetu korisniku usluge zbog prekida isporuke vode koji je uzrokovan propustima u obavljanju djelatnosti na sustavu javne vodoopskrbe.

(2) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja je posljedica djelovanja treće osobe ili je uzrokovana višom silom.

(3) Isporučitelj usluge ne odgovara ni za štetu koja nastane na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenim na vodovodne instalacije zbog:

.neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,

.onečišćenja interne instalacije,

.promjena u tlaku u vodovodnoj mreži,

.smrzavanja dijela instalacije ili vodomjera,

.kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio korisnik usluge,

.obustave isporuke vode kao posljedice neplaćanja računa za vodu,

.u ostalim slučajevima nepridržavanja propisanih standarda vodoopskrbe.

(4) Štetu koja nastane na vodovodnom priključku krivnjom korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge na teret korisnika usluge.

Članak 22.

(1) Pravo je isporučitelja usluge vršiti naplatu pruženih usluga isporuke vode korisnicima usluga obračunatih temeljem važećeg cjenika komunalnih usluga i ovih Općih uvjeta.

Članak 23.

(1) Vlasnici nekretnina/zgrada postojećih i onih koje će izgraditi na području vodoopskrbnog sustava dužni su svoje nekretnine priključiti na vodoopskrbu ukoliko za to postoje tehnički uvjeti a temeljem Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga.

(2) Vlasnik nekretnine/zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje korisnik usluge vodoopskrbe nakon zaključenja ugovora o priključenju na vodoopskrbu i nakon što bude izveden vodoopskrbni priključak i ugrađen vodomjer.

(3) Svi raniji korisnici usluga koji nastave koristiti komunalnu uslugu vodoopskrbe nakon stupanja na snagu Općih uvjeta smatra se da prihvaćaju ove Opće uvjete.

Članak 24.

(1) Korisnik usluge može otkazati korištenje vodnih usluga zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja nekretnine.

(2) Za slučaj promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasnika, zakupa, podzakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji korisnik usluge dužan je prijaviti promjenu korisnika, jer u suprotnom ostaje u statusu obveznika plaćanja usluge sve dok isporučitelju usluge ne dostavi dokumentaciju o promjeni statusa korisnika s očitanim stanjem vodomjera s kojim stanjem i datumom očitanja se mijenja status korisnika.

(3) U slučaju smrti korisnika nasljednici/nasljednik koji nastavi koristiti nekretninu dužan je prijaviti promjenu matičnih podataka korisnika usluge.

Članak 25.

(1) Korisnik usluge može koristiti uslugu vodoopskrbe isključivo za potrebe svoga domaćinstva, odnosno poslovnog prostora.

(2) Ako korisnik usluge u istoj nekretnini/zgradi, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost pri čemu troši vodu, dužan je izvršiti odvajanje vodomjera za obavljanje poslovne djelatnosti. U suprotnom isporučitelj usluge ima pravo ukupnu potrošnju vode kao i odvodnju obračunati po cijeni za gospodarstvo.

(3) Korisnik usluge/potrošač koji se zbog statusnih promjena ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više samostalnih cjelina, dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge radi promjene novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi neovlašteno korištenje komunalne usluge preko svojeg mjernog mjesta.

(4) Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe korisnika usluge i (ili) internim instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i (ili) je utvrđeno da korisnik usluge obračunava i naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja isporučitelja usluge, isporučitelj usluge je ovlašten korisniku usluge obustaviti isporuku vode.

Članak 26.

(1) Korisnik usluge dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbne mreže. Također, dužan je u zimskim uvjetima poduzimati određene radnje radi zaštite od smrzavanja spojnog voda i vodomjera.

(2) Korisnik usluge dužan je dopustiti stručnim osobama isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluge, a što uključuje i uzimanje uzoraka, osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava iz internih instalacija.

(3) U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da je zbog nepridržavanja ovih Općih uvjeta i drugih propisa nastupilo zagađenje vodoopskrbnog sustava, ovlašten je odmah prekinuti isporuku vode takvom korisniku.

(4) Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga navedenih u prethodnom stavku odgovoran je korisnik usluge te je dužan naknaditi štetu isporučitelju usluge kao i drugim osobama.

Članak 27.

(1) Korisnik usluge dužan je omogućiti isporučitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera, a sukladno odredbama Naredbe o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ovjeravanje mjerila i Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu.

(2) Korisnik usluge može tražiti pisanim putem ispitivanje ispravnosti vodomjera i prije isteka ovjernog razdoblja. Ako ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrđene Pravilnikom iz (1) stavka ovog članka, troškove ispitivanja snosi korisnik usluge, u suprotnom troškovi će pasti na isporučitelja usluge.

Članak 28.

(1) Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav javne odvodnje u stanju funkcionalne ispravnosti ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima.

(2) (2) Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na sustav javne odvodnje svakogk svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje na sustav javne odvodnje i ako su za to stvorene tehničke mogućnosti.

Članak 29.

(1) Isporučitelj usluge dužan je naknaditi štetu korisniku usluge zbog prekida u korištenju priključka odvodnje koji je uzrokovan propustima u obavljanju djelatnosti na sustavu javne odvodnje.

(2) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja je posljedica djelovanja treće osobe ili je uzrokovana višom silom.

(3) Isporučitelj usluge ne odgovara ni za štetu koja nastane na stambenim i drugim dijelovima nekretnine, na internoj odvodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenim na odvodne instalacije zbog:

.neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,

.onečišćenja interne instalacije,

.smrzavanja dijela instalacije,

.ostalih slučajeva nepridržavanja propisanih standarda korištenja interne odvodnje.

(4) Štetu koja nastane na priključku odvodnje krivnjom korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge na teret korisnika usluge.

Članak 30.

(1) Vlasnici nekretnina/zgrada postojećih i onih koje će se izgraditi na području sustava javne odvodnje dužni su svoje nekretnine priključiti na sustav javne odvodnje ako za to postoje tehnički uvjeti a temeljem važećih propisa i u rokovima koji su određeni Odlukama o priključenju na komunalnu vodne građevine Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga.

(2) Vlasnik nekretnine/zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje korisnik usluge odvodnje nakon zaključenja ugovora o priključenju na odvodnju i nakon što bude izveden priključak odvodnje.

(3) Svi raniji korisnici usluga koji nastave koristiti komunalnu uslugu odvodnje nakon stupanja na snagu Općih uvjeta smatra se da prihvaćaju ove Opće uvjete.

Članak 31.

(1) Korisnik usluge otkazom korištenja usluge vodoopskrbe, a iz razloga navedenih u st.1. članka 24. ovih Općih uvjeta istodobno otkazuje i uslugu korištenja odvodnje.

(2) Za slučaj promjene korisnika usluge iz st. 2. članka 24 ovih Općih uvjeta ista odredba primjenjuje se i na obračun pružanja usluge odvodnje.

Članak 32.

(1) Korisnik usluge dužan je internu odvodnu instalaciju, uključivo s revizijskim oknom, održavati u stanju funkcionalne ispravnosti na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja odnosno začepljenja ili na bilo koji drugi način ometanja protočnosti, a potom i onečišćenja javne mreže odvodnje.

(2) Korisnik usluge dužan je dopustiti stručnim službama isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluge, a što uključuje i uzimanje uzoraka te ispitivanje propusnosti određenom bojom, odnosno CCTV inspekcijom, osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja čovjekove okoline i vodoopskrbnog sustava iz internih instalacija.

(3) Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga navedenih u prethodnom stavku odgovoran je korisnik usluge te je dužan naknaditi štetu isporučitelju usluge kao i drugim osobama.

Članak 33.

(1) Korisnik usluge može tražiti pisanim putem pregled internih instalacija odvodnje, i to ako postoji ili je nastala opasnost zagađenja čovjekove okoline ili vodoopskrbnog sustava, a sve u cilju pravovremene sanacije nastalog stanja.

(2) Ako se pregledom internih instalacija utvrdi da iste ne zadovoljavaju u smislu ispravnosti i funkcionalnosti, isporučitelj usluge će pisano obavijestiti o tome korisnika usluge. Troškove ispitivanja i potrebne sanacije internih instalacija snosi korisnik usluge.

VII. UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE VODNIH USLUGA

Članak 34.

(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom, a izražava se u jediničnom iznosu m3 (metar kubični). Sustav i veličinu vodomjera određuje isporučitelj usluge na osnovi hidrauličnog proračuna i on jedini ima pravo i dužnost dobave, ugradnje i izmjene, popravka i održavanja glavnog vodomjera.

(2) Vodomjere očitavaju radnici isporučitelja usluge prema rasporedu koji određuje isporučitelj usluge. Radnici su dužni na zahtjev korisnika usluge predočiti mu službenu iskaznicu isporučitelja usluge ili na drugi način dokazati svojstvo službene osobe.

(3) Korisnik usluge dužan je vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim radnicima isporučitelja ako se vodomjerno okno nalazi u okućnici korisnika usluge.

Članak 35.

(1) Po očitanju vodomjera korisniku usluge ispostavlja se račun za pruženu uslugu isporučene vode u kojem se zasebno iskazuje:

.fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga prema vrsti - profilu vodomjera,

.varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga prema očitanoj potrošnji vode.

(2) Uz cijenu za isporučenu vodu na računu se, sukladno zakonu, posebno iskazuju i:

.porez na dodanu vrijednost,

.naknada za zaštitu voda,

.naknada za korištenje voda,

.naknada za razvoj, ako je određena odlukom jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave.

(3) Pored obračuna za isporučenu vodu onim korisnicima koji su priključeni na odvodnju obračunava se i usluga odvodnje u kojem se zasebno iskazuje:

.fiksni dio osnovne vodne usluge odvodnje i

.varijabilni dio vodne usluge odvodnje po m3 utrošene vode uz obračun poreza na dodanu vrijednost.

(4) Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se svim korisnicima, osim onim korisnicima koji na vlastiti zahtjev zatraže skidanje vodomjera, a što će im se omogućiti samo ako nitko nije u posjedu nekretnine.

(5) Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučene vode, odnosno zaprimljene otpadne vode, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na vodne građevine, i to troškova:

.očitanja vodomjera,

.obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima,

.umjeravanja i servisiranja vodomjera,

.tekućeg i investicijskog održavanja priključaka nekretnina na komunalne vodne građevine,

.redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina,

.ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

(6) Cijenu pruženih usluga određuje isporučitelj svojom odlukom, a sukladno odredbama Zakona o vodama i drugim važećim propisima.

(7) U slučaju izmjena cijene komunalnih usluga isporučitelj usluga je dužan putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način o tome obavijestiti korisnike usluge.

Članak 36.

(1) Isporučena usluga vodoopskrbe u varijabilnom dijelu obračunava se na osnovi utvrđene razlike između očitanog stanja vodomjera i prethodno očitanog stanja.

(2) Obračunsko razdoblje za sve kategorije potrošača na vodoopskrbnom sustavu je, u pravilu, jednomjesečno, a u iznimnim slučajevima nemogućnosti očitanja isporučitelj usluge može ispostaviti obračun potrošnje na osnovi prosjeka potrošnje prethodna tri mjeseca u kojima je bilo redovne potrošnje.

(3) Obračun potrošnje na osnovi prosjeka potrošnje iznimno je dopušten u slučajevima ako:

.je vodomjer nedostupan za očitanje,

.očitanje nije moguće zbog vremenskih uvjeta,

.na vodomjeru nema plombi ili su oštećene,

.je vodomjer neispravan (koji ne registrira protok vode, smrznut ili oštećen na drugi način).

(4) U slučaju obračuna na osnovi prosjeka potrošnje kod ispravnog vodomjera obračun će se uskladiti sa stvarnom potrošnjom prilikom sljedećeg očitanja vodomjera, a kod neispravnog vodomjera zadržati će se obračun na osnovi prosjeka potrošnje prethodna tri mjeseca.

Članak 37.

Količin (1) Obračun količine pružene usluge odvodnje utvrđuje se vodomjerom putem opskrbe pitkom vodom a izražava se u jediničnom iznosu m3 (metar kubični).

(2) Za vodomjere koji su namijenjeni navodnjavanju vrtova, poljoprivrednih zemljišta ili travnjaka neće se obračunavati usluga odvodnje.

Članak 38.

(1) U zgradama s više korisnika usluge koje imaju ugrađen samo jedan glavni vodomjer način raspodjele utvrđene količine isporučene vode te time i odvodnje između pojedinih korisnika usluge određuju sami korisnici.

Članak 39.

(1) Ako su korisnici usluga u zgradi s glavnim vodomjerom odlučili da potrošnju vode te time i odvodnju plaćaju prema broju osoba u pojedinom stanu, ovlašteni predstavnik zgrade ili druga zadužena kontakt osoba dužna je izvjestiti isporučitelja usluge o načinu raspodjele utrošene vode, o broj osoba koje stanuju u pojedinom stanu, o vlasnika ili zakonitog posjednika stana ili poslovnog prostora na čije ime će se ispostavljati račun te sve promjene koje nastaju tijekom mjeseca.

(2) Promjene broja osoba do 15 dana u mjesecu neće se uzimati u obzir pri obračunu potrošnje vode kao i odvodnje za odgovarajući mjesec.

(3) U zgradama s više korisnika u kojim stanovima su ugrađeni interni vodomjeri potrošnja se može očitavati na način da ovlašteni predstavnik zgrade ili druga zadužena osoba na dan očitanja glavnog vodomjera očita sve interne vodomjere i pisano dojavi podatke isporučitelju usluge.

(4) Ako se zbroj stanja očitanih internih vodomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na način da se ona podijeli na sve korisnike prema srazmjeru potrošnje pojedinog korisnika usluge u odnosu na ukupnu potrošnju.

(5) Interni vodomjeri vlasništvo su korisnika usluge i oni su ih dužni redovito održavati i mijenjati u zakonski propisanim rokovima.

Članak 40.

(1) Vlasnici zasebnih cjelina u slučajevima iz članaka 39. međusobne odnose uređuju međuvlasničkim ugovorom o reguliranju plaćanja vodnih usluga.

(2) Zaključeni međuvlasnički ugovor ovjeren i potpisan od strane najmanje 51% vlasnika zasebnih cjelina, predstavnik zgrade ili druga zadužena osoba dužna je dostaviti isporučitelju usluge.

(3) Isporučitelj usluge neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika usluge.

(4) Isporučitelj usluge u slučajevima iz članaka 39. ako korisnici usluga nisu odredili ovlaštenog predstavnika zgrade ili drugu zaduženu osobu ili ta osoba ne dostavi podatke potrebne za obračun vode, ima pravo obračunati potrošnju ispostavljanjem zajedničkog računa kao i prije potpisivanja međuvlasničkog ugovora, a konačno i obustaviti isporuku vode.

Članak 41.

(1) Korisnik usluge plaća isporučene vodne usluge na temelju računa kojega isporučitelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, a prema važećem cjeniku za vodne usluge.

(2) Isporučitelj usluge omogućava korisniku usluge opskrbe pitkom vodom bez plaćanja potrošnje u slučaju gašenja požara vodom iz interne vodovodne instalacije, odnosno hidrantske mreže korisnika usluge, ako takvu potrošnju dojavi u roku od 15 dana od dana nastanka požara i dostavi potvrdu MUP-a o nastanku požara. U takvom slučaju neće se obračunavati ni usluga odvodnje.

(3) U slučaju iz odredbe stavka (2) ovoga članka obračun potrošnje vode za mjesec u kojem se požar dogodio izvršiti će se na temelju procjene stanja potrošnje toga korisnika kroz tri mjeseca koja su prethodila požaru.

Članak 42.

(1) Korisnik usluge dužan je platiti račun za vodne usluge u roku dospjeća naznačenom na ispostavljenom računu.

(2) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavljeni račun koji ne odgađa rok plaćanja računa.

(3) Prigovor se podnosi u pisanom obliku putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte u roku od 8 dana od dana primitka računa.

(4) Isporučitelj usluge dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor na isti. Ako isporučitelj usluge ne usvoji prigovor, o istome obavještava korisnika usluge s naznakom da se u roku od 15 dana može s reklamacijom obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača. Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana od prijema odlučiti o reklamaciji i pisani odgovor u roku od 30 dana od prijema reklamacije dostaviti korisniku usluge.

VIII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 43.

(1) Kod nestašica vode zbog suše ili drugih razloga isporučitelj usluge može poduzeti mjere za ograničenje potrošnje radi ublažavanja posljedica nedostatka vode.

(2) U slučaju dugotrajne i veće nestašice vode isporučitelj usluge će predložiti jedinicama lokalne samouprave hitno donošenje odluke o ograničenju potrošnje vode, odnosno zabranu potrošnje vode za pojedine namjene (pranje ulica, punjenje bazena, upotreba vodoskoka, polijevanje vrtova, pranje automobila i sl.). Istom odlukom određuju se i sankcije za nepoštivanje odluke o ograničenju potrošnje vode.

Članak 44.

(1) Isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vode korisniku usluge u slijedećim slučajevima:

.zbog planiranih radova pregleda, zamjene vodomjera, popravka sustava opskrbe vodom, izgradnje nove vodovodne mreže ili priključka ili drugih radova na sustavu vodoopskrbe,

.zbog neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem pitke vode,

.ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu ni nakon rokova i postupaka iz članka 46. ovih Općih uvjeta,

.ako korisnik usluge/potrošač namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari vodomjer,

.ako se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom,

.ako korisnik usluge/potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 30 dana pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava računa ili opomene,

.ako je u zgradi s više korisnika instaliran samo jedan glavni vodomjer, a vlasnici odnosno korisnici usluge/ potrošači ne postignu sporazum oko imenovanja predstavnika koji će s isporučiteljem usluge zaključiti ugovor o načinu i uvjetima obračuna isporučene vode,

.kada nastane kvar na vodoopskrbnoj mreži ili na vodovodnim instalacijama korisnika usluge koji može negativno utjecati na sanitarnu ispravnost pitke vode,

.ako je vodomjerno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno, a korisnik usluge/potrošač nije nedostatak otklonio niti nakon pisane opomene isporučitelja usluge,

.ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, krši naredbe o štednji vode,

.ako korisnik usluge/potrošač omogući korištenje vode drugim potrošačima preko svoje vodovodne instalacije, a bez suglasnosti isporučitelja usluge,

.ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode i ovih Općih uvjeta.

Članak 45.

(1) Korisniku usluge/potrošaču koji ne plati račun za isporučenu vodu isporučitelj usluge će dostaviti pisanu opomenu o obustavi isporuke vode.

(2) Ako korisnik usluge/potrošač ne plati dug po opomeni u roku od osam dana od datuma opomene, isporučitelj usluge će mu obustaviti isporuku vode.

(3) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnik usluge/potrošač trpi zbog obustave vode iz ovog članka.

(4) Ako se korisnik usluge neovlašteno priključi na sustav vodoopskrbe za vrijeme obustave isporuke vode, dužan je platiti dvostruki iznos utrošene vode obračunate na osnovi prosječne potrošnje u zadnja tri mjeseca. Za utvrđivanje vremena potrošnje iz ovoga stavka uzima se da se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključio istoga dana s kojim je izvršena obustava vode.

(5) Isporučitelj usluge uspostaviti će ponovnu isporuku vode najkasnije slijedeći radni dan nakon što korisnik usluge/potrošač dostavi dokaz o plaćanju duga s obračunatim zateznim kamatama, troškovima obustave i ponovne uspostave isporuke vode, a u slučaju neovlaštenog priključenja za vrijeme obustave isporuke vode i obračunatog dvostrukog iznosa utrošene vode.

(6) U slučaju drugih uzroka prekida isporuke vode iz članaka 44. st. 1), al. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. i 12. isporučitelj usluge uspostaviti će ponovnu isporuku vode kada korisnik usluge/potrošač podmiri štetu, dvostruku potrošnju iz st.4) ovoga članka, ili otkloni uzroke zbog kojih je obustavljena isporuka vode.

Članak 46.

(1) Isporučitelj usluge ne može obustaviti isporuku vode zbog neplaćanja računa za pružene usluge:

.zdravstvenim ustanovama ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave, osim uredskih prostorija,

.ustanovama socijalne zaštite za smještaj starijih, invalidnih i drugih osoba ometenih u psihofizičkom razvoju ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave,

.ustanovama za predškolski odgoj, osnovnim i srednjim školama i visokim učilištima ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave,

.višestambenim zgradama gdje ne postoji tehnička mogućnost za isključenje pojedinih potrošača koji ne plaćaju uslugu,

.korisniku usluge/potrošaču koji u sudskom ili izvansudskom postupku osporava račun isporučitelja usluge, a koji uredno podmiruje sve ostale nesporne račune.

IX. POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

Članak 47.

(1) Pod neovlaštenim korištenjem vodnih usluga podrazumijevaju se slučajevi kada:

.se korisnik usluge/potrošač samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe ili odvodnje,

.korisnik usluge/potrošač daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje,

.korisnik usluge/potrošač troši vodu a cijenu za isporučenu vodu plaća trećoj osobi,

.korisnik usluge/potrošač opskrbe pitkom vodom koristi bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili suprotno propisanim uvjetima za mjernu opremu,

.kada korisnik usluge/potrošač se za opskrbu pitkom vodom koristi mjernom opremom s koje je skinuta ili oštećena plomba,

.u drugim slučajevima kada se korisnik usluge/potrošač ne pridržava odredbi o uvjetima korištenja usluge iz ovih Općih uvjeta.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz st. 1) ovoga članka kao i u slučaju spriječavanja postupka kontrole neovlaštenog priključenja, isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vodoopskrbe bez prethodne obavijesti.

(3) Za neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge iz ovoga članka, st. 1. al. 4. i 5. isporučitelj usluge ima pravo i dužnost neovlaštenom korisniku usluge/potrošaču naplatiti naknadu štete u paušalnom iznosu koji predstavlja iznos cijene za 3 m3 vode, kao i odvodnje/dnevno, a ako nije moguće utvrditi dan neovlaštenog priključenja, u iznosu za 100 m3 vode, kao i odvodnje mjesečno te ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem komunalne usluge.

X. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA I MJERAČA PROTOKA

Članak 48.

(1) U vodomjerno okno se standardno ugrađuje vodomjer profila 15 mm. Ako u zgradi postoji veći broj korisnika usluga/potrošača mogu se ugraditi vodomjeri većeg profila ovisno o potrebnoj potrošnji i hidrauličnim uvjetima.

(2) Ispred vodomjera se ugrađuje ventil bez ispusta, a iza vodomjera se ugrađuje ventil i ventil sa zaštitom od povratnog toka. Iza vodmomjera se ugrađuje i ostala vodovodna armatura koju investitor - korisnik usluge želi ugraditi. Dužinu vodomjernog okna u slučaju ugradnje više elemenata vodovodne armature potrebno je povećati shodno tehničkim zahtjevima.

Članak 49.

(1) Prema Zakonu o vodama obvezno je projektiranje i gradnju građevina graditi tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen svoj vodomjer.

(2) Vodomjerno okno za zgrade s više samostalnih cjelina dimenzionirano je za odgovarajući broj tih cjelina i broja vodomjera koji se ugrađuju u vodomjerno okno.

(3) Ugovorom o izvedbi vodoopskrbnog priključka, u pravilu se ugovaraju i svi vodomjeri zasebnih samostalnih cjelina te se kao korisnik usluge u dokumentaciji uvodi investitor objekta kojemu se dostavljaju računi.

XI. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA ODVODNJE

Članak 50.

(1) U revizijsko okno se standardno ugrađuje cijev spojnog voda - priključka minimalnog promjera 160 mm. Ukoliko u zgradi postoji veći broj korisnika usluga/potrošača može se ugraditi i veći profil spojnog voda - priključka ovisno o potrebnoj potrošnji i hidrauličnim uvjetima, koje određuje projektant odnosno isporučitelj usluge javne odvodnje.

(2) U revizijsko okno može se dozvoliti priključenje jednog ili više spojnih vodova, a o čemu odlučuje isporučitelj usluge javne odvodnje.

Članak 51.

(1) Prema Zakonu o vodama obvezno je projektiranje i gradnju građevina graditi tako da svaka građevina ima svoj zasebni priključak odvodnje.

(2) Izuzetno, više građevina mogu imati zajednički priključak, ako o tome postoji sporazum svih vlasnika/suvlasnika građevina o izgradnji i održavanju zajedničkih internih instalacija odvodnje i priključka odvodnje, a koji se mora priložiti zahtjevu za priključenje.

(3) Ugovorom o izvedbi priključka odvodnje, odnosno tehničko tehnološkim uvjetima određuje se način i uvjeti priključenja navedeni u točkama (1) i (2) ovog članka.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

(1) Sve usluge isporučitelja usluge koje su utvrđene ovim Općim uvjetima, a koje nisu sadržane u cijeni priključenja i korištenja komunalnih usluga nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge kojega donosi isporučitelj usluge.

Članak 53.

(1) Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje koji nisu uređeni Ugovorom o priključenju i ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećih propisa.

Članak 54.

(1) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije od kojeg datuma će se početi i primjenjivati, a objaviti će se i putem interneta.

Članak 55.

(1) Stupanje na snagu ovih Općih uvjeta prestaju se primjenjivati:

-Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga doneseni po pravnom predniku Komunalac d.o.o. Opatija (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 30/ 10 i 15/11)

-Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne sanitarne odvodnje doneseni popravnom predniku Komunalac d.o.o. Opatija (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 2/12).

Jurdani, 2. studenoga 2015..

U P R A V A:
Ervino Mrak, dipl.ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=60053&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr