SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA MATULJI

37.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o izradi II. Izmjene i dopune Prostrnog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/14i 3/15) članak 5. mijenja se i glasi:

»Izradi II. Izmjene i dopuna Plana pristupa se zbog:

-produženja razdoblja primjene Prostornog plana uređenja do izrade novog prostornog plana

-potrebe osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i zbog intencije racionalnog korištenja građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja (turističke i uslužne), a što je moguće ostvariti prenamjenom i uključivanjem u građevinsko područje naselja Matulji kontaktnog građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R21,

-potrebe jasnijeg određenja uvjeta smještaja gospodarskih djelatnosti, radi sprječavanja problema kod realizacije pojedinih sadržaja u provedbi, te usklađenja nomenklature s važećom Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (Narodne novine« broj 58/07, ispr. 72/07),

-potrebe da se u jezgrama pojedinih naselja planira mogućnost prenamjene postojećih gospodarskih objekata u stambene,

-potrebe revidiranja uvjeta za rekonstrukciju građevina društvenih domova,

-omogućavanja postavljanja kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/ 08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14),

-potrebe revidiranja ograničavajućih uvjeta za lokacije reklamnih panoa i površinu oglasnog prostora,

-potrebe da se u pojedinim naseljima omogući uzgoj domaćih životinja,

-omogućavanja izgradnje kamp odmorišta,

-osiguranje prostorno planskih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge s pratećim objektima na dionici Škrljevo-Rijeka- Šapjane.«

Članak 2.

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Slijedom prenamjene građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R2 1 i njegovog uključenja u građevinsko područje naselja Matulji, kao i proširenja koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica, potrebno je grafički dio plana izmijeniti u dijelu koji uključuje kartografske prikaze br.1. korištenje i namjena površina, 4.4. građevinsko područje Jurdani, 4.5. građevinsko područje Jušići, 4.6. građevinsko područjeKućeli, 4.10. građevinsko područje Matulji-Mihotići, 4.11. građevinsko područje Brešca, Mučići, Permani, Ružići, Zaluki, 4.12. građevinsko područje Rukavac, 4.14. građevinsko područje Šapjanei 4.17. građevinsko područje Brgud PZ.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Obzirom da će se važeći Prostorni plan uređenja primjenjivati u narednom razdoblju do izrade novog, potrebno je produžiti razdoblje primjene Plana i nakon 2015. godine.

Zbog izgradnje punog profila autoceste A8 dionica Rogovići-Matulji predviđeno je uklanjanje određenog broja postojećih stambenih objekata. Za izgradnju zamjenskih objekata na istovrijednom zemljištu, u okviru građevinskog područja naselja Matulji nema raspoloživog zemljišta u vlasništvu Općine Matulji. Pogodno zemljište nalazi se na području planirane zone rekreacijske namjene R21, koje je u potpunosti neizgrađeno i neuređeno, budući da je Općina Matulji ulagala u uređenje i izgradnju rekreacijske zone u centru naselja, a za istu namjenu je na raspolaganju još jedna neizgrađena zona. Istovremeno područje zone rekreacijske namjene R21 ima položajni i prostorni potencijal za razvoj naseljskih funkcija (turističkih i uslužnih) koje će se detaljnije planirati UPU-om naselja Matulji.

Kroz provedbu Prostornog plana uređenja Općine Matulji, pokazala se potreba revidiranja odredbi, kako bi se omogućila realizacija određenih zahvata koji su potrebni za razvoj gospodarstva. Potreba revidiranja odredbi pokazala se u području definiranja djelatnosti, budući da postoji nesklad između definicija u Prostornom planu i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u pogledu nomenklature, te nejasnoće u provedbi vezano za smještaj pojedinih djelatnosti.

Temeljem važećeg Prostornog plana uređena Općine Matulji nije moguće u građevinskim područjima prenamijeniti postojeće gospodarske građevine u stambene, čime je dijelom ograničeno uređenje i sanacija jezgri pojedinih naselja.

Prema važećim uvjetima, rekonstrukcija društvenih domova nije provediva u obimu koji bi zadovoljio potrebe.

Nadalje, pokazala se potreba revidiranja odredbi uvjeta postavljanja montažnih građevina - kioska, štandova i reklamnih panoa, s obzirom na izmijenjene okolnosti i osobito donošenje Zakona o trgovini i pravno reguliranje prodaje robe u kioscima i štandovima.

Prostornim planom je određena zabrana držanja domaćih životinja iako u pojedinim naseljima potrebe za time postoje.

Razvojem novih oblika turizma prisutna je portreba za reguliranjem izgradnje kamp odmorišta kao nove vrste objekata namijenjenih kraćem boravku i zadržavanju turista. Područje Općine Matulji svojim prometnim položajem kao i prostornim vrijednostima svakako ima potencijal za planiranje takvih sadržaja.

Važećim Prostornim planom Općine Matulji postojeća jednokolosiječna magistralna željeznička pruga Rijeka- Šapjane-Ilirska Bistrica definirana je koridorom širine 20 m (po 10 m od osi postojeće pruge). Ovako utvrđen koridorna pojedinim dijelovima trase ne daje mogućnost planirane iz gradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Šapjane.«

Članak 4.

Članak 8.mijenja se i glasi:

»Ciljevi izrade i programska polazišta II. Izmjene i dopune Plana su:

-produžiti primjenu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Matulji na razdoblje do donošenja novog Prostornog plana,

-osigurati zemljište za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i omogućiti racionalno korištenje građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja i s tim ciljem proširiti građevinsko područje naselja Matulji prenamjenom i priključenjem zone izdvojene namjene R21

-jasnije odrediti i uskladiti planirane gospodarske djelatnosti s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti

-u naseljima Općine Matulji omogućiti obavljanje adekvatnih djelatnosti, naročito uzgoja domaćih životinja

-u građevinskim područjima naselja omogućiti prenamjenu postojećih gospodarskih objekata u stambene

-omogućiti rekonstrukciju društvenih domova prema funkcionalnim potrebama u okviru racionalnog povećanja veličine građevina.

-omogućiti postavljanje kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini i posebnim odlukama Općine Matulji

-predvidjeti postavljanje reklamnih panoa veće oglasne površine na određenim lokacijama sve u skladu s posebnom odlukom Općine Matulji o reklamiranju i plakatiranju

-planirati izgradnju kamp odmorišta neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja općine.

-neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja Općine Matulji planirati proširenje koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica zbog izgradnje drugog kolosijeka pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane u dijelukoji se odnosina prostor Općine Matulji, rekonsktrukciju postojećih kolodvora i stajališta, izgradnju deniveliranih prijelaza, ukidanje dijela postojećih željezničko-cestovnih prijelaza u razini, izgradnju prometnica u funkciji neometanog odvijanja prometa uzrokovanog ukidanjem određenih željezničko-cestovnih prijelaza, te formiranje stajališta i izgradnju druge dvokolosiječne cijevi tunela Rukavac uz postojeću.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa nasnaguosmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/13

Ur. broj: 2156-04-01-15-45

Matulji, 29. listopada 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr