SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

59.

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka 94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/ 13) i odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine, donosi:

ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle
sa Zakonom o prostornom uređenju (NN.br.153/13)

Članak 1.

Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle (SN PGŽ 22/01) i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (SN PGŽ 2/13) (dalje Plan) sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (NN. br. 153/13), (dalje Usklađenje Plana).

Članak 2.

Elaborat Usklađenja Plana sadrži:

A) OBRAZLOŽENJE USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ČAVLE SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU (NN. BR. 153/13), temeljem odredbi članka 201.

B) ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Grafički dio:

Kartografski prikazi; Građevinska područja:

4.1.Građevinska područja k.o.Cernik - Čavle Mjerilo:
1: 5000

4.2.Građevinska područja k.o. Podrvanj Mjerilo:
1: 5000

4.3.Građevinska područja k.o. Grobnik Mjerilo:
1: 5000

Članak 3.

Usklađenje Plana izradila je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka.

Članak 4.

Ovim Usklađenjem Plana kartografski prikazi grafičkog dijela Plana, na kojima su određena građevinska područja naselja:

-4.1. Građevinska područja k.o.Cernik - Čavle

-4.2. Građevinska područja k.o. Podrvanj

-4.3. Građevinska područja k.o. Grobnik

dopunjeni su na način da su u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja određeni neuređeni dijelovi tih područja. Kartografski prikaz 4.4. Građevinska područja k.o. Podhum nije dopunjen jer je, na njemu prikazan, neizgrađeni dio građevinskog područja naselja oznake N30 u cijelosti uređen.

Članak 5.

Ovo Usklađenje Plana izrađeno je u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Čavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 6.

Izvornici Usklađenja Plana čuvaju se u pismohrani Općine Čavle, Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu, u pismohrani Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u Javnoj ustanovi-Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.

Grafički dio Odredbi za provođenje Plana iz članka 2. ove Odluke, a koji čini njen sastavni dio, nije predmet objave.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/09

URBROJ:2170-03-15-01-3

Čavle, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=10008&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr