SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

57.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06, 37/13 i 125/13), odredbi Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13 i 148/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 20/14, 26/14,27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko goranske županije 40/2011) mijenja se članak 25. tako da sada isto glasi:

»Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni redar Općine Čavle, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora.

U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.«

Članak 2.

Članak 26. mijenja tako da isti sada glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 4. stavka 1., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 17. i 18. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja komunalni redar kaznit će fizičku osobu ako počini prekršaje iz članka 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 17. i 18. ove Odluke.

Kada komunalni redar tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj osobito lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje, može umjesto postupanja sukladno stavku 4., 5. i 6. ovog članka izreći usmeno ili izdati pisano upozorenje počinitelju prekršaja.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko goranske županije 40/2011) ostaju neizmijenjene i na snazi.

KLASA:021-05/15-01/09

URBROJ:2170-03-15-01-5

Čavle, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=10008&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr