SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 I 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Bribir u mjestu Podgori, NA 1-5
3

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja Bribir, mjesta Podgori, Podgori NA1-53, u daljnjem tekstu: (UPU).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU-a

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a je:

-Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13.) i

-Prostorni plan uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 1/06, 19/09, 01/11-pročišćen tekst, 13/15).

UPU se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj: 106/98., 39/04., 45/04. - ispr. i 163/ 04.).

Članak 3.

Nositelj izrade Plana je nadležno upravno tijelo Vinodolske općine Jedinstveni upravni odjel. Odgovorna osoba za praćenje izrade UPU-a je Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine.

III. RAZLOG ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Osnovni razlog za izradu UPU-a je zainteresiranost lokalne sredine za daljnjim razvojem i privođenjem svrsi planirano područje tj. zainteresiranost grupe građana naselja Bribir da u zoni obuhvata UPU-a grade stambene objekte i objekte ugostiteljsko turističke namjene.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat UPU-a definiran je Prostorni plan uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 1/06, 19/09, 01/11-pročišćen tekst, 13/15) i prikazan je grafički u kartografskom prikazu 4.1. Bribir.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

Članak 6.

Plansko područje formirano je kao područje daljnjeg širenja naselja Bribir, mjesta Podgori uz već postojeću prometnicu za mjesto Podskoči, naselje Bribir. Postojeća prometnica ne zadovoljava tehničke elemente definirane prostorno-planskom dokumentacijom, ali čini okosnicu za daljnje formiranje naselja i vođenje svih infrastrukturnih i komunalnih sustava. Predviđeno plansko područje je neuređeno.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU UPU-a

Članak 7.

Cilj izrade UPU-a je:

. razgraničenje javnih površina,

. uređenje građevinskog zemljišta,

. infrastrukturno-komunalno opremanje,

. definiranje tipologije gradnje,

. određivanje mjera zaštite i uređenje.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

Članak 8.

(1) Za izradu UPU-a biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

(2) Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih stručnih podloga za izradu UPU-a.

VII. NAČIN PRIBAVLJNJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu UPU-a izrađuje stručni izrađivač UPU-a, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, s kojim će zainteresirana grupa građana sklopiti Ugovor o izradi UPU-a I izvršiti plaćanja za pruženu uslugu.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

Članak 10.

(1) Tijela i osobe koja za potrebe izrade UPU-a daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13¹ 10000 Zagreb

-KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

-KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski.

(2) U postupka izrade UPU-a mogu se uključiti i drugi sudionici, ako izrada UPU-a to bude zahtjevala.

Članak 11.

(1) Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 53/13) navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu UPU-a. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu UPU-a.

IX. ROK ZA IZRADU UPU-a

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU-a su sljedeći:

-dostava zahtjeva za izradu UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

-izrada nacrta prijedloga UPU-a - u roku od 40 dana (od dana dostave Odluke, podloga i potrebnih mišljenja nadležnih ustanova);

-izrada prijedloga UPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana po usvojenom Nacrtu prijedloga UPU-a

-javni uvid o prijedlogu UPU-a- u trajanju od 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

-izrada konačnog prijedloga UPU-a - u roku od 30 dana od dana dostavljanja obrađenih primjedbi i Izvješća s Javne rasprave, te suglasnosti nadležnih ustanova,

-izrada PUPU-a- u roku od 15 dana od dana usvajanja UPU-a na Općinskom vijeću.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

Članak 14.

Sredstva za izradu UPU-a osigurava i snosi zainteresirana grupa građana

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave Odluke:

-sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 53/13) obavijesti javnost o izradi UPU-a,

-sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 53/13) dostavi Odluku tijelima iz članka 10. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu UPU-a.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-9-178

Bribir, 16. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=951&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr