SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KRK

42.

Na temelju članka 2. , 3., 4., 5., 8. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 20/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaćama gradonačelnika,
zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10), članak 2. mijenja se i glasi:

»Plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz prednjeg stavka utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iz stavka 1. ovog članka iznose:

-za obračun plaće gradonačelnika - 4,50;

-za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 3,80.

Dužnosnik (gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika) koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/15-01/01

Urbroj:2142/01-01-15-3

Krk, 30. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51500&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr