SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KASTAV

49.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Upute za postupanje Ministarstva uprave (Klase: 023-01/15-01/167 Ur.br. 515-02-02/1-15-1 od 10. lipnja 2015.g. i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 13/ 13.), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 24. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijelo je

Izmjene i dopune Odluke
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (»Službene novine PGŽ br. 15/14.«) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.«

Članak 2.

U cijelom tekstu Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (»Službene novine PGŽ br. 15/14.«) - u daljnjem tekstu: Odluka riječi » iz »radnog odnosa« zamjenjuju se riječima »za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti«.

Članak 3.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obavljanjem dužnosti i to dnevnica, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA021-05/15-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-15-4

Kastav, 24. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51215&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr