SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

24.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 23/ 13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog glasila Općine Ravna Gora, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Općine Ravna Gora tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata, koje u svom samoupravnom djelokrugu u skladu sa Statutom Općine Ravna Gora, donosi Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje propisuju obavezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, Općinskog načelnika Općine Ravna Gora i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Općine Ravna Gora i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Općine Ravna Gora je »Službene novine Općine Ravna Gora« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo ima tri člana, a čine ga:

-pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

-stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti

-voditelj Odsjeka za opće poslove.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, I. G. Kovačića 177.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od pet (5) radnih dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Ravna Gora, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Općine Ravna Gora.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove vezane uz objavljivanje i izdavanje »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/1

URBROJ: 2112/07-01-15-3

Ravna Gora, 10. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

OBRAZLOŽENJE

Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora Člankom 73. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da opći akt, prije stupanja na snagu, objave u službenom glasilu jedinice, odnosno ako jedinica nema svoje glasilo objavljuje se u službenom glasilu županije.

Općina Ravna Gora svoje akte objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« koje su službeno glasilo PGŽ. U tom smislu Općina Ravna Gora je zajedno s drugim gradovima i općinama Županije supotpisnik Ugovora o izdavanju i tiskanju »Službenih novina Primorsko- goranske županije«.

Radi visokih troškova izdavanja službenog glasila Primorsko-goranske županije (unazad pet godina troškovi su prosječno godišnje iznosili 33.233,00 kn uz dodatno pokrivanje gubitaka koji su godišnje prosječno iznosili 5.501,50 kn) predlaže se izdavanje vlastitog službenog glasila.

S obzirom na iskustva ostalih JLS troškovi izdavanja vlastitog službenog glasila trebali bi biti znatno niži, a obuhvatili bi: nabavu papira i tonera, uvezivanje na kraju godine te poštanske troškove otpreme službenog glasila. Obveza je dostaviti 9 primjeraka svakog broja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, jedan primjerak Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA), jedan primjerak Uredu državne uprave u PGŽ radi nadzora općih akata te primjerak za pismohranu.

Prihvaćanjem ovakvog načina objave službenog glasila, Općinsko vijeće trebalo bi donijeti odluku o izdavanju službenog glasila, a također bi trebalo izmijeniti odredbu članka 92. stavka 1. Statuta Općine Ravna Gora budući je istom propisano da se opći akti objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i odredbu članka 45. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ravna Gora.

Vezano uz primjenu odluka, zbog pripremnih radnji vezanih uz početak tiskanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (ishođenje ISSN broja - standardni identifikacijski broj serijske publikacije) te otkazivanja važećeg ugovora, cijela će se priprema postupka izdavanja vlastitog službenog glasila izvršiti u prijelaznom razdoblju od trenutka donošenja odluke do primjene iste.

S obzirom na gore navedeno predlaže se donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=947&mjesto=51314&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr