SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD KRK

29.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 150/02, 147/03, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o kapitalnim projektima Grada Krka
koji su od interesa za razvoj otoka Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kapitalni projekti Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka i koji će se financirati korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke temeljem članka 45. stavka 9. točke f) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Kapitalni projekti iz članka 1. Ove Odluke su:

1. Projekt »Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka;

2. Projekt rekonstrukcije (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku, na k.č. 2625, 2623 i 2622, sve k.o. Krk-grad) i

3. Projekt energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete »Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Krka - II faza«.

Članak 3.

Grad Krk u dijelu preuzete obveze financiranja predmetnih projekata iz članka 2. ove Odluke financirat će korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke i to:

B Za projekt »Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, preostali iznos od 1.916,760,00 kn u tri proračunske godine i to na sljedeći način:

- Za 2015. godinu: 835.170,00 kn,

- Za 2016. godinu: 973.241,00 kn i

- Za 2017. godinu 108.349,00 kn.

B Za Projekt rekonstrukcije (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku, na k.č. 2625, 2623 i 2622, sve k.o. Krk-grad) u ukupnom iznosu 910.908,75 kn.

B Za Projekt energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete »Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Krka - II faza« u iznosu od 857.350,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/15-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 16. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr