SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

15.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 27. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela rezultata utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2014. godinu kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA
POSLOVANJA 5.345.855,80 kn

-MANJAK PRIHODA OD
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.082.382,07 kn

-MANJAK PRIHODA I
PRIMITAKA 331.839,57 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.345.855,80 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.082.382,07 kuna, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 331.839,57 kuna i preneseni manjak u iznosu od 1.471.660,22 kuna.

Utvrđuje se ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.459.973,94 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od 1.459.973,94 kuna sadržan po izvorima financiranja sastoji se od:

-723.192,69 kn viška sredstava od naknada za koncesije na pomorskom dobru

-40.630,84 kn viška sredstava na HBOR-u

-4.000,00 kn neutrošene kapitalne donacije za izradu projektne dokumentacije mrtvačnice Batomalj

-1.155.478,56 kn neutrošenih sredstava od komunalnog doprinosa

-463.328,15 kn manjka općih izvora.

Članak 4.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja ostvaren na računu HBOR-a, prihoda od kapitalne donacije, naknade za koncesije na pomorskom dobru te sredstava od komunalnog doprinosa utrošit će sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2015. godini uvrštenjem I. izmjenama i dopunama u Proračun Općine Baška za 2015. godinu kako slijedi:

-723.192,69 kn neutrošene naknade za koncesije na pomorskom dobru na projekt ulaganja u pomorsko dobro

-40.630,84 kn neutrošenih sredstava na računu HBOR- a na projekt izgradnje nerazvrstanih cesta

-4.000,00 kn neutrošene kapitalne donacije na izradu projektne dokumentacije mrtvačnice Batomalj

-1.155.478,56 kn neutrošenog komunalnog doprinosa rasporediti na projekte izgradnje nerazvrstanih cesta u iznosu 700.000 kn i izgradnje javne rasvjete u iznosu 455.478,56 kn Utvrđeni manjak prihoda u iznosu od 463.328,11 kn pokrit će se iz prihoda poslovanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-03-01/1-15-4

Baška, 27. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=10007&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr