SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

13.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 40. stavak 4. točka 18. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13) i članka 5. Izjave o osnivanju TD BAŠKA d.o.o., dana 27. svibnja 2015. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Baška u
Skupštini trgovačkog društva
TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o.

I.

Za predstavnika Općine Baška u skupštini TD BAŠKA d.o.o. iz Baške, Palada 88, MBS 40014258, OIB: 82947171108, imenuje se mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., općinski načelnik Općine Baška.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 021-06/14-01/13, URBROJ: 2142-03-02/1-14-1, od 08. rujna 2014. godine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/14).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/15-01/15

URBROJ: 2142-03-02/1-15-1

Baška, 27. svibnja 2015.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=10007&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr