SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD OPATIJA

26.

Na temelju članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15) Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na sjednici održanoj dana 25.05.2015. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora.

Pročišćeni tekst Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora obuhvaća:

-Odluku o izboru članova Vijeća mjesnih odbora koja je stupila na snagu 15.11.2002. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/02)

-Odluku o izmjenama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora koja je stupila na snagu 01.03.2003. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/03)

-Odluku o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora koja je stupila na snagu 17.05.2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09)

-Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora koja je stupila na snagu 18.04.2015. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/15)

KLASA: 011-01/15-01/15

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 25. svibnja 2015. godine

Predsjednik Komisije
Danko Žitinić, v.r.

Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
(pročišćeni tekst)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora osnovanih Statutom Grada Opatije, tijela za provedbu izbora i zaštita izbornog prava.

Članak 2.

(1) Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

(2) Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Članak 3.

(1) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

(2) Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora.

Članak 4.

(1) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini izbornu jedinicu.

(2) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

(3) Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli sa brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira.

(4) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

(5) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti svakoj od tih lista.

(6) Ako su dvije ili više lista iz stavka 3. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću mjesnog odbora, broj članova vijeća mjesnog odbora povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća mjesnog odbora može biti paran.

(Članak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

Članak 5.

(1) Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

-ako podnese ostavku, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

(Podstavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

 (Podstavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-ako je izabran za gradonačelnika odnosno zamjenika, danom stupanja na dužnost gradonačelnika odnosno zamjenika gradonačelnika,

(Podstavak 6. dodan, dopuna stupa na snagu danom raspisivanja redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

-smrću.

(Podstavak 6. postao podstavak 7, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 11/15)

(2) Ako iz bilo kojeg razloga vijeće mjesnog odbora trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka gradonačelnik će raspustiti vijeće mjesnog odbora.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

(3) Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje su izabrani članovi vijeća mjesnog odbora na prvim izborima.

(Stavak 3. brisan, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

Članak 6.

(1) Člana vijeća mjesnog odbora kojem je istekao mandat sukladno članku 5. ove Odluke zamjenjuje zamjenik člana.

(2) Zamjenik člana počinje obnašati dužnost nakon što gradonačelnik donese zaključak kojim utvrđuje da su ispunjene pretpostavke za prestanak mandata člana vijeća mjesnog odbora.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 17.05.2009 godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09)

(3) Člana vijeća mjesnog odbora zamjenjuje kandidat s kandidacijske liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka, odnosno predlagatelj kandidacijske liste grupe birača.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

(4) Ako je predlagatelj kandidacijske liste grupe birača odjavio prebivalište s područja mjesnog odbora ili je umro, člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

Članak 7.

(1) Broj članova vijeća mjesnog odbora koji se izabire određuje se sukladno članku 79. Statuta Grada Opatije i to za vijeće mjesnog odbora:

1. Opatija - Volosko - 7 članova,

2. Opatija - Belveder - 7 članova,

3. Opatija - Centar I - 7 članova,

4. Opatija - Centar II - 7 članova,

5. Opatija - Tošina - 5 članova,

6. Opatija - Kosovo - 7 članova,

7. Opatija - Punta Kolova - 5 članova,

8. Opatija - Vasanska - 7 članova,

9. Ičići- 7 članova,

10. Poljane - 7 članova,

11. Veprinac - Učka - 7 članova,

12. Pobri - 7 članova,

13. Ika - 7 članova,

14. Dobreć - 7 članova i

15. Oprić - 7 članova.

TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 8.

(1) Tijela za provođenje izbora su Izborno povjerenstvo Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački odbori.

(2) Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka kao i zamjenici članova mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

(3) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje gradonačelnik.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 17.05.2009 godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 06/09)

Članak 9.

(1) Izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje gradonačelnik. Predsjednik, potpredsjednik i članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati na izborima za vijeća mjesnih odbora.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 17.05.2009 godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09)

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

(2) Predsjednik i potpredsjednik Izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

(3) Izborno povjerenstvo brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, imenuje članove biračkih odbora, određuje biračka mjesta, nadzire rad biračkih odbora, obavlja tehničke pripreme za obavljanje izbora, propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, donosi obvezatne upute, na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja i objavljuje listu kandidata i zbirnu listu kandidata za članove vijeća mjesnog odbora, prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, utvrđuje i objavljuje rezultate izbora u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, te obavlja i druge poslove propisane ovom Odlukom.

(4) Izborno povjerenstvo objavljuje najkasnije 5 dana prije dana izbora biračka mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.

Članak 10.

(1) Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za članove vijeća mjesnog odbora i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

(2) Birački odbori se imenuju za svako mjesto na kojem se glasuje.

(3) Birački odbor čine predsjednik i dva člana, kojima se određuju zamjenici.

(Stavak 3. brisan, izmjena stupila na snagu stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 11/15)

(4) Izborno povjerenstvo imenuje članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća mjesnog odbora.

(Stavak 4. brisan, izmjena stupila na snagu stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/15)

Članak 10.a

(1) Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke odnosno nositelj liste grupe birača, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke odnosno nositelj liste grupe birača, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Opatije.

(2) Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na listama za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

(4) Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

(Članak 10.a dodan, dopuna stupila na snagu stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 11/15)

Članak 11.

(1) Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:

-promatrači političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu,

-promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača,

-promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: promatrači nevladinih udruga)

(2) Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.

(3) Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.

(Članak 11. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

Članak 11.a

(1) Zahtjev za promatranje izbora podnosi se Izbornom povjerenstvu od dana objave zbirnih kandidacijskih lista do 2 dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stranke, odnosno potvrda grupe birača o svojstvu promatrača odnosno preslika rješenja o upisu u registar udruga.

(2) Izborno povjerenstvo promatraču izdaje i uručuje službenu iskaznicu, koju je promatrač dužan nositi vidljivo istaknutu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i rada izbornog tijela.

(3) Promatraču je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela kojeg promatra u zapisnik o radu izbornog tijela ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku.

(4) Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.

(Članak 11.a dodan, dopuna stupila na snagu stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 11/15)

KANDIDIRANJE

Članak 12.

(1) Pravo predlaganja liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora imaju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na području Grada Opatije.

Članak 13.

(1) Kada birači predlažu listu kandidata za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 10 potpisa. Svaki građanin može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu.

(2) Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat na listi može biti i podnositelj kandidacijske liste grupe birača.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

(3) Potpisi birača se prikupljaju na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime birača, prebivalište, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja te potpis birača.»

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 01.03.2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/03)

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

Članak 14.

(1) Političke stranke utvrđuju i predlažu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

(2) Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 15.

(1) U prijedlogu liste obavezno se navodi ime i prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 01.03.2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/03)

(Stavak 1. Izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

(2) Uz listu se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature. Nakon predaje liste Izbornom povjerenstvu kandidat ne može povući danu izjavu o prihvaćanju kandidature.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 01.03.2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/03)

(3) Kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijede kandidata na listi.

(4) Naziv liste određuje se imenom stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila, a ako je listu predložio određeni broj birača naziv liste je »kandidacijska lista grupe birača«.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

(5) Nositelj liste je prvi po redu predloženi kandidat na listi.

(6) Kandidat za člana vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti gradonačelnik niti njegov zamjenik.

(Stavak 6. izmijenjen, izmjena stupa na snagu danom raspisivanja redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj PGŽ 11/15)

Članak 15.a

(1) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

(3) Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

(4) Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

(5) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

(Članak 15.a dodan, dopuna stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

Članak 15.b

(1) Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena, bila objavljena od izbornog povjerenstva i u tom roku pisanu odluku dostaviti izbornom povjerenstvu. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

(2) Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

(Članak 15.b dodan, dopuna stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

Članak 16.

(1) Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana raspisivanja izbora.

Članak 17.

(1) Izborno povjerenstvo Grada Opatije sastavit će i na oglasnoj ploči Grada Opatije i web stranicama Grada Opatije objaviti pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora i zbirnu listu u roku od 24 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

(2) Kandidacijske liste se unose na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva stranke ili koalicije, koja je listu predložila, odnosno prema nazivu »kandidacijska lista grupe birača«. Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona se unosi na zbirnu listu prema nazivu stranke prve po redu u prijedlogu.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

Članak 18.

(1) Sve političke stranke koje su predložile kandidacijske liste i nositelj ili drugi predstavnik kandidacijske liste grupe birača imaju pravo na iznošenje i obrazloženje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

(2) Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

(3) U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 19.

(1) Glasovanje se obavlja glasačkim listićem, osobno.

(2) Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

-naziv liste onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi,s rednim brojem ispred naziva liste,

-ime i prezime nositelja liste.

Članak 20.

(1) Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

(2) Važećim se smatra onaj listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

(3) Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista, nepopunjeni listić kao i listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Članak 21.

(1) Glasovanje traje neprekidno od 8 do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

(2) Glasovanje će se omogućiti biračima koji se zateknu na biračkim mjestima u devetnaest sati.

(3) Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 22.

(1) Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču ili osobi koja ometa red i mir ili onemogućava odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Članak 23.

(1) Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan u popis birača.

(2) Ukoliko se utvrdi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Članak 24.

(1) Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

(2) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će posjetiti birača i omogućiti mu glasovanje.

(3) Glasovanje birača iz stavka 1. i 2. ovog članka poimenično se navodi u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 25.

(1) Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja u zapisnik o svom radu unosi podatke o broju birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, broju birača koji su glasovali prema biračkom popisu i uz potvrdu, koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim, te koliko je upotrijebljenih glasačkih listića.

(2) Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora i uz ostali izborni materijal dostavljaju Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

(3) Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. Ako je broj glasova prema biračkom popisu manji od broja glasova u glasačkoj kutiji, Izborno povjerenstvo raspušta birački odbor i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja za 8 dana.

Članak 26.

(1) Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta i o svom radu sastavlja zapisnik.

(2) U zapisnik o radu izbornog povjerenstva unose se podaci o broju birača upisanih u popis birača na području mjesnog odbora, broj birača koji su glasovali prema biračkom popisu i uz potvrdu, broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, broj glasova svake kandidacijske liste, broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista te imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora.

(3) Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 27.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, kao i nositelji kandidacijske liste grupe birača.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji kandidacijske liste grupe birača o kojima se glasovalo.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

(3) Nositelji kandidacijske liste grupe birača prigovor podnose osobno.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

Članak 28.

(1) Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(2) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

(3) Ako Izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru iz stavka 1. ovog članka utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

(4) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo poništit će izbore za područje dotičnog mjesnog odbora i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 28.a

(1) Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

(Članak 28.a dodan, dopuna stupila na snagu 15.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 11/15)

Članak 29.

(1) Podneseni prigovor u postupku zaštite izbornog prava ne odgađa obavljanje izbornih radnji propisanih ovom Odlukom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I NJEZINIH IZMIJENA I DOPUNA

Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 23/02, stupila na snagu 15.11.2002.godine

Članak 30.

(1) Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog predsjednika vijeća mjesnog odbora, dosadašnji predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji se odnose na izvršenje ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova mjesnog odbora.

(Članak 30. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 18.04.2015. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15)

Članak 31.

(1) Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva i predsjedava joj gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

(3) Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku,gradonačelnik će odmah sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

(4) Vijeće mjesnog odbora se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.

Članak 32.

(1) Vijeća mjesnih odbora dužna su donijeti i uskladiti Pravila mjesnog odbora s ovom Odlukom, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.

(2) Do donošenja i usklađenja Pravila mjesnog odbora ostaju na snazi postojeća Pravila mjesnih odbora ukoliko nisu u suprotnosti s ovom Odlukom, a u protivnom se neposredno primjenjuju odredbe ove Odluke.

Članak 33.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjesnim odborima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/99 i 11/00).

Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 04/03 od 21. veljače 2003. godine)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluku o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09 od 27. veljače 2009. godine)

Članak 4.

Ova Odluke objaviti će se u »Službenim novinama» Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15 od 10.travnja 2015. godine)

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=10006&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr