SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD KASTAV

28.

Na temelju članka 33. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županiije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 21. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 37/09, 40/09, 18/13. i 25/13.) članak 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Prilikom konstituiranju radnih tijela, kao i za trajanja njihovih mandata mora se voditi računa o tome da ukupni sastav radnih tijela odgovara stranačkoj strukturi Vijeća u vrijeme konstituiranja Gradskog vijeća Grada Kastva.«

Članak 2.

U članku 34. stavak 3. se mijenja i glasi:

»Vijeće može razriješiti člana radnog tijela temeljem obrazloženog prijedloga Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju ili na prijedlog 1/3 članova Gradskog vijeća Grada Kastva.«.

Članak 3.

U članku 66. stavak 3. druga rečenica se mijenja i glasi:

»Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlaže izbor, imenovanje ili razrješenje

ima Odbor za izbor, imenovanja suradnju s jednicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju ili najmanje 1/3 članova Vijeća, izuzev kada je zakonom, Statutom Grada Kastva, ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano drugačije.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/04

Ur. broj: 2170-05-061-15-9

Kastav, 28. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=51215&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr