SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD KASTAV

22.

Na temelju članka 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 21. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o Ciljanim izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Grada Kastva

Članak 1.

Donose se Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13), u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradila tvrtka PLANIUM d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva« koji se sastoji od:

TEKSTUALNI DIO PLANA

. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

GRAFIČKI DIO PLANA

1A. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25000

3D. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Primjena posebnih mjera uređenja i zaštite 1:25000

4.(4A-1, 4A-2) GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KASTAV 1:5000

OBVEZNI PRILOZI

. Obrazloženje

. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana

. Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja prema posebnim propisima

. Izvješće o javnoj raspravi

. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

. Sažetak za javnost

Članak 3.

Briše se članak 22.

Članak 4.

U članku 23a, u točki 9. dodaje se sedmi navod koji glasi:

»Dozvoljava se rekonstrukcija postojeće izgradnje na k.č. 5578/2, 5578/3, 5579/1, 5581/3 sve k.o. Kastav prema uvjetima za izgradnju nove građevine uz koeficijent izgrađenosti od 0,35.«

Članak 5.

U naslovu poglavlja 2.2.3.1., prije članka 62., iza riječi »urbanističkih« dodaju se riječi »i detaljnih«.

Članak 6.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja odnose se na sljedeće urbanističke planove uređenja (UPU):

- UPU 1 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a,

- UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b,

- UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav - gospodarske namjene oznake N1-3,

- UPU 5 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d,

- UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c,

- UPU 7 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7a i N1-7b,

- UPU 8a za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c,

- UPU 8b za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c,

- UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3,

- UPU 12 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-c,

- UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3,

- UPU 15 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-5c,

- UPU 16 za građevinsko područje sportsko-trekreacijske namjene Pavletići, oznake R1,

- UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a.«

Članak 7.

Članak 62k. mijenja se i glasi:

»UPU 17 (4,45 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3. Ovo područje uključuje moguće urbanotvorne prostorne akcente, mješovite stambeno- poslovno i trgovačke programe nešto većih gabarita izgrađenosti i iskoristivosti u odnosu na okolni prostor.

Višestambene građevine planiraju se prema smjernicama iz članka 62i. za područje Brestovica.

Iznimno u dijelu UPU 17 (na k.č.br.7804/X) moguće planirati građevinu sa 40 stanova, a njena ukupna GBP nije limitirana odredbama narečenog članka.

Za građevine mješovite namjene određuju se sljedeće smjenice

- najmanja površina građevne čestice iznosi 1.000,0 m2,

- namjena građevine je mješovita - društvena, poslovna i stambena,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4,

- najveći koeficijent izgrađenosti podzemnog dijela građevne čestice (kig) iznosi 0,7

- najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 1,8,

- najviša visina građevine iznosi 25 m,

- najveći broj etaža: jedna podzemna i šest nadzemnih etaža,

- ukupna brutto razvijena površina društveno-poslovno- stambenog kompleksa Rešetari (centra naselja) iznosi najviše 8200m2;

- parkirališni prostor potrebno je osigurati unutar građevne čestice na parkirališnoj površini ili u garaži u podzemnim etažama građevine.«

Članak 8.

(1) U članku 109. dodaje se stavak (5) koji glasi:

»(5) Za izgradnju vodosprema preporuča se poštivanje slijedećih parametara:

. najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4,

. oblikovanje građevine sukladno tehnologiji i terenskim mogućnostima,

. površina mora biti ograđena,

. pristup građevini mora biti kolni.«

(2) Postojeći stavci (5), (6) i (7) postaju (6), (7) i (8).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/04

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-3

Kastav, 28. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=51215&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr