SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

29.

Temeljem članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i odredbe članka 35. Statuta Općine Fužine (SN PGŽ broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Fužine, na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Fužine

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Fužine (u daljnjem tekstu: V. Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina Fužine.

1.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE V. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Izrada i donošenje V. Izmjena i dopuna temelji se na članku 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13).

2.RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

Izrada Izmjena i dopuna je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru na području Općine Fužine, te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima, kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u postupku provedbe PPUO Fužine.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje V. Izmjene i dopune Plana su sljedeći:

-usklađivanje s novom zakonodavnom regulativom (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i drugim propisima;

-usklađivanje s Prostornim planom Primorsko goranske županije (SN 32/13);

-preispitivanje sustava prometa unutar obuhvata Plana;

-revidiranja razgraničenja izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja;

-revidiranja granica zona sportsko rekreacijske namjene;

-revidiranja granica zona turističke namjene;

-omogućavanje proširenja groblja u pojedinim naseljima;

-i druge izmjene koje se pokažu opravdane u tijeku izrade.

3.OBUHVAT V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

V.Izmjene i dopune se izrađuju za cijelo administrativno područje Općine Fužine u skladu s ovom Odlukom i uključuju izmjene i dopune Odredbi za provođenje te izmjene grafičkog dijela PPUO Fužine.

4.OCJENA STANJA U OBUHVATU V. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Općine Fužine donesen je 2005. godine. Plan je mijenjan u tri navrata 2009., 2011. i 2013. godine zbog redefiniranja odredbi za provođenje, usklađenja s zakonskom regulativom i planovima višeg reda te zbog proširenje građevinskih područja i stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarstva. Četvrta ciljana izmjena uslijedila je u 2014. godini, a odnosila se na ukidanje zona vjetroparka Zvirjak i Kobiljak.

Ukupno je izrađeno 9 urbanističkih planova: dva za poslovne zone (Vrata i Lič), tri za turističko-ugostiteljske zone (Vrelo, Bajer, V ždrelu) dva za sportsko-rekreacijske zone (V. ždrelu, Jelenača). Donesen je i UPU građevinskog područja NA 4-6 (UPU 21) i UPU naselja Fužine i njegova izmjena i dopuna.

5.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je unapređenje stanja u prostoru Općine Fužine i usklađenje s promjenama koje su se dogodile od donošenja PPUO Fužine (SN PGŽ 5/05, 16/09, 11/10, 16/11, 8/13 i 31/14) s dokumentima prostornog uređenja šireg područja i novom zakonodavnom regulativom.

6.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 90. Zakona o prostornom uređenju u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

7.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 8.

Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu V. Izmjena i dopuna Plana.

Izrada V. izmjena i dopuna povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenta prostornog uređenja s odgovarajućim iskustvom.

8.VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

V.Izmjene i dopune PPUO Fužine izradit će se na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000 te na katastarskom planu u mjerilu 1:5000 za kartografski prikaz građevinskih područja, uz korištenje ortofoto karata.

Za prikaz građevinskih područja naselja koristit će se važeći katastarski planovi u digitalnom obliku te nove geodetske podloge koje su u međuvremenu izrađene za potrebe urbanističkih planova uređenja.

9.POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU V. IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 10.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna Plana iz svog djelokruga rada, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi:

1.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

2.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb;

3.Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb;

4.Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 20, Zagreb;

5.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka

6.Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Maršala Tita 166, Opatija

7.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 1, Zagreb;

8.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka;

9.MUP RH - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, Rijeka

10.MUP RH - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, Rijeka;

11.Ministarstvo obrane RH, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb;

12.Hrvatske šume d.o.o. UŠ Delnice, Supilova 32, Delnice;

13.DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, Rijeka,

14.Plinacro d.o.o. Savska 88a, Zagreb;

15.Jadranski naftovod d.d., Miramarska 24, Zagreb;

16.HŽ - Infrastruktura, Razvoj i investicijsko planiranje, Miramarska 24, Zagreb;

17.Komunalac, Supilova 173, Delnice;

18.HEP, PP HE Zapad, HE Vinodol, Sušik 15, Tribalj

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od najviše 30 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Općini Fužine svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu V. Izmjena i dopuna Plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Ako se tijekom izrade V. Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

9.PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Za izradu V. Izmjena i - dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

-izrada Prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana u roku od 30 dana;

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana;

-obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana, u roku od 45 dana od završetka javne rasprave.

11. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 12.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Fužine.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2112/03-01-15-11

Fužine, 16. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=10009&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr