SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

18.

Na temelju članka 5. stavka 9. i članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH broj 153/09 i 56/13) i čl. 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 3. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Vinodolska općina i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog trgovačkog društva Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Vinodolske općine.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 1 m3 isporučene vode.

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Vinodolske općine.

Naknada za razvoj uplaćuje se putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđene člankom 4. ove Odluke.

Članak 4.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu 1,80 kn m3.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 5.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

-ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Vinodolske općine sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina, koju donosi Isporučitelj,

-otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine, čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,

-učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukovnih fondova, te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.

Članak 6.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Isporučitelj je u obvezi prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti Vinodolskoj općini, godišnje izvješće o obračunatim iznosom naknade za razvoj, te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj.

Isporučitelju je zabranjeno raspolagati naknadom za razvoj na bilo koji način, osim na način utvrđen ovom Odlukom.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno upravno tijelo Vinodolske općine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju visini obračuna i naplati naknade za razvoj, od 31.srpnja 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 30/13).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/15-01/1

URBROJ: 2107-03/15-3-132

Bribir, 3.ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr