SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

11.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br.143/12), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), članka 2. stavak 1. alineja šesta Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/10), članka 2. stavak prvi točka 12. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine PGŽ-a« br. 19/11),te članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
- DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU
VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Vinodolske općine, objavljene u EOJN (Obrazac K01) broj objave: 2014/501K-0050904, dodjeljuje trgovačkom društvu »Novi dim« d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Ivanjska br. 2. (u daljnjem tekstu: KONCESIONAR), koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Odluka o davanju koncesije sadrži:

1. NAZIV DAVATELJA KONCESIJE:

Općina Vinodolska općina, Bribir 34,

51253 Bribir, Jedinstveni upravni odjel,

Načelnik Ivica Crnić,

Tel: 051/422-540, 422-541

Fax: 051/248-007

E-mail: pravna@vinodol.hr

MBS.2582937, OIB:98133635529

2. BROJ ODLUKE I DATUM DONOŠENJA ODLUKE (KLASA: 021-05/14-01/8, URBROJ: 2107-03/14-01-12- 118), od 18. prosinca 2014. godine

3. NAZIV ODABRANOG NAJPOVOLJNIJEG
PONUDITELJA

Naziv: Novi Dim d.o.o.

Sjedište: Ivanjska 2., 51250 Novi Vinodolski

Matični broj: 2492610

OIB: 66956700781

Tel/ fax: 098 329 160, Tel/Fax:051 244 525,

IBAN:HR1923400091110377414

E-mail adresa:novidim@ri.t-com.hr

odgovorna osoba ponuditelja: MILIVOJ VIDMAR, direktor

4. OSNOVNA PRAVA I OBVEZE DAVATELJA KONCESIJE I KONCESIONARA:

Određuju se Ugovorom o koncesiji na temelju ove Odluke, Zakona o koncesijama te posebnim zakonom.

5. VRSTA I PREDMET KONCESIJE:

-Vrsta koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost koja se obavlja kao koncesija

-Predmet koncesije: komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova koja se obavlja na cjelokupnom području Vinodolske općine

6. PRIRODA, OPSEG TE MJESTO, ODNOSNO PODRUČJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI KONCESIJE:

-Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Vinodolske općine što predmnijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

-Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: cjelokupno područje Vinodolske općine koje obuhvaća četiri (4) naselja. Bribir, Grižane- Belgrad, Tribalj i Drivenik

7. ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA:

Rok trajanja koncesije je (5) godina od potpisivanja Ugovora o koncesiji.

8. POSEBNI UVJETI KOJIMA TIJEKOM TRAJANJA KONCESIJE MORA UDOVOLJAVATI ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ:

-Cijena usluga koncesije dimnjačarskih poslova za krajnje korisnike je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji

-Izjava o prihvaćanju roka valjanosti ponude od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

-Izjava o tehničkoj opremljenosti koncesionara tj. da ima kapacitete i sredstva za izvršavanje dimnjačarskih poslova na području Općine.

-Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje Ugovora

-Izjava koncesionara da prihvaća nacrt ugovora o dodjeli koncesije koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

-Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta nadmetanja.

-Izjava o nekažnjavanju.

-Izjava o tome da će obavljanje poslova koncesije prijevoza pokojnika obavljati samostalno, bez podizvršitelja

9. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU:

-Godišnji iznos naknade za koncesiju plaćat će koncesionar davatelju koncesije u visini 3.500,00 kuna

10. ROK U KOJEM JE ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ OBVEZAN SKLOPITI UGOVOR O KONCESIJI S DAVATELJEM KONCESIJE:

-Najpovoljniji ponuditelj Novi Dim d.o.o. je obvezan s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji najkasnije u roku od (10) dana od isteka razdoblja mirovanja (15) dana od dana isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju, odnosno 10 dana od dana kada je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.

11. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Najpovoljniji i izabrani ponuditelj KONCESIONAR Novi Dim d.o.o. je ponudio ukupnu najnižu cijenu usluga za krajnje korisnike (13.706,25 kuna), odnosno najviši iznos naknade za koncesiju (3.500,00 kuna), jer je njegova ponuda ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija ponuda po obje osnove, po cijeni usluge i visini naknade za koncesiju.

12. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

-Protiv ove Odluke dopuštene je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Žalba se izjavljuje u roku od (5) dana i to od dana:

-objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova,

-otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

-primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno i poštom. Istodobno sa dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žaljitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije. Žaljitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka, gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke načelnik Vinodolske općine i koncesionar »Novi Dim« d.o.o., potpisat će Ugovor o koncesiji kojim će utvrditi međusobna prava i obveze i to u roku od 30 dana od dana konačnosti ove Odluke, jer u protivnom, koncesionar gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 4.

Izabrani ponuditelj utvrđen je kao najpovoljniji ponuditelj prema kriterijima koji su bili definirani u Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijest o namjeri davanja koncesije, na temelju ekonomski najpovoljnije ponude.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dane objave.

Klasa:021-05/14-01/8

Ur.broj: 2107-03/14-01-12-118

18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr