SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KRK

2.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09 i 13/13), a u svezi s člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Gradsko vijeće Grada Krka putem Odbora za statutarno- pravna pitanja, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku obuhvaća:

1.Odredbe za provođenje i grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku iz Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07),

2.Izmjene i dopune Odredbi za provođenje i grafičkih dijelova Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 9/12) te

3.Izmjene Odredbi za provođenje i grafičkih dijelova Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku iz Odluke o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 40/14).

Pročišćeni grafički dijelovi Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku sadržani su u elaboratu Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku iz Odluke o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 40/ 14).

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-03/14-01/1

Urbroj:2142/01-01/3-15-59

Krk, 29. siječnja 2015.

PREDSJEDNIK

Odbora za statutarno-pravna pitanja
Anto Čabraja, v.r.

DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA
POSLOVNE »ZONE 29« NA PREDJELU SV. PETAR U GRADU KRKU

(»Službene novine PGŽ« broj 37/07, 9/12 i 40/14)

ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

(pročišćeni tekst)

1.Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

1) Gospodarska namjena / Poslovna - pretežito uslužna namjena (K1)

2) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

-Ulica (U)

-Pješački put (Pp)

-Trafostanica (TS)

3) Površine infrastrukturnog sustav

-Infrastrukturne građevine državnog i županijskog značaja (IS)

4) Zaštitne zelene površine (Z)

2.Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

Članak 6.

Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonskim odredbama s njom izjednačena.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Približne veličine i površine građevnih čestica i površine njihovog gradivog dijela, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su kartografskim prikazom br.4.

Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m.

Tavan je prostor između stropne konstrukcije građevine i krova građevine čija visina do sljemena iznosi najviše 3,0 m.

Tavan - prostor između stropne konstrukcije građevine i krova građevine, bez nadozida i čija visina do sljemena iznosi najviše 3,0 m. Tavan se ne smatra etažom, nema nadozida, nema poda, nema siguran pristup i nije podoban za stanovanje.

Etažom se smatra bilo koji kat građevine: podrum, suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

Članak 9.

Način korištenja i uređenja površina iskazuju se brojčanim prostornim pokazateljima: koeficijentima izgrađenosti (kig), koeficijentima iskoristivost (kis, Kis) i gustoćom izgrađenosti (Gig) tako da je:

kig -koeficijent izgrađenosti (kig) odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom (tlocrtna projekcija) je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U izgrađenu površinu ne ulaze podzemne garaže, cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren ni parkirališne površine;

kis -koeficijent iskoristivosti (kis) odnos građevinske (bruto) površine građevine i površine građevne čestice;

Gig -odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica

Kis -odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica

Najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivost (kis) građevnih čestica iznose:

-za građevnu česticu oznake K1-8 do K1-34 i K1-36

-Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti - kig - 0,25

-Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivost - kis - 0,50

-Najveći broj nadzemnih etaža - 2 - P+1

. -Ukoliko se ispod građevine gradi podrum

najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti - kis - 0,75

. - za građevnu česticu oznake TS-37, TS-38, TS-39
i TS-43

-Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti - kig - 0,50

-Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivost - kis - 0,50

-Najveći broj etaža - 1 - P

Članak 10.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja podzemnih etaža.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja građevina sa najvećim brojem etaže:

-za građevne čestice oznake K1-8 do K1-34 i K1-36

/ podrum, prizemlje i kat - Po+P+1

-za građevne čestice oznake TS-37, TS-38,
TS-39 i TS-43

/prizemlje- P

Dozvoljava se pristup podrumskoj etaži kolno-pješačkom rampom čija najveća dozvoljena širina iznosi 4,0 m.

Članak 11.

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

Najveća dozvoljena visina građevina:

-za građevne čestice oznake K1-8 do K1-34 i K1-36
je 7,5 m.

Najveća visina sljemena je 10,5 m.

-za građevnu česticu oznake TS-37, TS-38, TS-39 i
TS-43 je 4,5m.

Najveća visina sljemena je 5,5 m.

Članak 12.

Nivelacijska kota novih građevina K-1 određena je kotom prizemlja građevine koja iznosi najviše 0.3 m iznad kote konačno zaravnjene obodne površine.

Nivelacijska kota novih građevina »U« određena je u kartografskom prikazu broj 4. Za postojeće građevine zadržava se postojeća nivelacijska kota.

2.3. Namjena građevina

Članak 13.

Na području namjene »Gospodarska namjena / Poslovna - pretežito uslužna namjena (K1)« dozvoljava se gradnja građevine za pretežno uslužnu djelatnost.

Uz navedenu pretežnu djelatnost dozvoljava se interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.

Na površinama gospodarske namjene (poslovne) mogu se uz građevine osnovne namjene graditi i pomoćne građevine, te prostori za manipulaciju, parkirališta, prometne građevine i uređaji, te druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje i gradnja nadzemnih i podzemnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 14.

Dvije građevinske čestice sa stambenim građevinama - planom definirane kao građevinske čestice K1-24 i K1-26 zadržavaju svoju sadašnju funkcionalnu odrednicu u postojećim gabaritima. Nova građenja na građevinskim česticama K1-24 i K1-26 moraju biti temeljena na planom predviđenoj funkcionalnom namjeni.

Članak 15.

Na području namjene »Površina infrastrukturnog sustava - IS«, na građevnoj čestici oznake IS-1 dozvoljena je izgradnja križanja i rekonstrukcija dijela kolnika županijske ceste Ž5131 (D102 - Krk - D102).

Članak 16.

Na području namjene »Površina infrastrukturnog sustava - IS«, na građevnoj čestici oznake IS-2 dozvoljena je izgradnja priključka/križanja prometnice na građevnoj čestici oznake U-3.3 i rekonstrukcija dijela kolnika županijske ceste Ž5106 Vrh (L58090) - Krk (Ž5131).

Dozvoljena je izgradnja raskrižja tipa »rotor«.

Prije projektiranja i izgradnje uvjetovano je vršenje arheoloških istraživanja lokaliteta »Sv.Petar« koji se nalazi u zoni novoplaniranog križanja županijske ceste Ž5106 (Vrh - D102) i prometnice na građevnoj čestici oznake U-3.3.

Članak 17.

Na području namjene »Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža«, na građevnim česticama oznake U-3.1, U-3.2, U-3.3, U-4, U-5.1, U-5.2, U-5.3, U-6 i Pp-7 dozvoljena je izgradnja i uređenje novih javnih prometnih površina / pristupnih prometnica i pješačkog puta. Izgradnja i uređenje novih javnih prometnih površina U-3 i U-5 planirana je u više etapa / U-3.1, U- 3.2, U-3.3, U-5.1, U-5.2, U-5.3. Za svaku etapu-dionica je predviđena posebna građevinska čestica.

Članak 18.

Na području namjene »Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža«, na građevnim česticama oznake TS-37, TS-38, TS-39 i TS-43, dozvoljena je gradnja trafostanica.

Članak 19.

Na području namjene »Zaštitne zelene površine (Z)«, na građevnim česticama oznake Z-40, Z-41 i Z-42 dozvoljeno je hortikulturno uređenje slobodnih površina.

Na građevnoj čestici oznake Z-41 dozvoljena je izgradnja memorijalne ili vjerske građevine. Koncept intervencije u prostoru mora bit usuglašen s rezultatima arheoloških istraživanja na lokalitetu »Sv. Petar« koji se nalazi u zoni križanja prometnice na građevnoj čestici oznake IS-2 / županijske ceste Ž5106 Vrh (L58090) - Krk (Ž5131) i prometnice na građevnoj čestici oznake U-3.3.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 20.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljen je smještaj građevine sukladno kartografskom prikazu broj 4.

Članak 21.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Udaljenost obveznog građevnog pravca od regulacijskog pravca na građevnim česticama je:

- za građevne čestice oznaka: K1-9, K1-10 postojeća fronta građevine;

- za građevne čestice oznaka: K1-8, K1-11, K1-12, K1-13, K1-14, K1-15, K1-16, K1-17, K1-18, K1-19, K1-21, K1-22, K1-23, K1-24, K1-25, K1-26, K1-27, K1-30, K1-31, K1-32, K1-33, K1-34, i K1-36 je 10 m;

- za građevne čestice oznaka: K1-28 i K1-29 je 6,0 m;

- za građevnu česticu oznake K1-20 je u skladu s kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje dvije trećine svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granice građevine čestice je 6,0 m.

Udaljenost trafostanice od granica građevinskih čestica ne smije biti manja od 3,0 m.

Članak 22.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se postavljanje uređaja i objekata komunalne i telekomunikacijske infrastrukture.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

-gradnja potpornih zidova, stubišta i terase čija najveća dozvoljena visina / denivelacija ne prelazi 1,50 m.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 23.

Planirane građevine potrebno je projektirati sukladno načelima suvremenog arhitektonskog izraza i načina gradnje te oblikovati primjenom suvremene tehnologije uz izbor kvalitetnih i postojanih materijala.

Članak 24.

Za oblikovanje građevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema i materijala.

Članak 25.

Vrsta krova nije određena.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podrumsku etažu mora biti ravan i prohodan za pješački i/ili kolni promet ili uređen kao zelena površina.

Članak 26.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23Ê.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba opečnog i betonskog crijepa mediteranskog tipa te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine.

Za pokrov kosog krova ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala.

Članak 27.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, antena radijskog i televizijskog prijema, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaje za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnih barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

Članak 28.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se postavljanje ventilacijskih i termotehničkih uređaja, odnosno elemenata.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 29.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 30.

Neizgrađeni dio građevne čestice kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno, potrebno je urediti kao pješačku, kolnu ili ozelenjenu površinu.

Dozvoljava se gradnja svjetlika podrumske etaže pod uvjetom da ne ometa kolni i/ili pješački promet.

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja.

Članak 31.

Najmanje 20 % površine građevne čestice mora biti ozelenjeno te uređeno kao parkovna, pejzažna ili zaštitna zelena površina.

Površine za parkiranje potrebno je ozeleniti sadnjom najmanje jednog stabla između svaka četiri parkirališna mjesta, odnosno dva parkirna mjesta u linearnom sustavu.

Kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i sve staze maksimalne širine 1,5 m.

Na neizgrađenim dijelovima građevne čestice koji su podzemno izgrađeni dozvoljava se izgradnja svjetlika, ali pod uvjetom da ne ometa prometni pristup građevinama.

Površina nadzemnih dijelova svjetlika uključuje se u ukupni zbroj pri izračunu koeficijenta izgrađenosti (kig).

Članak 32.

Najveća dozvoljena visina potpornog zida iznosi 1,50 m.

Ako visina denivelacije koja se planira riješiti potpornim zidom prelazi 1,50 m, moguće ju je izvesti kao sustav denivelacijskih terasa s potpornim zidovima. Minimalna širina denivelacijske terase je 2,5 m. Denivelacijske terase potrebno je ozeleniti.

Potporne zidove i terase potrebno je izvesti na način kojim se ne narušava izgled građevine i okruženja.

Članak 33.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se ograđivanje građevnih čestica.

Ogradu je moguće izvoditi od kamena, metala, betona ili prefabriciranih betonskih elemenata sa žbukanim plohama. Građevne čestice mogu biti ograđene i oblikovanim nasadima (npr. živicom).

Najveća dozvoljena ukupna visina ulične ograde iznosi 1,8 m.

Najveća dopuštena visina ograde između građevnih čestica je 2,0 m.

Ograde mogu biti i više od 1,8 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog posebne zaštite građevine ili načina njezina korištenja.

Najveća dozvoljena visina kompaktnog dijela ograde iznosi 1,00 m, dok ostali dio ograde do visine od 1,8 m, odnosno 2,0 m mora biti od transparentne materijalne strukture.

Članak 34.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevnih čestica.

Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 61.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko- urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr