SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
TRGOVAČKO DRUŠTVO MURVICA D.O.O. CRIKVENICA

6.

Temeljem članka 11. Izjave osnivača od 9. travnja 2014. godine, članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 13/11, 56/13, 14/14), te članka 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/13), Skupština Društva donijela je na 13. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2014. godine

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice

Sadržaj:

I. OPĆE ODREDBE

II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

III. UGOVORNI ODNOSI

IV. UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

V. TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČIVANJA NA
JAVNU ODVODNJU

VI. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA VODNE
USLUGE

VII. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGE

VIII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE USLUGE

IX. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim općim i tehničkim uvjetima za uslugu odvodnje otpadnih voda na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Uvjeti) utvrđuje se:

- postupak izdavanja dozvole i osiguranja uvjeta za priključenje na mrežu javne odvodnje;

- tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i korištenje vodnih usluga;

- kvaliteta opskrbe vodnim uslugama;

- prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga;

- uvjeti mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga;

- uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga;

- postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga;

- međusobni odnosi između isporučitelja vodne usluge odvodnje otpadnih voda i korisnika usluga;

Članak 2.

(1) Pravne osnove za Opće uvjete predmet su sljedećih zakonskih akata:

- Zakon o vodama (»Narodne novine« br. 153/09, 63/ 11,130/11, 56/13, 14/14);

- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13);

- Zakon o gradnji (»Narodne novine« br. 153/13);

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13);

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 143/12);

- Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 74/14);

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/ 10);

- Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (»Narodne novine« br.82/02);

- Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 49/13, 25/14).

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine« br. 80/13, 43/14);

II. DEFINICIJE POJMOVA

Članak 3.

(1) Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda je MURVICA d.o.o. Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

(2) Vodna usluga koju isporučuje Isporučitelj je javna odvodnja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: vodne usluge).

(3) Korisnik vodne usluge je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine sustava javne odvodnje ili nekretnine koja ima tehničke uvjete za priključenje, a vlasnik ili korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) nije to učinio u zakonskim rokovima. Korisnik može biti vlasnik, korisnik, najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac koji je svoj status stekao u skladu s odredbama ovih uvjeta.

(4) Priključkom na mrežu sustava javne odvodnje otpadnih voda smatra se dio cjevovoda od kontrolnog okna, smještenog u građevini ili izvan nje, do spoja na kolektor sustava javne odvodnje, odnosno dio cjevovoda od ruba katastarske čestice do priključnog mjesta na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(5) Nekretnina je izgrađeno i neizgrađeno gradilište, te bilo kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice.

(6) Sustav javne odvodnje otpadnih voda je mreža cjevovoda u vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja kojom se odvode otpadne vode, te se na nju priključuje.

(7) Interni sustav odvodnje otpadnih voda su građevine i uređaji Korisnika na nekretninama koji su spojeni na javni sustav odvodnje otpadnih voda.

(8) Interni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu ili dio cjeline, ugrađen unutar ili izvan zasebne cjeline. Interni vodomjer je vlasništvo vlasnika zasebne cjeline.

(9) Kontrolno okno je zadnje okno internog sustava odvodnje otpadnih voda iz kojeg se priključuje na javni sustav odvodnje otpadnih voda, na kojem se obavlja uzorkovanje otpadnih voda.

(10) Neovlaštena /ilegalna potrošnja/ je korištenje sustava javne odvodnje otpadnih voda na način koji nije u skladu sa odredbama iz ovih Uvjeta.

(11) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge, te ujedno i mjesto izvršenja vodne usluge, odnosno isporuke.

(12) Sustav javne odvodnje otpadnih voda sačinjava izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, izgrađene građevine sustava javne odvodnje otpadnih voda i oprema, te uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.

III. UGOVORNI ODNOSI

Članak 4.

(1) Odnosi između Isporučitelja i Korisnika uređuju se sljedećim ugovorom:

- Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 5.

(1) Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju zaključuju Isporučitelj i Korisnik u postupku priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuju se uvjeti priključenja, sve pojedinosti izgradnje priključka, koji su predmet ovih Uvjeta.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje:

- naznaku ugovornih strana,

- vrstu, namjenu i broj priključka koji se izvodi,

- cijenu i rok izvedbe priključka,

- odredbu o plaćanju,

- odredbu o korištenju priključka,

- odredbu o predaji priključka isporučitelju, te o danu primopredaje,

- rok za izvedbu interne instalacije ili priključka,

- odredbu o obvezi podnositelja zahtjeva da obavijesti Isporučitelja o izvedbi interne instalacije,

- odredbu o kontroli priključka.

Sastavni dio ugovora o priključenju su tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i troškovnik za izvedbu priključka.

(4) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih i tehničkih uvjeta za uslugu odvodnje otpadnih voda.

Članak 6.

(1) Ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje sklapa se s vlasnikom nekretnine na njegov zahtjev, a iznimno se mogu sklopiti i sa svakodobnim korisnikom nekretnine uz suglasnost vlasnika nekretnine, koji se želi priključiti na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Uz zahtjev za izvedbu priključka vlasnik ili korisnik nekretnine prilaže dokumentaciju u skladu sa važećim zakonskim i drugim aktima.

(2) Sklapanjem ugovora o priključenju Korisnik pristaje da priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda ostaje u njegovom vlasništvu i on skrbi o njegovom održavanju.

(3) Korisnik je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: interni sustav odvodnje otpadnih voda).

(4) Isporučitelj daje tehničke podatke javne mreže odvodnje otpadnih voda i odlučuje može li se priključak izvesti.

IV. UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

Obveze Korisnika vodne usluge

Članak 7.

(1) Smatra se da je Korisnik prihvatio uvjete za korištenje vodne usluge iz ovih Uvjeta ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristiti vodne usluge.

(2) U slučaju promjene Korisnika zbog promjene vlasništva, podzakupa, najma ili drugog razloga, dotadašnji Korisnik ostaje u statusu obveznika plaćanja vodne usluge sve do kraja tekućeg mjeseca, odnosno obračunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio Isporučitelja o promjeni Korisnika.

(3) Korisnik iz odredbe stavka 2. ovog članka dužan je o nastaloj promjeni obavijestiti Isporučitelja u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ukoliko Korisnik kojeg Isporučitelj vodi u evidenciji potrošača, odnosno s kojim je Isporučitelj sklopio ugovor o korištenju vodne usluge, pravovremeno ne dostavi Isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka 2. ovog članka ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

Članak 8.

(1) Korisnik može koristiti vodne usluge isključivo za potrebe svoga domaćinstva odnosno poslovnog prostora.

(2) Korisnik nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda i instalacije i korištenje i obračunavanje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

(3) Korisnik koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalne cjeline dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti Isporučitelja radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje i/ili neovlašteno korištenje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

(4) Korisnik je obavezan pravovremeno pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o svim okolnostima koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba za korištenje vodne usluge.

(5) Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe Korisnika i /ili internim instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i (ili) je utvrđeno da Korisnik obračunava i naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja Isporučitelja, Isporučitelj je ovlašten Korisniku odmah prekinuti isporuku usluga izvrštenjem priključka.

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan redovito održavati priključak s pripadajućim uređajima na sustav javne odvodnje otpadnih voda, u skladu sa odredbama Zakona o vodama, Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja i preko nje onečišćenje i zagađivanje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Održavanje se provodi redovitim pregledom sustava javne odvodnje otpadnih voda i internog sustava odvodnje otpadnih voda i provođenjem redovitih ili izvanrednih radova intervencije. Redoviti pregled mora biti proveden od strane vlasnika objekta ili prethodno imenovanog i ovlaštenog predstavnika vlasnika objekta najmanje jednom u 6 mjeseci, a sastoji se od:

- pregleda unutrašnjosti kontrolnih okana te utvrđivanja postojanja taloga, eventualnih oštećenja stijenki i dna, loma ili korozije penjalica i poklopca.

(3) Korisnik je dužan u svako doba dopustiti stručnim službama Isporučitelja pregled i nadzor nad internim instalacijama Korisnika, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja u slučaju ispuštanja štetnih po okoliš otpadnih voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(4) Korisnik je dužan u svako doba dopustiti Isporučitelju uzimanje uzoraka vode iz internih otpadnih voda instalacija internog sustava odvodnje otpadnih voda u svrhu kontrole kvalitete i provjere pridržavanja uvjeta iz ovih Uvjeta.

(5) U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da bi zbog nepridržavanja odredbi iz ovih Uvjeta moglo nastupiti onečišćenje ili zagađenje sustava javne odvodnje otpadnih voda i podzemnih voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja internih instalacija Korisnika, a osobito u slučaju kada je do onečišćenja ili zagađenja već došlo, Isporučitelj je ovlašten odmah prekinuti isporuku i izvršiti zatvaranje priključka za toga Korisnika.

Prava i obveze Isporučitelja vodne usluge

Članak 10.

(1) Isporučitelj javnog sustava odvodnje otpadnih voda dužan je preuzeti u sustav javne odvodnje otpadne vode koje se upuštaju preko kontrolnog okna, a sukladno posebnim propisima kojima su određeni kriteriji kvalitete otpadnih voda.

(2) Isporučitelj je dužan održavati sustav javne odvodnje otpadnih voda u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu.

(3) Isporučitelj je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti Korisnike o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti, sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

(4) U slučajevima navedenim u odredbi stavka 2. i 3. ovog članka Isporučitelj je dužan obavijestiti Korisnike o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogućnost korištenja usluge.

Članak 11.

(1) Isporučitelj je dužan nadoknaditi štetu koja je nastala Korisniku uzrokovanu prekidom obavljanja usluga ili nepravilnostima u isporuci vodne usluge, osim kada se radi o opravdanim slučajevima koje Isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti niti otkloniti.

(2) Isporučitelj ne odgovara za štetu koju Korisnici trpe zbog poplave uzrokovane lošim hidrološkim prilikama u području razdjelnog i mješovitog sustava javne odvodnje otpadnih voda (viša sila).

Članak 12.

(1) Na nekretninama u vlasništvu Korisnika ili trećih osoba na kojima je, odnosno, preko kojih ili uz koje je izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda određuje se pojas za njezino održavanje i to:

- za cjevovode profila baze do 1,5 m (unutarnja širina cjevovoda) od vanjskog ruba cjevovoda 5 m lijevo i desno

- za cjevovode profila baze preko 1,5 m (unutarnja širina cjevovoda) od vanjskog ruba cjevovoda 8 m lijevo i desno.

Od navedenoga se može odstupiti samo u iznimnim slučajevima i u takvim se slučajevima javni cjevovod treba osigurati zaštitnom građevinom.

(2) Isporučitelj ne odgovara za štetu koju vlasnik nekretnine na kojoj je, odnosno, preko koje ili uz koju prolazi sustav javne odvodnje otpadnih voda pretrpi zbog puknuća ili oštećenja cjevovoda, ako je građevinu izgradio protivno odredbi stavaka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Za potrebe izgradnje građevine vlasnik, odnosno nadležno tijelo dužni su od Isporučitelja pismeno zatražiti izdavanje posebnih uvjeta za ishođenje lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima gradnje ili nekog drugog akta na temelju kojeg se može graditi, sukladno posebnim zakonima, a na način određen tehničkim uvjetima priključenja Isporučitelja određenih ovim Uvjetima.

Članak 14.

(1) Radi zaštite Korisnika i omogućavanja bolje kvalitete usluga, Isporučitelj omogućava davanje informacija ili predaju reklamacija o isporuci usluga korisnicima radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

V. TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČIVANJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Stalni i privremeni priključak

Članak 15.

(1) Priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda može biti stalni i privremeni.

(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak, preko kojeg se odvode otpadne vode.

(3) Ukoliko se u fazi izgradnje nekretnine pokaže potreba odvodnje s područja gradilišta, ponajprije treba koristiti priključak odvodnje na sustav javne odvodnje otpadnih voda sukladno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji predmetnog zahvata, a iznimno, s obzirom na organizaciju gradilišta i tehničke mogućnosti može se dopustiti posebno priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda prema uvjetima koji vrijede i za priključak predmetne građevine. Nakon izgradnje predmetne građevine i napuštanja gradilišta privremeno izgrađeni priključak treba staviti izvan funkcije na sanitarno-tehnički ispravan način o trošku investitora ili vlasnika nekretnine.

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje

Članak 16.

(1) Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda podnosi se kod Isporučitelja, sukladno članku 7. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/13, 25/14).

(2) Isporučitelj je obvezan po zaprimljenom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka postupiti sukladno članku 8. predmetne Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

(3) Za priključenje drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju postupak se provodi sukladno članku 12., 13., 14., 15., 16 i 17., a na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7., 8., 9. i 10. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

Spajanje na sustav javne odvodnje

Članak 17.

(1) Priključak internog sustava odvodnje otpadnih voda smije se izvesti jedino na mjestu predviđenom projektom sustava javne odvodnje otpadnih voda, te odobrenom tehničkom dokumentacijom građevine koja se priključuje. Sama izvedba priključka na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se prema pravilima struke, uz uvjet da se uz minimalan trošak osigura funkcioniranje i kvaliteta priključka, te ne naruši funkcioniranje odvodnje ranije priključenih korisnika. Potrebno je obratiti pažnju prilikom izvedbe da se njome ne oštećuje i ne ugrožava postojeća kvaliteta sustava javne odvodnje otpadnih voda, kako se ne bi ugrozila njezina funkcionalnost i kvaliteta usluge javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Minimalan pad priključka iznosi 0,8%, pa sve do maksimalno 8%. Priključak se vodi od kontrolnog okna internog sustava odvodnje otpadnih voda i završava poglavito spojem na postojeće kontrolno okno sustava javne odvodnje otpadnih voda. Niveleta spoja priključnog cjevovoda treba biti uzdignuta iznad nivelete sustava javnog cjevovoda za 2/3 visine profila javnog cjevovoda, računajući od njegova dna za javni sustav javne odvodnje otpadnih voda izgrađen od betona, dok se za cjevovod izgrađen od plastičnih materijala priključak izvodi u visini tjemena poprečnog presjeka javnog cjevovoda. U pojedinim slučajevima (ovisno o profilu javnog cjevovoda i profilu samog priključka), potrebno je na mjestu spoja priključka i javnog cjevovoda izvesti kontrolno okno.

(3) Spoj samog priključka na cijev ili u kontrolno okno, bilo novo izvedeno ili postojeće, mora se izvoditi preko za to predviđenog fazonskog komada radi osiguravanja vodonepropusnosti samog spoja.

(4) Cijev priključka postavlja se u prethodno iskopan kanal (čija širina ovisi o samom profilu) na posteljicu od pijeska, te zasipava zamjenskim materijalom u slojevima uz nabijanje.

(5) Moguće je u sklopu izvedbe priključka koristiti kontrolna okna od PVC-a, PE-HD-a ili PP-a, ukoliko ona imaju pravovaljane ateste, ne narušavaju kvalitetu odvodnje, te zadovoljavaju standarde za njihovu izvedbu na javnoprometnim površinama.

(6) Materijal iz iskopa skladišti se na za to predviđeni deponij, a u kanalu je obavezno izvesti razupiranje radi sigurnosti same izvedbe. Nakon izvedbe cjevovodnog priključka ispituje se funkcionalnost i vodotijesnost. Pri izvedbi priključka treba obratiti pažnju na osiguranje gradilišta i postojećih instalacija. Gradilište mora biti ograđeno radi sprečavanja pristupa ljudi na njega. Za privremeno zauzimanje i prekop javnoprometne površine u svrhu izvedbe cjevovodnog priključka, investitor ili izvođač dužan je ishoditi suglasnost od nadležnog tijela Grada Crikvenice, odnosno pravne osobe određene posebnim Zakonom. Izvođač se obvezuje nakon izvedbe cjevovodnog priključka vratiti javnu površinu u prvobitno stanje ili održavati kvalitetu prekopa do primopredaje nadležnom tijelu koji ga sanira.

(7) Nadležno tijelo koje izdaje suglasnost za prekop javnoprometne površine uvjetuje način postavljanja regulacije prometa i signalizacije, te rok radova na izvedbi priključka.

Sastavni dijelovi i opći uvjeti korištenja internog sustava odvodnje otpadnih voda

Članak 18.

(1) Interni sustav odvodnje otpadnih voda u građevinama kao i na građevinskim česticama sačinjavaju sljedeće instalacije:

- horizontalna etažna (katna) odvodnja otpadnih voda;

- vertikalna odvodnja otpadnih voda;

- horizontalna temeljna odvodnja otpadnih voda;

- odvodnja otpadnih voda izvan građevine na građevinskoj čestici;

- vodolovna grla (slivnici, rigoli);

- kontrolna okna;

- građevine i uređaji za snižavanje vodostaja i odvodnju podzemnih voda (drenažni sustav odvodnje otpadnih voda);

- građevine i uređaji za prethodno pročišćavanje otpadnih voda (predtretman);

- građevine i uređaji za dizanje otpadnih voda na višu razinu (crpne stanice);

- uređaji za sprečavanje povrata otpadne vode (nepovratni ventili, žablji poklopac...);

- individualne građevine za prikupljanje otpadne vode- sabirne jame;

- kontrolno mjerno okno;

- kanalski priključak od kontrolnog okna do sustava javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Troškove projektiranja izvedbe i održavanja internog sustava odvodnje otpadnih voda snosi investitor (fizička ili pravna osoba), vlasnik odnosno korisnik građevine i građevinske čestice sa kojih se odvode otpadne vode.

(3) Svrha internog sustava odvodnje otpadnih voda je da sakuplja i odvodi otpadne vode uključujući sanitarne, tehnološke, rashladne, oborinske i procjedne vode iz građevine, odnosno osigura odvodnju svih površinskih i podzemnih voda s građevinske čestice na kojoj se građevina nalazi, do zadnjeg kontrolnog mjernog okna, te cjevovodnim priključkom na sustav javne odvodnje otpadnih voda i u sustav javne odvodnje oborinskih voda.

(4) Cjevovodni priključak internog sustava odvodnje otpadnih voda na sustav javne odvodnje otpadnih voda izvodi Isporučitelj na teret naručitelja, odnosno Korisnika. Isporučitelj može povjeriti izvedbu cjevovodnog priključka i drugim pravnim ili fizičkim osobama ovlaštenim za ovu vrstu radova, odnosno Korisniku, isključivo pod uvjetima koje propiše Isporučitelj i uz stručni nadzor istog nad izvođenjem radova.

(5) Cjevovodni priključak internog sustava odvodnje otpadnih voda izvodi se u pravilu od kontrolnog okna na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Kontrolno okno treba biti smješteno neposredno uz regulacijsku liniju, uz sam rub katastarske čestice ili u podrumu uz vanjski zid građevine.

(6) Svaka građevina, odnosno građevinska čestica, mora imati u pravilu samo jedan priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Iznimno, ako površina katastarske čestice pripada različitim slivovima ili je iznimna razvedenost građevine na katastarskoj čestici takva da je tehničkom dokumentacijom predviđeno više cjevovodnih priključaka, a odobrena je od strane Isporučitelja, može se izvesti više cjevovodnih priključaka za jednu građevinsku česticu.

(7) Gdje je zbog tehničkih razloga otežan neposredan spoj građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda može se izvesti zajednički priključak za više građevina. U tom slučaju Korisnici moraju već prije izvedbe samog priključka međusobno urediti imovinsko pravne odnose u vezi s izvođenjem služnosti, prolaskom i trajnim korištenjem internog sustava javne odvodnje i priključka preko građevinskih parcela, a tako i njezino čišćenje i održavanje.

(8) Svi uvjeti oko postupka priključenja, potrebne dokumentacije pri podnošenju zahtjeva za cjevovodni priključak, regulirani su Zakonom o vodama i Odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

(9) Ako sanitarni propisi zahtijevaju, Korisnik građevinskog zemljišta, dužan je da na osnovi odluke nadležnoga gradskog upravnog tijela izvrši odvodnju sa zemljišta, a prema Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju i zatražiti cjevovodni priključak na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(10) U sustav javne odvodnje otpadnih voda ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dopuštenih prema Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje se smiju upuštati u javni sustav odvodnje otpadnih voda.

Navedeno se odnosi na:

- štetne plinove;

- naftne derivate;

- zapaljive i eksplozivne tvari;

- krute i viskozne tvari;

- agresivne tvari;

- zagađenja patogenim bakterijama i virusima;

- radioaktivne tvari;

- opasne i štetne tvari u koncentracijama većim od zakonskim propisima dopuštenih;

- koncentraciju vodikovih iona izraženu u pH jedinicama manju od 5,5 ili veću od 9,5;

- temperature veće od 40o C;

- i druge po okoliš štetne tvari.

(11) U sustav javne odvodnje otpadnih voda ne smiju se upuštati otpadne vode koje sadrže štetne i toksične tvari u količinama koje mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi, instalacije, građevine i uređaje sustava javne odvodnje, te na procese pročišćavanja otpadnih voda i digestije mulja.

(12) Ukoliko se utvrdi da se u sustav javne odvodnje otpadnih voda, upuštaju agresivne i štetne vode koje ne zadovoljavaju graničnim vrijednostima sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Isporučitelj će podnijeti prijavu Državnoj vodopravnoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša ili Upravi za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo. Cijena odvodnje otpadnih voda od dana izvršene posljednje kontrole sa zadovoljavajućim rezultatima do dana prestanka zagađenja, obračunat će se po tarifi za odvodnju agresivnih i štetnih otpadnih voda.

(13) Interni sustav odvodnje otpadnih voda sa svim pripadajućim uređajima mora biti projektiran i izveden na način da zadovoljava uvjete vodonepropusnosti, te otporan na unutarnji pritisak od 0,5 kp/cm3. Postavlja se u pravilu tako da najkraćim putem, uz potrebni pad koji osigurava otjecanje bez taloženja, odvodi otpadne vode iz građevine ili građevinske čestice.

(14) Interni sustav javne odvodnje otpadnih voda mora biti zaštićen od smrzavanja. On mora biti izveden na taj način da se omogući redovito nadziranje, čišćenje i održavanje u ispravnom stanju. Za sve nastale štete, koje nastanu na sustavu javne odvodnje otpadnih voda ili drugdje zbog nepravilne izvedbe, nemarnog održavanja ili nepravilnog korištenja internog sustava odvodnje otpadnih voda, odgovara isključivo Korisnik, odnosno vlasnik predmetne građevine ili građevinske čestice.

(15) Interni sustav odvodnje otpadnih voda mora biti izveden tako da se spriječi povrat otpadnih voda iz sustava javne odvodnje otpadnih voda. Izljevna mjesta u građevini moraju biti izvedena iznad predviđene kote usporene vode u sustavu javne odvodnje otpadnih voda. Niže izgrađene prostorije iz kojih se obavlja odvodnja ili mjesta koja mogu doći pod vjerojatni uspor, treba odvojiti iz direktnog gravitacijskog načina odvodnje u sustav javne odvodnje otpadnih voda. Ukoliko se one nalaze ispod kote vjerojatnog uspora, potrebno je ugraditi prepumpni uređaj koji će sakupljati otpadnu vodu iz tih dijelova građevine, te je tlačnim cjevovodom odvoditi u interni sustav odvodnje otpadnih voda na mjesto iznad kote vjerojatno usporene vode. Na taj način omogućava se gravitacijsko otjecanje u samom priključku, te odvodnja najnižih površina građevine ili građevinske čestice.

(16) Odvodnja iz prostorija koja su izvedena ispod kote vjerojatno usporene vode može se dopustiti jedino u slučaju da vlasnik odnosno Korisnik predmetnih prostora svjesno preuzima rizik i isplativost odabranog rješenja odvodnje, te snosi sve troškove od šteta, odnosno štetnih posljedica koje iz njih proizlaze.

(17) Svi uređaji (uređaji za prepumpavanje, separatori ulja, mastolovci, neutralizatori, taložnice, uređaji za sprečavanje povrata vode...) kao i uljevi tlačne cijevi iz prepumpnog uređaja moraju biti postavljeni prije kontrolnog okna iz kojeg se obavlja samo priključenje. Navedeni uređaji pripadaju internom sustavu odvodnje otpadnih voda, te se ne izvode u sklopu cjevovodnog priključka.

(18) Isporučitelj ne odgovara za štete nastale zbog povrata otpadnih voda iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prostore koji se nalaze ispod kote uspora vode. To je regulirano sukladno odredbama posebnih uvjeta koji se izdaju od strane Isporučitelja, te sukladno odredbama ugovora o izvedbi kanalskog priključka.

(19) Interni sustav odvodnje otpadnih voda sa svim pripadajućim uređajima treba biti predviđen i izveden kao vodonepropusan. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno u skladu sa zahtjevima norme EN 1610 (pr HRN EN 1610), pomoću jedne od metoda: ispitivanje vodom (postupak »V«) ili ispitivanje zrakom (postupak »Z«).

Sabirna jama

Članak 19.

Na području gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda odvodnja sanitarnih otpadnih voda se obavlja vodonepropusnim internim sustavom odvodnje otpadnih voda u sabirnu jamu, koja je sastavni dio internog sustava odvodnje otpadnih voda. Oborinske vode se ni u kom slučaju ne smiju odvoditi u sabirnu jamu.

(1) Sabirna jama mora biti projektirana i izvedena u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama.

(2) Sabirna jama mora biti s jednom komorom, bez ispusta i preljeva, vodonepropusna, takve zapremnine da prihvati najmanje jednomjesečnu količinu otpadnih voda, računajući sa l00 l/st/dne, ali ne manje od 15 m3 korisne zapremnine. Sabirna jama se mora nalaziti na mjestu do kojeg je moguć pristup posebnim vozilom za pražnjenje njezina sadržaja. Pražnjenje obavlja pravna osoba koja obavlja djelatnost javne odvodnje otpadnih voda. Sadržaj sabirnih jama odvozi se posebnim vozilima u centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

(3) U sabirnu jamu ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dopuštenih sukladno odredbama Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

Navedeno se odnosi na:

- štetne plinove;

- naftne derivate;

- zapaljive i eksplozivne tvari;

- krute i viskozne tvari;

- agresivne tvari;

- zagađenja patogenim bakterijama i virusima;

- radioaktivne tvari;

- opasne i štetne tvari u koncentracijama većim od zakonskim propisima dopuštenih;

- koncentraciju vodikovih iona izraženu u pH jedinicama manju od 5,5 ili veću od 9,5;

- temperature veće od 40o C;

- i druge po okoliš štetne tvari.

(4) U sabirne jame ne smiju se upuštati otpadne vode koje sadrže štetne i toksične tvari u količinama koje mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi, instalacije, građevine i uređaje sustava javne odvodnje otpadnih voda, te na procese pročišćavanja otpadnih voda i digestije mulja.

(5) Ukoliko se utvrdi da se u sabirnu jamu upuštaju agresivne i štetne vode koje ne zadovoljavaju graničnim vrijednostima sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Isporučitelj će podnijet prijavu Državnoj vodopravnoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša ili Upravi za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo.

Horizontalni interni etažni sustav odvodnje otpadnih voda

Članak 20.

(1) Horizontalna interni etažni sustav odvodnje otpadnih voda odvodi otpadne vode od sanitarnih i uređajnih predmeta do najbliže vertikale ili temeljnog horizontalnog internog etažnog sustav odvodnje otpadnih voda. Horizontalna interni etažni sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se od lijevanih željeznih cijevi, plastičnih cijevi (PVC, PP, PE-HD, PE), čeličnih cijevi, a samo u iznimnim slučajevima olovnih cijevi. Horizontalni interni etažni sustav odvodnje otpadnih voda treba voditi najkraćim putem, dopuštenim padom, a polaže se u podove ili se pričvršćuje na zidove i stropne konstrukcije kukama i ogrlicama.

(2) Svaki sanitarni predmet koji se priključuje na horizontalni interni etažni sustav odvodnje otpadnih voda mora biti priključen preko sifona, a sve u svrhu sprječavanja prodiranja plinova iz sustava javne odvodnje otpadnih voda. Sifon mora biti što bliže izljevnom mjestu radi njegova održavanja. Iznimno se dopušta priključenje najviše 3 odvodna mjesta na zajednički sifon. Praonice rublja, kupaonice, prostorije s tušem, pisoari i javni WC-i moraju imati u podu vodolovno grlo sa sifonom poprečnog presjeka najmanje 50 mm. Ako je sanitarni predmet udaljen više od 5 metara od vertikale, izvodi se posebno odzračivanje.

Vertikalni interni sustav odvodnje otpadnih voda

Članak 21.

(1) Vertikalni interni sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se od lijevanih željeznih cijevi, plastičnih cijevi (PVC, PP, PE-HD, PE), čeličnih cijevi. Vanjski odvodi za oborinske vode izvode se od lima i plastičnih materijala. Kod vertikalnog internog sustava odvodnje otpadnih voda treba izbjegavati koso vođene vodove, odnosno vodove sa što manje pregiba i odstupanja od vertikale. Vertikalni vodovi mogu se postavljati slobodno uza zid, ugraditi u zidne otvore, ili slobodno u vertikalnim instalacijskim otvorima. Cijevi se na zidove pričvršćuju ispod naglavka, tako da je svaka cijev pričvršćena.

(2) Vertikalne vodove treba zaštiti od smrzavanja i izvesti u unutarnjim zidovima. Ukoliko se vodovi nalaze u izloženim vanjskim zidovima ili ako prolaze kroz negrijani ili otvoreni prostor, potrebno ih je toplinski izolirati, eventualno predvidjeti i mogućnost zagrijavanja, kako bi se otklonila opasnost od mogućeg smrzavanja.

(3) Unutarnje oborinske vertikale, treba u najmanje dvjema gornjima etažama toplinski i zvučno izolirati, kako bi se spriječila pojava kondenziranja i pojava šumova. Svaki vertikalni vod mora imati reviziju (nepropustan otvor za čišćenje) i to: na promjeni smjera, prije prijelaza u horizontalni interni sustav odvodnje otpadnih voda, na najvišoj etaži. Kod visokih građevina potrebno je predvidjeti da na svakoj četvrtoj etaži vertikala bude blago izmaknuta, ugradnjom tzv. »etažera«, u svrhu smanjenja brzine, sprečavanja segregacije otpadnih voda te poništenja energije pada koja može imati negativan utjecaj na podnožje cijevi.

(4) Vertikale je u svrhu odzračivanja (ventiliranja) i sprečavanja isisavanja sifona potrebno provesti u nesmanjenom presjeku vertikalno iznad krova, te na završetku predvidjeti ventilacijsku kapu (primarna ventilacija). Kod presjeka vertikalnog voda preko 100 mm, dovoljan je presjek odzračne cijevi 100 mm. Ventilacijska (odzračna) cijev mora sezati najmanje 50 centimetara iznad krova, te od otvora prostora koji služe za boravak, tlocrtno treba biti udaljena najmanje 3 metra.

(5) Uz svaki vertikalni interni sustav odvodnje otpadnih voda koji prolazi više od 5 etaža treba predvidjeti i izvesti paralelnu odzračnu vertikalu (sekundarna ventilacija) poprečnog presjeka minimalno 70 mm, te je ujedno treba najmanje u svakoj trećoj etaži spojiti s glavnom vertikalom. Na taj se način izbjegava mogućnost isisavanja sifona koje bi moglo nastati zbog podtlaka stvorenog istovremenim ispuštanjem otpadne vode u različitim etažama. Spoj odzračne cijevi s vertikalnim internim sustavom odvodnje otpadnih voda treba predvidjeti i izvesti s nagibom prema glavnoj vertikali kako bi se spriječilo prelijevanje otpadne vode u odzračni sustav.

(6) U svrhu smanjenja mogućnosti pojave sniženja tlaka i opasnosti od isisavanja vodenog čepa sifona, te povećanja protočnosti, mogu se primijeniti sustavi standardizirane proizvodnje, posebno konstruiranih račvi ili sustavi koji sadrži elemente etažera i račvi. Primjenom ovakvih sustava moguće je izostaviti paralelnu odzračnu vertikalu, a njihova ugradba mora se obaviti prema tehničkim uputama proizvođača.

(7) Više odvodnih cijevi, koje su blizu mogu imati zajednički odušak, čiji presjek ne smije biti manji od polovice ukupnih presjeka svih odvodnih cijevi niti manji od presjeka najveće odvodne cijevi.

(8) Na prolazu kroz stropnu konstrukciju cijevi ne smiju biti čvrsto ugrađene, ali u najnižem stropu mora taj prolaz biti nepropusno izveden. Otvori vertikalnih instalacijskih cjevovoda, u kojima je smješten vertikalni cjevovod moraju biti dobro zatvoreni, a poklopci eventualnih kontrolnih otvora moraju se nepropusno zatvarati, da se izbjegne veza s vanjskim zrakom i stvaranje kondenzata na cijevima.

(9) Na cijevi oborinske odvodnje ne smiju se priključiti otpadne vode.

(10) Odvodnja vodomjernih okana u kojima su smješteni sekundarni impulsni vodomjeri, a koja završava iznad podne rešetke ili drugog odvodnog mjesta u prizemlju ili podrumu građevine mora biti riješena spajanjem na posebnu vertikalu sa slobodnim istjecanjem vode, te ista ne smije biti priključena direktno na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Horizontalni temeljni interni sustav odvodnje otpadnih voda izvan građevine na građevinskoj čestici

Članak 22.

(1) Horizontalni temeljni interni sustav odvodnje otpadnih voda i sustav odvodnje otpadnih voda izvan građevine na građevinskoj čestici sakuplja i odvodi sanitarne otpadne vode, tehnološke i oborinske vode, koje dotječu vertikalnim sustavom odvodnje otpadnih voda ili neposredno s terena, i iz prostorija iznad sustava odvodnje otpadnih voda, te ih odvodi do cjevovodnog priključka u sustav javne odvodnje otpadnih voda. Horizontalni temeljni interni sustav odvodnje otpadnih voda u pravilu je položen ispod temelja građevine ili ovješen o strop, dok je temeljni interni sustav odvodnje otpadnih voda izvan građevine na građevinskoj čestici položen u tlu. Spoj vertikalnog temeljnog internog sustava odvodnje otpadnih voda na temeljni horizontalni interni sustav odvodnje otpadnih voda, mora imati oslonac dimenzija predviđenih prema nosivosti tla, a prijelaz je preporučljivo izvesti s dva luka od 45Ê svaki.

Za horizontalni temeljni interni sustav odvodnje otpadnih voda unutar i izvan građevine mogu se upotrebljavati cijevi od prethodno predviđenih materijala, a najčešće se koriste lijevanoželjezne i plastične cijevi veće čvrstoće.

(2) Temeljni horizontalni interni sustav odvodnje otpadnih voda i sustav odvodnje otpadnih voda izvan građevine (u daljnjem tekstu: sabirni sustav odvodnje otpadnih voda) treba biti tako duboko položen da se može cijela građevina i pripadajuća katastarska čestica gravitacijski odvoditi u javni sustav odvodnje otpadnih voda, te da se spriječi povrat otpadnih voda iz javnog sustava odvodnje otpadnih voda. Najniža izljevna mjesta moraju biti izvedena najmanje 25 cm iznad predviđene kote vjerojatno uspora vode. Ako sabirni sustav odvodnje otpadnih voda ili njen dio odvodi prostore koji leže ispod razine uspora vode u sustavu javne odvodnje otpadnih voda, ona se može odvoditi samo ugrađenim precrpnim uređajem, koji je potrebno nadzirati i održavati u ispravnom stanju.

Potrebno je predvidjeti i ugraditi precrpni uređaj koji će sakupljati otpadnu vodu iz navedenih dijelova sabirnog sustava odvodnje otpadnih voda, te je tlačnim cjevovodom odvoditi u interni sustav odvodnje otpadnih voda sa spojem na mjesto iznad kote vjerojatnog uspora vode. Na taj način omogućava se gravitacijsko otjecanje u samom cjevovodnom priključku, te odvodnja najnižih površina građevne čestice.

(3) Svi uređaji (uređaji za prepumpavanje, separatori ulja, mastolovci, neutralizatori, taložnice, uređaji za sprečavanje povrata vode) kao i uljevi tlačne cijevi iz prepumpnog uređaja moraju biti postavljeni prije kontrolnog mjernog okna iz kojeg se obavlja samo priključenje.

(4) Sabirni sustav odvodnje otpadnih voda mora biti predviđen i izveden ispod granice smrzavanja tla i to izvan građevine, tjeme cijevi mora biti položeno najmanje 80 cm u tlu, a u podrumu 20 cm. Pliće položene odvodne cijevi, kao i horizontalne cijevi ovješene o strop izložene opasnosti od smrzavanja treba toplinski izolirati. Ako se predviđa teže opterećenje terena gdje je položena sustav odvodnje otpadnih voda, potrebno ju je pravilno zaštititi od mogućih oštećenja. Sabirni sustav odvodnje otpadnih voda potrebno je udaljiti od vanjskog zida građevine najmanje 100 cm, a prolaz kroz temelje i zidove mora biti okomit, te cijevi pri prodoru kroz zid ne smiju biti uzidane, već odgovarajuće zaštićene.

(5) Sabirni sustav odvodnje otpadnih voda mora se u pravilu polagati dublje od vodovodnih instalacija, a ukoliko iz tehnički opravdanih razloga to nije moguće izvesti potrebno je predvidjeti adekvatne mjere zaštite vodovodnih instalacija i instalacija sustava odvodnje otpadnih voda.

(6) Vanjski promjer glavnog cjevovoda sabirnog sustava odvodnje otpadnih voda ne može biti manji od D125 mm, a ostalih cjevovoda u tlu koji ne vode sanitarnu otpadnu vodu (oborinski, drenažni) ne manji od vanjskog promjera D 110 mm.

(7) Spajanje cjevovoda manjeg poprečnog presjeka u cjevovode većeg poprečnog presjeka treba predvidjeti i izvesti redukcijskim fazonskim komadima ili kontrolnim oknima. Svako odvodno mjesto mora imati zapor protiv prodiranja plinova iz sustava javne odvodnje otpadnih voda.

(8) Promjena smjera sustava odvodnje otpadnih voda mora se izvesti koljenom ili kontrolnim oknom. Spajanje sporednih kanala na sabirni sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se ograncima s priklonom 45o - 60o u smjeru odvoda ili u kontrolnim oknima. Promjena smjera iznad 60o treba se izvesti samo kontrolnim oknom.

(9) Kontrolna okna predviđaju i izvode se na pristupačnim mjestima, gdje postoji opasnost od začepljenja, kao na većoj promjeni smjera cjevovoda, na mjestu priključka sporednog cjevovoda, kod cjevovodnih stepenica (kaskada), kao i kod dužih ravnih cjevovoda i to u građevini na svakih 15 m, a izvan građevine na udaljenosti od najviše 30 m. Veličina svijetlog otvora kontrolnog okna ovisi o dubini polaganja cijevi za odvodnju otpadnih voda, te kod dubine manje od 80 cm iznosi najmanje 50/50 cm, a kod dubine 80- 120 cm iznosi 100 cm ili više od 100 cm. Kod većih dubina svijetli dio otvora kontrolnog okna može biti 100 cm, a u donjem dijelu u visini od najmanje 120 cm, te je potrebno ugraditi stupaljke u razmaku od 30 cm u svrhu omogućavanja silaska u kontrolno okno. Stupaljke se ugrađuju na stijenku, bočno od glavnog toka vode po mogućnosti na stijenku gdje nema priključenja cjevovoda.

(10) Kontrolna okna se predviđaju i izvode od betona ili polimernih materijala, te ih je potrebno na unutarnjoj strani zagladiti sa cementnim mortom omjera 1:2, a na dnu predviđene i izvedene kinete u smjeru odvodnje ili za to predviđenim fazonskim komadom. Okno mora biti dobro zatvoreno poklopcem od lijevanog željeza najmanje 60/60 cm., predviđene čvrstoće koja ovisi o svrsi površine na kojoj je smješteno. Ako je kontrolno okno smješteno unutar prostora koja služi za boravak ljudi ili za skladištenje namirnica i slično, te ukoliko navedeni prostor nema prirodnu ventilaciju, ono mora imati za to predviđeni poklopac koji onemogućava prodor plinova iz sustava javne odvodnje otpadnih voda. Tlocrtni položaj okna mora biti takav da po dužnom kinetom prati i usmjeruje glavni tok voda. Bočna priključenja obavljaju se poglavito u uzvodnoj 2/3 okna. Pri projektiranju i izvedbi internog sustava odvodnje otpadnih voda primjenjuju se i montažna (betonska) kontrolna okna, kao i kontrolna okna iz PVC i PE-HD materijala. Navedena kontrolna okna, njihove karakteristike i veličina ovise o predviđenim uvjetima prema prije navedenim dubinama polaganja internog sustava odvodnje otpadnih voda, te o namjeni površine na kojoj se ugrađuju. Primjena i ugradnja takovih okana mora biti određena uvjetima i tehničkim uputama pojedinog njegova proizvođača, kao i prije navedenih propisa i uvjeta vodonepropusnosti i čvrstoće.

(11) Pri projektiranju i izvedbi sabirnog sustava odvodnje otpadnih voda mora se voditi računa o dopuštenim padovima njezina polaganja. Potrebno je predvidjeti i izvoditi za pojedine poprečne presjeke internog sustava odvodnje otpadnih voda propisane normalne padove zbog njezinog samoispiranja, te izbjegavati oštećenja internog sustava odvodnje otpadnih voda kod većih padova. Minimalni pad smije se primijeniti samo u slučaju kad za to postoji tehnički stručno opravdana obrazloženja. Padovi za profile veće od 315 mm određeni su prema Smjernicama za projektiranje i izvedbu sustava javne odvodnje otpadnih voda.

VI. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA VODNE USLUGE

Članak 23.

(1) Obveznik plaćanja vodne usluge odvodnje otpadnih voda je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili Korisnik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine javne odvodnje ili nekretnine koja ima tehničke uvjete za priključenje, a vlasnik ili Korisnik nije to učinio u zakonskim rokovima.

Članak 24.

(1) Iznos naknade za pružene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o vodama, Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva i Odluke o cijeni vodnih usluga, a ovisi o količini isporučene pitke vode odnosno prema količini očitanih kubičnih metara m3 pitke vode.

(2) U slučaju izmjena cijene vodne usluge Isporučitelj usluge će preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi uobičajeni način o tome obavijestiti Korisnike.

Članak 25.

(1) Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka, mjesečno.

(2) Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini isporučene pitke vode.

Članak 26.

(1) Isporučitelj Korisnicima u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim (glavnim) vodomjerom obračun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda vrši na slijedeći način:

-Fiksni dio cijene vodne usluge odvodnje otpadnih voda plaća svaki Korisnik u svakoj stambenoj jedinici.

-Varijabilni dio cijene vodne usluge odvodnje otpadnih voda Korisnicima iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj može rasporediti na jedan od slijedećih načina:

1. Korisnicima koji su vlasnici ili korisnici stambenih jedinica, koji su priključeni ili imaju tehničke mogućnosti za priključenje na sustav javne odvodnje, obračun ukupne potrošnje vode očitane na zajedničkom vodomjeru od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski razmjerno se raspoređuje na svakog Korisnika koji je vlasnik ili korisnik stambene jedinice i dostavlja ga mjesečno na računu za svakog Korisnika u stambenoj jedinici zasebno.

2. Korisnicima koji su vlasnici ili korisnici stambenih jedinica, koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, a koji temeljem Pravilnika o opskrbi pitkom vodom KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/11) uz ugrađeni glavni vodomjer koji mjeri isporučenu vodu cijeloj zgradi, imaju ugrađen i sekundarni vodomjer, obračun potrošnje vode vrši se prema broju kubičnih metara m3javne vodoopskrbe očitane od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski.

3. Korisnicima koji su vlasnici (ili korisnici) stambenih jedinica koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, a za koje Isporučitelj nije zaprimio podatak o broju vodomjera koji koristi, vodna usluga obračunava se svakog mjeseca prema kvadratnom metru m2 površine pojedine stambene jedinice.

(2) Ukoliko nakon raspodjele iz gore navedenih načina obračuna varijabilnog dijela vodne usluge ostane neraspodijeljena razlika do očitavanja na glavnom vodomjeru zgrade, ona se raspodjeljuje na sve suvlasnike, razmjerno učešću svakog pojedinog suvlasnika u ukupno utrošenoj ili isporučenoj količini pitke vode.

Članak 27

(1) Ukoliko Isporučitelj mijenja cijenu usluge, dužan je prije promjene cijene usluge utvrditi količinu prethodno pružene usluge svakom pojedinom Korisniku ili je procijeniti.

Članak 28.

(1) Isporučitelj je dužan voditi evidenciju o Korisnicima.

VII. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGE

Članak 29.

(1) Korisnik plaća uslugu na temelju računa koji se ispostavljaju mjesečno, a prema količini pružene usluge, važećoj cijeni i načinu obračuna.

(2) Ukoliko Korisnik ne plati račun za pruženu uslugu zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavit će mu se opomena, a kojom će Korisnik biti upozoren na mogućnost da mu se zbog neplaćanja računa obustavi pružanje usluge i pokrene odgovarajući sudski postupak.

(3) Ukoliko Korisnik ne plati u cijelosti račun za pruženu uslugu nakon što je opomenut i upozoren na način određen stavkom 2. ovog članka, Isporučitelj je ovlašten bez ponovne prethodne opomene pokrenuti odgovarajući sudski postupak i obustaviti pružanje usluge.

(4) Obustava pružanja usluge izvršit će se u skladu s tehničkim mogućnostima koje Isporučitelju stoje na raspolaganju, vodeći računa, ukoliko je to moguće, da se takvom radnjom ne ometa u korištenju usluge drugi korisnik.

VIII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE USLUGE

Članak 30.

(1) Pod neovlaštenim i ilegalnim korištenjem vodne usluge podrazumijevaju se slučajevi kada:

- se fizička ili pravna osoba samovoljno spoji na javni sustav odvodnje otpadnih voda;

- Korisnik troši vodu na način da cijenu za isporučenu uslugu plaća trećoj osobi, a ne Isporučitelju;

- Korisnik koristi vodnu uslugu bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad;

- u drugim slučajevima kada se Korisnik ne pridržava odredaba o uvjetima korištenja vodne usluge iz ovih Uvjeta.

(2) Isporučitelj radi nesmetanog tehničkog upravljanja sustavom, radi zaštite sustava javne odvodnje od iznenadnih onečišćenja i zagađenja, radi zaštite zdravlja svih Korisnika i radi zaštite podzemnih voda, ima obvezu voditi u evidenciji sve neovlaštene Korisnike sve do usklađenja njihova statusa sa zakonom i odredbama ovih Uvjeta.

(3) Neovlašteni Korisnici evidentirani na način iz prethodne točke ovog članka evidencijom ne stječu svojstvo Korisnika definiranog u članku 3. ovih Uvjeta.

IX. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE

Članak 31.

(1) Isporučitelj u redovitim uvjetima je dužan osigurati odvodnju otpadnih voda za svoje Korisnike.

(2) Isporučitelj može Korisnicima privremeno obustaviti isporuku radi sljedećih planiranih radova:

- pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;

- redovno ili izvanredno održavanje;

- remont postrojenja;

- priključenja novih korisnika;

- dogradnje ili rekonstrukcije sustava javne odvodnje otpadnih voda.

(3) U slučaju obustave usluge iz prethodnog stavka Isporučitelj će obavijestiti Korisnika i omogućiti zamjensko korištenje usluge u skladu s odredbama ovih Uvjeta.

(4) Obveza iz stavka 1. ovog članka prestaje u slučaju nastupa izvanrednih situacija (zbog više sile) kao što su (npr. poplave, potres, teških pogonskih i tehničkih smetnji, obustave opskrbe pogonskom energijom i ostalih razloga) na koju Isporučitelj ne može utjecati.

(5) U slučaju obustave redovite odvodnje otpadnih voda u vezi sa gore spomenutim ili drugim uzrocima na nekom području u dužem trajanju, Isporučitelj će poduzeti odgovarajuće mjere, radi privremenog pružanja usluge sve do uspostavljanja normalne opskrbe.

Članak 32.

(1) Za neovlašteno korištenje vodne usluge (ilegalna potrošnja) iz članka 30. stavak 1. ovih Uvjeta Isporučitelj ima pravo i dužnost Korisniku naplatiti naknadu štete za stjecanje bez osnove i ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem vodne usluge.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz članka 30. stavak 1. ovih Uvjeta Isporučitelj ima pravo obustaviti isporuku vodne usluge bez prethodne obavijesti.

(3) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda Isporučitelj može primijeniti mjeru obustave vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda.

(4) Isporučitelj vodne usluge za obustavu isporuke iz ovog članka ne odgovara za eventualnu štetu neovlaštenom Korisniku.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Sve usluge Isporučitelja koje su utvrđene ovim Uvjetima, a koje nisu sadržane u cijeni korištenja vodnih usluga nestandardne su usluge i plaćaju se prema Cjeniku kojeg donosi Isporučitelj.

Članak 34.

Nadzor nad primjenom ovih Uvjeta provodi se u skladu s važećim propisima.

Članak 35.

Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja vodnih usluga javne odvodnje koji nisu uređeni Ugovorom i ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe važećih propisa.

Članak 36.

Ovi će se Uvjeti objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Isporučitelja.

Članak 37.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovih Uvjeta prestaju važiti Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/12 i 8/14).

Skupština
MURVICA d.o.o. Crikvenica

Predsjednik Skupštine Društva
Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=912&mjesto=10010&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr