SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
TRGOVAČKO DRUŠTVO MURVICA D.O.O. CRIKVENICA

5.

Na temelju čl. 206. st. 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i čl. 11. toč. 3. Izjave osnivača MURVICA d.o.o. Crikvenica, Skupština Društva donijela je na 11. sjednici od 1. kolovoza 2014. godine

ODLUKU
o cijeni vodnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena vodne usluge:

- odvodnje otpadnih voda,

- odčepljivanje i čišćenje sustava javne odvodnje,

- pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Članak 2.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini Grad Crikvenica pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda/vodne usluge javne odvodnje sa uslugom mehaničkog pročišćavanja otpadnih voda, odčepljivanje i čišćenje sustava javne odvodnje i usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Isporučitelj vodne usluge odvodnje otpadnih voda, odčepljivanja i čišćenja sustava javne odvodnje i pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Crikvenice je trgovačko društvo MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II (u daljnjem tekstu: Isporučitelj)

Članak 3.

Obračun vodne usluge plaća se Isporučitelju na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja vodne usluge odvodnje otpadnih voda je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine javne odvodnje ili nekretnine koja ima tehničke uvjete za priključenje, a vlasnik ili korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) nije to učinio u zakonskim rokovima.

Članak 4.

Korisnik može račun za vodnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Rok za podmirenje računa za vodnu uslugu je zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec i otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko Korisnik ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, Isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima.

Članak 6.

Korisnik je dužan pismeno izvijestiti Isporučitelja o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj bitnoj promjeni, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje Isporučitelja od dana primitka iste.

Ukoliko Korisnik ne postupi po st. 1. ovoga članka, njegova obveza plaćanja teče po Isporučitelju poznatim podacima sve do trenutka saznanja Isporučitelja o nastaloj promjeni.

Članak 7.

Korisnik ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun vodne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana dostave.

Ako je Isporučitelj uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 8.

Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta Korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, Isporučitelj neće osloboditi Korisnika obveze plaćanja odvodnje otpadnih voda.

Članak 9.

Na računu vodne usluge javne vodoopskrbe koju ispostavlja KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski ili drugo trgovačko društvo za područje Grada Crikvenice se iskazuje naknada za razvoj sustava javne odvodnje ukoliko je sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva određena odlukom Grada Crikvenice u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu izgradnje.

II. OBRAČUN VODNE USLUGE

Članak 10.

Korisnicima koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda se naplaćuje prema količini ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka, mjesečno.

Korisnicima koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda se naplaćuje prema količini isporučene vode.

Članak 11.

Isporučitelj Korisniku ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od dva dijela:

- fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki Korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji.

- varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara javne vodoopskrbe očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vodne usluge odvodnje otpadnih voda u kućanstvu i gospodarstvu.

Članak 12.

Isporučitelj Korisnicima u stambenim objektima s više stambenih jedinica obračun za vodnu uslugu odvodnju otpadnih voda vrši na slijedeći način:

- Fiksni dio cijene vodne usluge odvodnje otpadnih voda plaća svaki Korisnik u svakoj stambenoj jedinici.

- Varijabilni dio cijene vodne usluge odvodnje otpadnih voda Korisnicima iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj vodne usluge može rasporediti na jedan od sljedećih načina:

1. Korisnicima koji su vlasnici ili korisnici stambenih jedinica, koji su priključeni ili imaju tehničke mogućnosti za priključenje na sustav javne odvodnje, obračun ukupne potrošnje vode očitane na zajedničkom vodomjeru od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski razmjerno se raspoređuje na svakog Korisnika koji je vlasnik ili korisnik stambene jedinice i dostavlja ga mjesečno na računu za svakog Korisnika u stambenoj jedinici zasebno.

2. Korisnicima koji su vlasnici ili korisnici stambenih jedinica, koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, a koji temeljem Pravilnika o opskrbi pitkom vodom KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/09) uz ugrađeni glavni vodomjer koji mjeri isporučenu vodu cijeloj zgradi, imaju ugrađen i sekundarni vodomjer, obračun potrošnje vode vrši se prema broju kubičnih metara m3 javne vodoopskrbe očitane od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski.

3. Korisnicima koji su vlasnici (ili korisnici) stambenih jedinica koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, a za koje Isporučitelj nije zaprimio podatak o broju vodomjera koji koristi, vodna usluga obračunava se svakog mjeseca prema m2 površine pojedinog stana.

Ukoliko nakon raspodjele iz gore navedenih načina obračuna varijabilnog dijela vodne usluge ostane neraspodijeljena razlika do očitavanja na glavnom vodomjeru zgrade, ona se raspodjeljuje na sve suvlasnike, razmjerno učešću svakog pojedinog suvlasnika u ukupno utrošenoj / isporučenoj količini vode.

Članak 13.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za domaćinstvo određuje se:

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 20,00 kn / mjesečno / Korisnik

2. Osnovna cijena vodnih usluga - varijabilni dio 2,60 kn / m3

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 14.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za gospodarstvo određuje se:

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 20,00 kn / mjesečno / Korisnik

2. Osnovna cijena vodnih usluga - varijabilni dio 4,60 kn / m3

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 15.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za socijalno ugrožene građane određuje se:

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 12,00 kn / mjesečno / Korisnik

2. Osnovna cijena vodnih usluga - varijabilni dio 1,56 kn / m3

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi mještani za odvodnju otpadnih voda nužnu za osnovne potrebe kućanstva utvrđuje se u visini od 60% od osnovne cijene vodne usluge, a obračunava se Korisniku prema popisu socijalno ugroženih mještana jedinice lokalne samouprave Grada Crikvenice.

Socijalno ugroženim mještanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica.

Popis socijalno ugroženih mještana dostavlja trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. Crikvenica, jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica. Ostatak iznosa do pune osnovne cijene vodne usluge osigurat će jedinica lokalne samouprave.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za količinu vode potrošene iznad količine nužne za osnovne potrebe kućanstva naplaćuje se prema članku 13. stavak 2. ove Odluke.

Članak 17.

Sukladno posebnim propisima uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno:

- porez na dodanu vrijednost,

- naknada za razvoj.

Članak 18.

Obračun vodne usluge odčepljivanja i čišćenja sustava javne odvodnje specijalnim vozilom vrši se prema broju utrošenih sati i važeće cijene po satu.

Cijena vodne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 495,91 kn/h.

Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za uslugu odčepljivanja i čišćenja sustava javne odvodnje odvodnje specijalnim vozilom utvrđuje se u visini 60% od osnovne cijene vodne usluge, a obračunava se korisniku koji stječe pravo prema članku 16. stavak 2. ove Odluke.

Cijena vodne usluge iz stavka 3. utvrđuje se u iznosu od 297,55 kn/h.

Za intervencije van radnog vremena, nedjeljom i blagdanima cijena navedene usluge uvećava se za 50%.

Ostatak iznosa do pune osnovne cijene vodne usluge osigurat će jedinica lokalne samouprave.

Obračun vodne usluge odčepljivanja i čišćenja sustava javne odvodnje specijalnim vozilom izvan područja Grada Crikvenice vrši se po predračunu ili Ugovoru.

Za intervencije poslije 15 h, noću, nedjeljom i blagdanima cijena navedene usluge uvećava se za 50%.

Obračunska jedinica za prvi sat pružanja gore spomenute usluge je minimalno jedan sat.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 19.

Obračun vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši se prema broju pražnjenja i odvoza istih (broj tura) i važeće cijene po pražnjenju i odvozu.

Cijena vodne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 552,58 kn.

Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se u visini 60% od osnovne cijene vodne usluge, a obračunava se Korisniku koji stječe pravo prema članku 16. stavak 2. ove Odluke.

Cijena vodne usluge iz stavka 3. utvrđuje se u iznosu od 331,55 kn.

Za intervencije van radnog vremena, nedjeljom i blagdanima cijena navedene usluge uvećava se za 50%.

Ostatak iznosa do pune osnovne cijene vodne usluge osigurat će jedinica lokalne samouprave.

Obračun vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan područja Grada Crikvenice vrši se po predračunu ili Ugovoru.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. OBUSTAVLJANJE VODNIH USLUGA

Članak 20.

Isporučitelj može Korisniku vodne usluge obustaviti pružanje istih u slučajevima.

1. ako Korisnik ne plati račun za vodnu uslugu ni u roku od 30 dana od dospjelosti računa,

2. ako Korisnik o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena,

3. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a Korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom, primjerenom roku,

4. ako Korisnik nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema Isporučitelju prilikom priključivanja nekretnine na komunalne vodne građevine.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje vodne usluge i u sljedećim slučajevima:

- kad se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima,

- kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje Korisnika i kvalitetu vode u javnoj mreži,

- na temelju pisanog naloga komunalnog redara u slučaju prelijevanja sadržaja septičke jame.

Članak 21.

Isporučitelj je dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja vodne usluge iz razloga navedenih u članku 20. točke. 3. ove Odluke Korisniku dostaviti obavijest o prestanku pružanja vodne usluge.

Ako Korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje vodnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja usluge, Isporučitelj neće obustaviti pružanje vodne usluge.

Korisnik je dužan podmiriti troškove ponovne uspostave usluge.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na komunalnu vodnu građevinu ili na internu mrežu postojećeg Korisnika, Isporučitelj će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje usluge neovlaštenom Korisniku kao i Korisniku koji je omogućio neovlašteno priključenje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Odluka o cijeni vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika Grada Crikvenice, a primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti iz st. 1 ovog članka.

Članak 23.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/12).

Članak 24.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici Isporučitelja.

Ur. broj: 4156/14

Crikvenica, 1. kolovoza 2014.

Skupština
MURVICA d.o.o. Crikvenica

Predsjednik Skupštine Društva
Damir Rukavina, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=912&mjesto=10010&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr