SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOPAR

21.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 14. listopada 2014. godine donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća i druga prava iz rada općinskog načelnika Općine Lopar koji dužnost obnaša profesionalno.

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 3,51.

Osnovica za obračun plaće određuje se u iznosu od 4.221,76 kuna bruto.

Članak 4.

Općinski načelnik ostvaruje materijalna i druga prava iz radnog odnosa sukladno pozitivnim propisima, aktima Općine i kolektivnom ugovoru koji se primjenjuje na službenike i namještenike u upravnom tijelu općine ukoliko nisu isključena posebnim zakonom.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke pojedinačno rješenje o visini plaće općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/10).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-17

Lopar, 14. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr