SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOPAR

20.

Sukladno odredi čl. 35. st. 1. t. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), te čl. 4. Sporazuma od 3. srpnja 2014. g., zaključenog između Grada Raba i Općine Lopar, Klasa: 342-01/14-02/19, Urbroj: 2169/02-02/14-01, donosi se Odluka o osnivanju trgovačkog društva:

ODLUKA
o osnivanju trg. trgovačkog SORINJ d.o.o.
za gospodarenje otpadom

Članak 1.

Osnivači društva su:

Grad Rab (OIB:09555102027) Rab, Trg Muncipium Arba 2, i

Općina Lopar (OIB:55776600209) Lopar, Lopar 289a

Članak 2.

Tvrtka društva je:

SORINJ društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom

SORINJ d.o.o.

Članak 3.

Sjedište društva je u Rabu, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2

Članak 4.

Predmet poslovanja društva je:

* djelatnost druge obrade otpada

* djelatnost oporabe otpada

* djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

* djelatnost prijevoza otpada

* djelatnost sakupljanja otpada

* djelatnost trgovanja otpadom

* djelatnost zbrinjavanja otpada

* gospodarenje otpadom

* djelatnost ispitivanja i analize otpada

Čanak 5.

Temelji kapital društva je 40.000,00 kn (slovima: četrdesettisuća kuna), koji će se u cijelosti uplatiti u novcu, time da temelji ulog Grada Raba iznosi 30.000,00 kn (slovima: tridesettisuća kuna), a Općine Lopar 10.000,00 kuna, koje uloge će osnivači uplatiti u novcu.

Društvo ima četiri poslovna udjela i to u visini od 10.000,00 kuna, time da će osnivač Grad Rab preuzeti tri, a Općina Lopar jedan poslovni udjel.

Članak 6.

Skupštinu društva čine gradonačelnica Grada Raba i načelnik Općine Lopar, koji su o radu skupštine društva dužni sačiniti Poslovnik o radu.

Članak 7.

Društvo može imenovati Nadzorni odbor, broj članova Nadzornog odbora može biti tri ili pet. Odluku o imenovanju i broju članova Nadzornog odbora donosi skupština društva posebnom odlukom.

Članak 8.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 9.

Društveni ugovor o osnivanju ovog društva sastaviti će se u roku od 8 dana kada oba predstavnička tijela osnivača donesu odluku o osnivanju, a načelnika Općine Lopar ovlašćuje se na zaključenje društvenog ugovora koje osnovne kondicije su sadržane u ovoj odluci, te donošenja odluka o imenovanju člana uprave te eventualno odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/14-01/05

Ur.broj: 2169/02-01/14-05

Lopar, 14. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof.v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr