SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

49.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o zakupu poslovnog prostora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnoga prostora u vlasništvuOpćine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na poslovni prostor koji je u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske na kojem Općina ima pravo upravljanja, raspolaganja ili korištenja, temeljem odgovarajućeg akta sklopljenog između Općine i Republike Hrvatske.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na poslovni prostor koji je još uvijek upisan u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Općina ima pravo raspolaganja ili korištenja te na poslovni prostor koji je bio u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Općine za koji se vodi postupak na temelju zakona kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tog postupka.

Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve davanja na privremeno korištenje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, izložbi, skladištenja i čuvanja robe ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.

Članak 2.

Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Poslovnom djelatnošću, u smislu ove Odluke, smatra se svaka gospodarska i druga djelatnost određena sukladno propisima kojima se utvrđuje nacionalna klasifikacija djelatnosti.

II. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 3.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja.

Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj, a obavijest o javnom natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja sastoji se od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka imenuje Općinski načelnik, na vrijeme od dvije godine.

Članak 4.

Odredba članka 3. stavka 1. ove Odluke ne primjenjuje se na slučajeve kada ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapaju međusobno Općina i Republika Hrvatska, jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i u cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. ove Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, u trajanju do pet godina.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se sadašnjem zakupniku pisanim putem.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina će nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku, ako će se u poslovnom prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

Rok iz stavka 3. ovoga članka počinje teći danom uručenja pismena zakupniku.

III. UVJETI I POSTUPAK PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Članak 6.

Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenimomotnicama, a objavljuje se najmanje 10 dana prije dana javnog otvaranja ponuda.

Tekst javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. adresu, djelatnost i površinu poslovnog prostora,

2. naznaku da li se u zakup daje uređeni, djelomično uređeni ili neuređeni prostor

3. početni iznos mjesečne zakupnine po m2određen u kunama

4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup, početak plaćanja zakupnine i početak obavljanja djelatnosti,

5. dan, vrijeme i mjesto javnog otvaranja pisanih ponuda,

6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki natjecatelj, na način da ista iznosi 10% početnog iznosa zakupnine

7. rok do kojeg se može podnijeti ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju,

8. vrijeme kada se može razgledati poslovni prostor

9. odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja ugovora o zakupu, kao osiguranje plaćanja dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine, koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik tijekom ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu ili troškove po osnovi korištenja poslovnog prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa, i/ili u slučaju naplate ugovorne kazne,

10. odredbu o ugovornoj kazni u iznosu od dvije mjesečne zakupnine, koja će se naplatiti iz sredstava osiguranja plaćanja iz točke 9. ovoga stavka, ako zakupnik poslovni prostor ne preda Općini slobodan od osoba i stvari u roku od osam dana od otkaza ugovora o zakupu ili prestanka ugovora o zakupu,

11. odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati:

- fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koje je na dan otvaranja ponuda evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Općine, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,

- pravna ili fizička osoba koja je u sudskom postupku s Općinom po osnovi korištenja poslovnog prostora,

12. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda sklopiti ugovor o zakupu, a do roka kojeg odredi Općinski načelnik preuzeti poslovni prostor, ali ne kasnije od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, odluka o davanju u zakup poslovnog prostora će se poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor će se ponoviti,

13. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnove izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru

14. odredbu da se uvjeti javnog natječaja za obavljanje obrtničke ili samostalne profesionalne djelatnosti odnose i na osobe koje imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i navedenog Zakona, te ukoliko prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,

15. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na trošak zakupnika,

16. druge posebne uvjete za sudjelovanje na javnom natječaju koje utvrđuje Općinski načelnik.

Pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz stavka 2. točke 14. ovoga članka, nema pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Članak 7.

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

- zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), osobni identifikacijski broj (OIB), naznaka rednog broja poslovnog prostora za kojeg se dostavlja ponuda, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine,

- dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,

- izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj fizička osoba - obrtnik,

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj fizička osoba koja nije obrtnik,

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg morabiti vidljivo da je ponuditelj - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu te ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe,

- ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar udruga,

- odgovarajući dokument o osnivanju vjerskih zajednica ili vjerskih organizacija,

- ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar političkih stranaka ili izvadak iz odgovarajućeg registra nadležnog tijela, koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,

- izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 6. stavka 2. točke 14. ove Odluke,

- potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana do dana prijave na javni natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

- druge isprave i dokaze sukladno uvjetima iz objavljenog javnog natječaja.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, s naznakom »NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR_____«.

Ponuda u zatvorenoj omotnici može se, osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom. U tom slučaju ponuda mora biti zaprimljena do roka propisanog javnim natječajem.

Članak 8.

Postupak utvrđivanja najpovoljnije ponude započinje javnim otvaranjem pisanih ponuda u nazočnosti ponuditelja odnosno njihovih opunomoćenika.

Prije početka otvaranja ponuda Povjerenstvo utvrđuje identitet ponuditelja odnosno njihovih opunomoćenika.

Otvaranje pristiglih ponuda Povjerenstvo obavlja prema redoslijedu zaprimanja ponuda te utvrđuje da li ponude udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 9.

Predsjednik Povjerenstva utvrđuje za koje je poslovne prostore stigla pisana ponuda osoba koje imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te upoznaje prisutne ponuditelje o pravu prvenstva tih osoba na sklapanje ugovora o zakupu,ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i navedenog Zakona te ukoliko prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine

Članak 10.

O provođenju postupka otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatke o danu i vremenu otvaranja ponuda, članovima Povjerenstva, poslovnom prostoru, početnoj zakupnini, ovlaštenim predstavnicima ponuditelja, zaprimljenim ponudama, postignutoj visini zakupnine i najpovoljnijem ponuditelju.

U znak prihvaćanja zapisnika iz stavka 2. ovoga članka, prisutni ponuditelji i članovi Povjerenstva ga potpisuju.

Članak 11.

Ako najpovoljniji ponuditelj prilikom otvaranja ponuda ili kasnije odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a javni natječaj za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora se ponovno objavljuje.

Ako najpovoljniji ponuditelj sklopi ugovor o zakupu te ugovor otkaže u razdoblju do šest mjeseci od dana njegova sklapanja, a s iznosom jamčevine nije izvršen prijeboj dospjele zakupnine, taj ponuditelj nema pravo na povrat preostale uplaćene jamčevine.

Članak 12.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima najkasnije u roku od osam dana od dana okončanja natječajnog postupka, a iz položene jamčevine osobe čija je ponuda prihvaćena namiruje se dospjela zakupnina.

Članak 13.

Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku natječajnu dokumentaciju i zapisnik o javnom otvaranju ponuda s njihovom procjenom.

Općinski načelnik na temelju materijala iz stavka 1. ovog članka donosi Odluku o najpovoljnijoj ponudi koja sadrži posebice:

- adresu, površinu i djelatnost poslovnog prostora,

- ime, prezime i prebivalište ponuditelja (za fizičku osobu), tvrtku i sjedište ponuditelja (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),

- ugovorenu mjesečnu odnosno godišnju zakupninu izraženu u kunama

- jamstvo iz članka 6. stavka 2. točke 9. ove Odluke,

- iznos uplaćene jamčevine,

- rok početka plaćanja zakupnine i početka obavljanja djelatnosti

- vrijeme primopredaje poslovnog prostora,

- uputu o pravu na prigovor.

Članak 14.

Odluka o najpovoljnijoj ponudi dostavit će se svakom ponuditelju u pisanom obliku na dokaziv način.

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj koji je sudjelovao u postupku natječaja može u roku od tri dana od dana primitka odluke o najpovoljnijoj ponudi podnijeti prigovor Općinskom načelniku na nepravilnosti u postupku.

U prigovoru je potrebno navesti na što se odnosi prigovor, razloge prigovora i prijedlog potrebnih radnji da se otklone nepravilnosti.

Općinski načelnik je dužan donijeti odluku po prigovoru u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora.

Odluka mora biti obrazložena i u pisanom otpravku dostavljena podnositelju prigovora.

IV. UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I DJELATNOSTI

Članak 15.

Za poslovni prostor koji se daje u zakup sukladno odredbi članka 3. stavka 1. ove Odluke, zakupnina se utvrđuje u postupku javnog natječaja.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima: kvadratnom metru korisne površine poslovnog prostora, položajnoj zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i vrsti djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja izraženoj u koeficijentima, te prema uređenosti prostora (uređeni, djelomično uređeni i neuređeni).

Zakupnina iz stavka 2. ovoga članka uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog natječaja zakupnina iz članka 15. ove Odluke predstavlja osnovnu (početnu) zakupninu temeljem koje se u postupku javnog natječaja utvrđuje konačna (ugovorena) zakupnina.

Za poslovni prostor koji se daje u zakup bez provođenja javnog natječaja zakupnina se utvrđuje na način da ista ne može biti niža od osnovne zakupnine iz članka 15. ove Odluke

Članak 17.

Mjesečna zakupnina iz članka 15. i 16. ove Odluke utvrđuje se kao umnožak korisne površine poslovnog prostora, koeficijenta za izračun zakupnine i vrijednosti parametra A.

Vrijednost parametra A utvrđuje Općinski načelnik.

Zakupnina za djelomično uređeni poslovni prostor iznosi 75% zakupnine iz stavka 1. ovog članka.

Zakupnina za neuređeni poslovni prostor iznosi 50% zakupnine iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Pod korisnom površinom poslovnog prostora razumijeva se površina poslovnog prostora koja je upisana u zemlji

šnim knjigama na temelju uspostavljenog etažnog vlasništva.

Ako na poslovnom prostoru nije uspostavljeno etažno vlasništvo, korisna površina poslovnog prostora utvrđuje se izmjerom između zidova prostorije uključujući ulazno izlazni prostor, sanitarni čvor i površinu izloga.

Članak 19.

Vrste djelatnosti kojese u poslovnom prostoru obavljaju, kao i koeficijenti za izračun zakupnine sadržani su u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/9

Ur. broj: 2142-06-14-01-7

Omišalj, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51513&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr