SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA MATULJI

38.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 i 17/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 25. rujna.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11 - u daljnjem tekstu II. Izmjena i dopuna Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi II. Izmjene i dopune Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propsima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu II. Izmjene i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13).

II. Izmjena i dopuna Plana izrađuje se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 ispravak i 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

II. RAZLOZI DONOŠENJA II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Izradi II. Izmjene i dopuna Plana pristupa se zbog:

- potrebe osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i zbog intencije racionalnog korištenja građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja (turističke i uslužne), a što je moguće ostvariti prenamjenom i uključivanjem u građevinsko područje naselja Matulji kontaktnog građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R21,

- potrebe jasnijeg određenja uvjeta smještaja godpodarskih djelatnosti, radi sprječavanja problema kod realizacije pojedinih sadržaja u provedbi, te usklađenja nomenklature s važećom Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (»Narodne novine« broj 58/07, ispr. 72/07),

- potrebe da se u jezgrama pojedinih naselja planira mogućnost prenamjene postojećih gospodarskih objekata u stambene,

- potrebe revidiranja uvjeta za rekonstrukciju građevina društvenih domova,

- omogućavanja postavljanja kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14),

- potrebe revidiranja ograničavajućih uvjeta za lokacije reklamnih panoa i površinu oglasnog prostora,

- potrebe da se u pojedinim naseljima omogući uzgoj domaćih životinja,

- omogućavanja izgradnje kamp odmorišta.

III. OBUHVAT II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Sukladno članku 5. ove odluke izmjene i dopune se odnose na ukupan obuhvat Prostornog plana uređenja Općine Matulji, a vezano na potrebnu izmjenu i dopunu Odredbi za provođenje plana.

Slijedom prenamjene građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R21 i njegovog uključenja u građevinsko područje naselja Matulji potrebno je grafički dio plana izmijeniti u dijelu koji uključuje kartografski prikaz br. 4.10. građevinsko područje Matulji - Mihotići i kartografski prikaz br. 1. Namjena površina.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

Zbog izgradnje punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji predviđeno je uklanjanje određenog broja postojećih stambenih objekata. Za izgradnju zamjenskih objekata na istovrijednom zemljištu, u okviru građevinskog

područja naselja Matulji nema raspoloživog zemljišta u vlasništvu Općine Matulji. Pogodno zemljište nalazi se na području planirane zone rekreacijske namjene R21, koje je u potpunosti neizgrađeno i neuređeno, budući da je Općina Matulji ulagala u uređenje i izgradnju rekreacijske zone u centru naselja, a za istu namjenu je na raspolaganju još jedna neizgrađena zona. Istovremeno područje zone rekreacijske namjene R21 ima položajni i prostorni potencijal za razvoj naseljskih funkcija (turističkih i uslužnih) koje će se detaljnije planirati UPU-om naselja Matulji.

Kroz provedbu Prostornog plana uređenja Općine Matulji, pokazala se potreba revidiranja odredbi, kako bi se omogućila realizacija određenih zahvata koji su potrebni za razvoj gospodarstva. Potreba revidiranja odredbi pokazala se u području definiranja djelatnosti, budući da postoji nesklad između definicija u Prostornom planu i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u pogledu nomenklature, te nejasnoće u provedbi vezano za smještaj pojedinih djelatnosti.

Temeljem važećeg Prostornog plana uređena Općine Matulji nije moguće u građevinskim područjima prenamijeniti postojeće gospodarske građevine u stambene, čime je dijelom ograničeno uređenje i sanacija jezgri pojedinih naselja.

Prema važećim uvjetima, rekonstrukcija društvenih domova nije provediva u obimu koji bi zadovoljio potrebe.

Nadalje, pokazala se potreba revidiranja odredbi uvjeta postavljanja montažnih građevina - kioska, štandova i reklamnih panoa, s obzirom na izmijenjene okolnosti i osobito donošenje Zakona o trgovini i pravno reguliranje prodaje robe u kioscima i štandovima.

Prostornim planom je određena zabrana držanja domaćih životinja iako u pojedinim naseljima potrebe za time postoje.

Razvojem novih oblika turizma prisutna je portreba za reguliranjem izgradnje kamp odmorišta kao nove vrste objekata namijenjenih kraćem boravku i zadržavanju turista. Područje Općine Matulji svojim prometnim položajem kao i prostornim vrijednostima svakako ima potencijal za planiranje takvih sadržaja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta II. Izmjene i dopune Plana su:

- osigurati zemljište za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i omogućiti racionalno korištenje građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja i s tim ciljem proširiti građevinsko područje naselja Matulji prenamjenom i priključenjem zone izdvojene namjene R21

- jasnije odrediti i uskladiti planirane gospodarske djelatnosti s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti

- u naseljima Općine Matulji omogućiti obavljanje adekvatnih djelatnosti, naročito uzgoja domaćih životinja

- u građevinskim područjima naselja omogućiti prenamjenu postojećih gospodarskih objekata u stambene

- omogućiti rekonstrukciju društvenih domova prema funkcionalnim potrebama u okviru racionalnog povećanja veličine građevina

- omogućiti postavljanje kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini i posebnim odlukama Općine Matulji

- predvidjeti postavljanje reklamnih panoa veće oglasne površine na određenim lokacijama sve u skladu s posebnom odlukom Općine Matulji o reklamiranju i plakatiranju

- planirati izgradnju kamp odmorišta neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja općine.

Članak 9.

II. Izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

Za potrebe izrade II. Izmjene i dopune Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručno rješenje II. Izmjene i dopune Plana izraditi će stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Članak 12.

Potrebne podloge u digitalnom obliku stručnom izrađivaču Izmjene i dopune Plana osigurat će Općina Matulji.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade II. Izmjene i dopune Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi II. Izmjene i dopune Plana.

- Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

- Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstva kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- Javne ustanove priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

- Hrvatskih šuma d.o.o., Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb,

- Javne ustanove zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija,

- Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. Širolina 4, 10000 Zagreb,

- Hrvatskih cesta d.o.o.Vončinina 3, Zagreb, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijske uprave za ceste Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HOPS Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

- Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

- Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

- Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,)

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU II. IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU II. IZMJENE I DOPUNE PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 14.

Rok za izradu II. Izmjene i dopune Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi II. Izmjene i dopune Plana - 30 dana od poziva na dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga II. izmjene i dopune Plana - 45 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog II.Izmjene i dopune Plana - 15 dana,

- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada nacrta konačnog prijedloga II. Izmjene i dopune Plana - 15 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi,

- utvrđivanje konačnog prijedloga II. Izmjene i dopune Plana - 8 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga II. Izmjene i dopune Plana,

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prijedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - nakon dostave Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana Vijeću na donošenje.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 15.

Izvori financiranja za izradu II. Izmjene i dopune dijela Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/13

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 25. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51211&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr