SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

57.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 26/09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Programa javnih potreba u kulturi Grada
Malog Lošinja u 2014. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja u 2014. godini (»Službene novine Primorsko Goranske županije«, broj 5/14) mijenja se članak 3. i glasi:

»Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi osiguravaju se u visini od 15.611.500,00 kn.«

Članak 2.

Mijenja se članak 4. Programa na način kako slijedi:

»Za realizaciju programa i redovan rad ustanova u kulturi planirana proračunska sredstva iznose 5.439.500,00 kn

1.Ustanove u kulturi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/14-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 26. rujna 2014.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=10005&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr