SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

56.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, isp. 31/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za
poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju mjere, korisnici, kriteriji, način dodjele i korištenje sredstava potpora za poljoprivrednike, obrtnike, mala i srednja trgovačka društva na području grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Potpore se dodjeljuju kao bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje stjecanja poduzetničkih znanja, realizaciju suradnje poduzetnika s obrazovno-znanstvenim institucijama (pripravnički staž, specijalizacija i sl.), financijsku i tehničku potporu mladim stručnjacima koji, nakon školovanja, započinju samostalno poslovati, financijsku potporu poduzetnicima koji razvijaju svoj proizvod i uslugu sa svrhom stjecanja prava na korištenje znaka »Hrvatski otočni proizvod«, financijska potpora poljoprivrednicima za proizvodnju odnosno uzgoj autohtonih pasmina i sorti.

Članak 3.

Potiču se poduzetnički programi koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

1.koji su u funkciji povećanja zaposlenosti,

2.u kojima se najbolje valorizira ljudski potencijal- sustavno usvajanje, razvijanje i primjena znanja,

3.u kojima se najbolje mogu iskoristiti lokacijske, geoprometne, energetske i druge pogodnosti,

4.koji omogućuju poboljšanje kvalitete življenja i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša,

5.koji su energetski visoko učinkoviti i štedljivi,

6.koji održavaju i razvijaju tradicionalne obrte,

7.koji imaju obilježja regionalne posebnosti, a gospodarski se valoriziraju na području grada Malog Lošinja u skladu s posebnim interesima Grada.

POTICAJNE MJERE

Članak 4.

Ovim Pravilnikom obuhvaćene su sljedeće mjere za poticanje razvoja poljoprivrede, obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva:

I.Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika kroz:

poticanje obrazovanja o poduzetništvu

sufinanciranje troškova izrade poslovnih planova

sufinanciranje nabave opreme

sufinanciranje uređenja poslovnih prostora

II. Poticanje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti kroz

.poticanje certificiranja proizvoda i procesa,

.poticanje inovacija,

.poticanje tradicionalnih obrta,

.poticanje razvoja proizvoda sa svrhom stjecanja prava na korištenje znaka »Hrvatski otočni proizvod«,

.poticanje suradnje s obrazovno-znanstvenim institucijama (pripravnički staž, specijalizacija i sl.),

.poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske učinkovitosti,

.poticanje ekološke proizvodnje i ekološke zaštite proizvoda,

.poticanje razvoja kulturno-zabavne ponude Grada Malog Lošinja

III. Poticanje poljoprivrednika kroz:

.poticanje proizvodnje/uzgoja autohtonih pasmina i sorti

.poticanje vinogradarstva i vinarstva

.poticanje nabave sadnog materijala

.poticanje proizvodnje ljekovitog bilja

.poticanje povrtlarstva i voćarstva

.poticanje pčelarstva,

.subvencioniranje otkupa ovčje vune

.poticanje nabave ekološkog gnojiva i zaštitnih sredstava

.poticanje ribarstva

.poticanje navodnjavanja.

Članak 5.

Poticajne mjere iz članka 4. ovoga Pravilnika smatraju se potporama male vrijednosti.

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je Gradu Malom Lošinju dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o vrsti i razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Ukoliko se naknadno uspostavi da je poduzetnik zajedno sa svim ostalim potporama male vrijednosti primio iznos koji prelazi najviše dopuštenu gornju granicu potpora male vrijednosti (200.000,00 EUR, odnosno 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti), obvezan je izvršiti povrat cjelokupne potpore, kako je to propisano člankom 2. stavak 2. Odluke o potporama male vrijednosti.

KORISNICI

Članak 6.

Korisnici potpora iz ovog Pravilnika mogu biti poljoprivrednici, subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada.

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti iz sektora koji su po odredbama Pravila o potporama male vrijednosti sadržanih u Uredbi Komisije Europskih zajednica broj 1998/2006. od 15. prosinca 2006. (»Službeni list Europske unije«, serija L, broj 379, 28. prosinca 2006.), usvojenih Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti ( »Narodne novine« broj 45/07) navedeni kao iznimke, kao niti poduzetnici u teškoćama u smislu Smjernica Zajednice o državnoj potpori za spašavanja i restrukturiranja poduzetnika u teškoćama, usvojenih Odlukom Vlade o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (»Narodne novine« broj 20/07).

NOSITELJ PROVEDBE

Članak 7.

Nositelji provedbe ovog Pravilnika su Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo Grada Malog Lošinja i Ured grada i upravljanja gradskom imovinom.

SREDSTVA

Članak 8.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja.

KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

Članak 9.

Potpore za Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo (SN PGŽ 9/2012 i 6/2013).

Klasa 023-01/14-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 26. rujna 2014.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=10005&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr