SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA PUNAT

28.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat na 12. sjednici održanoj 12. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Članak 1.

Donosi se Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

Članak 2.

U članku 4. Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14») iza točke (7) dodaje se točka (8) koja glasi:

(8) veću pozornost posvetiti zaštiti od rušenja.

Članak 3.

U članku 7. iza točke (7) dodaje se nova točka (8) koja glasi:

(8) unutar izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja N2 te pripadajućeg građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R7a kao i građevinskog područja izdvojene namjene T2b/T3b sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko rekreacijske namjene R 6d, za rekonstruiranje, interpolaciju i izgradnju obvezna je izrada detaljnog geomehaničkog istraživanja u svrhu utvrđivanja klizišta i parametara te načina temeljenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/04

Ur. broj: 2142-02-01-14-9

Punat, 12. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51521&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr