SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA BAŠKA

50.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 40. stavak 4. točka 18. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13) i članka 5. Izjave o osnivanju TD BAŠKA d.o.o., dana 8. rujna 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Baška
u Skupštini trgovačkog društva
TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o.

I.

Za predstavnike Općine Baška u skupštini TD BAŠKA d.o.o. iz Baške, Palada 88, MBS 40014258, OIB: 82947171108, imenuju se:

1. mr.sc. Majda Šale,

2. Emil Polonijo, prof.,

3. Ivan Vasilić,

4. Arist Dekanić,

5. Sanjin Grgurić,

6. Ivica Juničić,

7. Vedran Barbalić

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 021-06/13-01/5, URBROJ: 2142-03/02/1-13-1, od 2. srpnja 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/13).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/14-01/13

Ur. broj: 2142-03-02/1-14-1

Baška, 8. rujna 2014.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=10007&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr