SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
GRAD KASTAV

57.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županiije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine k.č. 7080/1-put površine 433 m2 upisana u zk.ul. 2819 k.o. Kastav, prema prijedlogu parcelacije izrađenom po tvrtki GEO-KVARNER d.o.o. Kostrena od 8. 5. 2014.g., koji prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, pod novom oznakom k.č. 7080/3 od 92 m2 (92/433 dijela) ne koristi kao javno dobro, te se istoj ukida status javnog dobra.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - Zemljišno-knjižni odjel će temeljem ove Odluke brisati statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti uknjižbu prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/07

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-13

Kastav, 11. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51215&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr