SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
OPĆINA LOPAR

14.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 56/13, 14/14) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službeni novine PGŽ« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
javne odvodnje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

- rokovi za priključenje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se građevine za javnu odvodnju.

Vodna usluga u smislu ove Odluke je usluga javne odvodnje.

Članak 3.

Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove odluke, smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na mrežu odvodnje otpadne vode smatra se cjevovod od spoja na uličnoj mreži do glavnog okna objekta.

Javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje na području općine Lopar je LOPARKO d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Članak 4.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vlastiti priključak dok su ostali dijelovi u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga te ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan pristup do okna instalacija priključka radi uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka poklopaca i instalacija priključka kao i radi obavljanja svih poslova nužnih za popravak i održavanje sustava komunalnih vodnih građevina u svakom trenutku.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 5.

Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno načinu i postupku predviđenom ovom odlukom i propisima o gradnji.

Članak 6.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području općine Lopar, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina te kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Članak 7.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu odvodnju vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine može privremeno, dok se ne stvore uvjeti za priključivanje na komunalne vodne građevine riješiti odvodnju na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu odvodnju.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava odvodnju otpadne vode.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se za svaku zgradu podnosi po jedan zahtjev za priključenje na javnu odvodnju.

Članak 9.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine odnosno druge nekretnine u vrijeme ili nakon gradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno kad se steknu uvjeti za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi se javnom isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 10.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

- prethodna suglasnost dana od isporučitelja vodnih usluga prilikom ishođenja akta na temelju kojeg se dopušta gradnja

- dokaz o vlasništvu građevine, posebnog dijela građevine odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak

- drugi zakoniti posjednik prilaže ugovor, punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak

- kopiju katastarskog plana odnosne čestice s ucrtanim položajem građevine

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice.

Članak 11.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja.

Ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti javni isporučitelj vodnih usluga pristupit će potpisivanju ugovora s podnositeljem zahtjeva.

Ukoliko za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenjem će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je rješenje iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 12.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka najmanje sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, podatke o građevini koja se priključuje ( mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), posebne uvjete priključenja, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, rok za uplatu troškova gradnje, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga. Uz ugovor prilaže se skica priključka na komunalnu vodnu građevinu.

Članak 13.

Javni isporučitelj vodne usluge izvodi radove priključenja samostalno ili preko ovlaštene fizičke ili pravne osobe, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj vodnih usluga, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 14.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok važi.

Članak 15.

Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

V. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE

Članak 16.

Nakon izgradnje komunalnih vodnih građevina, vlasnik građevine odnosno druge nekretnine dužan je javnom isporučitelju vodne usluge podnijeti zahtjev za priključak u roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine u područjima u kojima su već izgrađene komunalne vodne građevine dužan je javnom isporučitelju vodne usluge podnijeti zahtjev za priključak u roku od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na komunalne vodne građevine u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine PGŽ« broj 06/13).

Članak 18.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-12

Lopar, 18. kolovoza 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr