SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 16. Utorak, 10. lipnja 2014.
GRAD RAB

36.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana, 30. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnine označene kao k.č. 1709/3 dvorište sa 225 m2 i k.č. 1709/4 neplodno-obala sa 72 m2 iz zk.ul. Popis I, k.o. Supetarska Draga ne koriste kao javno dobro, te se iste isključuju iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rabu - Zemljišnoknjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na nekretninama iz članka 1. ove Odluke i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Raba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/04

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-4

Rab, 30. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik:
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=893&mjesto=51280&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr