SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA LOPAR

5.

Temeljem članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Programa razvoja Poslovne zone »Sorinj«

Članak 1.

Usvaja se Program razvoja Poslovne zone »Sorinj«, Klasa: 363-05/14-01/01, Ur. broj: 2169/02-01/14-01 od... ožujka 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/14-05

Lopar, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v. r.

PROGRAM RAZVOJA POSLOVNE ZONE
»SORINJ«

I.UVOD

Svrha Programa razvoja Poslovne zone Sorinj je poticanje razvoja poduzetništva. Formiranjem Zone željelo se doprinijeti razvoju proizvodnje i poduzetništva, potaknuti zapošljavanje osobito lokalnog stanovništva. Na taj način se dugoročno potiče stvaranje poduzetničke klime te se osigurava brži lokalni gospodarski razvoj. Kod formiranja i realiziranja Programa neophodno je uvažavati uvjete propisane Urbanističkim planom uređenja predmetne zone, poštivanja blizine naselja te osobito sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš. Za provedbu Programa razvoja Poslovne zone Sorinj zadužena je Općina Lopar odnosno Načelnik te Jedinstveni upravni odjel, ovisno o financijskim prilikama i mogućnostima te o potporama državnih i inih institucija.

Razvojem poslovne zone doći će do »izmještanja« sadržaja koji vizualno i bučno »zagađuju« turističko mjesto.

Urbanističkim planom uređenja 44 - Poslovna zona Sorinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 23/09) određeni su osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina unutar zone, te smjernice za izgradnju, oblikovanje, korištenje i uređenje objekata i uređenje pripadajućih vanjskih prostora, kao i način uređenja prometne i komunalne infrastrukture.

Općinsko vijeće općine Lopar donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU poslovna zona Sorinj sa proširenjem (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 46/12 i 22/13). Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe za proširenjem poslovne zone i detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata te omogućiti kvalitetnije funkcionalno rješenje zone u skladu s razvojnim ciljevima Općine. Planom se obuhvaća izdvojeno građevinsko područje poslovne namjene na Sorinju (Sorinj I sa proširenjem postojeće poslovne zone - Sorinj II) oznake K. Poslovna namjena (K) uključuje pretežito uslužnu - K1 i pretežito trgovačku namjenu - K2. Obuhvat izrade Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11).

Cilj Programa kao provedbenog »alata« je poticanje poduzetništva, rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća kroz razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture te privlačenje investitora u smislu povećanja broja poduzetnika registriranih na području Općine Lopar te zapošljavanje.

II.OBUHVAT, SMJEŠTAJ I POSTOJEĆE STANJE ZONE

Urbanističkim planom uređenje UPU 44 Poslovna zona Sorinj obuhvaća se izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene na Sorinju, oznake K2. Planom se obuhvaća površina od 7,6 ha. cca. 80% ukupne površine u vlasništvu je Općine Lopar.

Prostor u obuhvatu plana nalazi se u jugozapadnom dijelu Općine Lopar, na predjelu Sorinj, a udaljen je od naselja Lopar cca 1600m, te cca 400m od morske obale (uvala Vardaškolj - planirana trajektna luka).

Kroz zonu prolazi državna cesta D-105 koja predstavlja primarnu prometnicu - longitudinalu otoka Raba.

Građevinsko područje planirane poslovne zone u naravi čini neizgrađeni prostor, s izuzetkom površine državne ceste D-105 koja prolazi kroz zonu u dužini od cca 160m.

Zonu obilježavaju dvije specifične cjeline odijeljene državnom cestom, različitih prirodnih obilježja, mogućnosti organizacije prostora i gradnje. Dio zone jugoistočno od državne ceste je povoljniji po konfiguraciji terena i mogućnostima priključenja na javnu prometnu mrežu i komunalnu infrastrukturu. Dio zone sjeverozapadno od državne ceste (veći dio zone) ima veće nagibe terena i otežane mogućnosti pristupa.

Zona je locirana na potpuno neizgrađenom zemljištu, udaljena od naseljenih i turističkih površina i užeg obalnog pojasa, ali s relativno povoljnim mogućnostima komunalnog opremanja i povezivanja na osnovnu otočku prometnicu.

To je jedina izdvojena zona poslovne namjene planirana u Općini Lopar.

Postojeće površine skladišnih, proizvodnih, obrtničkih i sličnih sadržaja locirane su u sklopu naselja, gdje obzirom na značajke tehnološkog procesa teško udovoljavaju kriterijima zaštite okoliša, odudaraju od drugih fizičkih struktura, zauzimaju izuzetno vrijedne površine te nemaju odgovarajuće prostorne mogućnosti razvoja. U sklopu zone mogu se formirati veće građevne čestice, odrediti uvjeti korištenja i zaštite okoliša u skladu s vrijednostima - parametrima primjerenim i određenim za tu namjenu, a time i omogućiti uvjeti za kvalitetniji i brži razvoj određenih djelatnosti (bilo da se radi o preseljenju postojećih sadržaja, bilo da se radi o aktiviranju novih).

Ukupno se u sklopu zone definira 12 platoa - građevnih čestica ukupne površine 4,02 ha, s prosječnom veličinom čestice od cca 0,34 ha.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 363-05/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/14-01

Lopar, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=886&mjesto=51281&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr