SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA KLANA
41

41.

Na temelju članka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/ 04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2004. godine, donijelo je

III. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu (»Službene novine« broj 09/04, 20/04 i 33/04) mijenja se točka A), B) i C) i glasi:

A) FINANCIRANJE

Sredstva za ostvarenje ovog godišnjeg programa čine:

R.br.

Prihod

Plan 2004.

III. Izmjene

Razlika

1.

Prihodi od komunal. naknade i doprinosa

910.000,00

947.226,59

37.226,59

2.

Prihodi od šumskog doprinosa

22.000,00

29.129,47

7.129,47

3.

Prihodi groblja

55.000,00

47.351,10

-7.648,90

4.

Kapitalne i tekuće potpore PGŽ

750.000,00

908.289,00

158.289,00

5.

Prihodi od prodaje zemljišta

300.000,00

6.933.60

-293.066,40

6.

Prihod od korištenja jav. površina (sajam)

33.000,00

36.010,00

3.010,00

7.

Prihod o zakupa poslovnih prostora

210.000,00

203.697,72

-6.302,28

8.

Prihodi od prodaje stanova

10.000,00

7.977,79

-2.022,21

9.

Porezni prihodi

684.171,38

793.438,64

109.267,26

10.

Prijenos sredstava iz prethodne godine

868.900,00

868.900,00

0,00

 

UKUPNO A:

3.843.071,38

3.848.953,91

5.882,53

B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

R.br.

Program

PLAN 2004.

III. Izmjene

Razlika

1.

Utrošak elektr. energije za javnu rasvjetu

82.000,00

82.000,00

0,00

2.

Održavanje javne rasvjete

50.000,00

50.000,00

0,00

3.

Prigodna iluminacija - dekoracija

12.000,00

18.000,00

6.000,00

4.

Čišćenje nerazvrstanih cesta, trgova i ulica

114.000,00

114.000,00

0,00

5.

Zbrinjavanje i odvoz krupnog otpada

26.500,00

26.510,00

10,00

6.

Zimska služba

80.000,00

83.000,00

3.000,00

7.

Održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i trgova

465.000,00

452.220,79

-12.779,21

8.

Signalizac. i obilježav. nerazvrstanih cesta

10.000,00

5.000,00

-5.000,00

9.

Materijal za održavanje zelenih površina

29.500,00

29.453,29

-46,71

10.

Usluge tek. i inv. održ. groblja i vodovod polje V

20.000,00

4.000,00

-16.000.00

11.

Troškovi deratizacije i dezinsekcije

20.000,00

20.000,00

0,00

12.

Čišćenje kanalizacije oborinskih voda

13.000,00

13.000,00

0,00

13.

Subvencija javnog autobusnog prijevoza
- KD »Autotrolej«

659.000,00

659.000,00

0,00

14.

Protupožarna zaštita (DVD Klana, DVD Škalnica, Jav. vatrogasna postrojba, VZPGŽ)

145.480,00

155.480,00

10.000,00

15.

Održ. groblja (voda, struja, odvoz smeća)

16.000,00

17.000,00

1.000,00

16.

Ugovori o djelu, vodna nakn., voda Breza,
reprezentacija, poštarina i dr.

60.600,00

82.772,00

22.172,00

17.

Subvencija jav. prijevoza iz protekl. godina

40.000,00

79.996,00

39.996,00

18.

Čuvarska služba - RZ

39.000,00

39.000,00

0,00

19.

Usluge nadzora

40.000,00

50.000,00

10.000,00

20.

Održavanje autobusnih čekaonica

3.000,00

0,00

-3.000,00

21.

Usluge procjena i vještačenja

9.092,00

9.092,00

0,00

22.

Čišćenje divljih deponija

0,00

23.180,00

23.180,00

 

UKUPNO ODRŽAVANJE KOM. INFRAS.

1.934.172,00

2.012.704,08

78.532,08

C) GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

R.br.

Program

PLAN 2004.

III. Izmjene

Razlika

1.

Sufinanciranje izrade Prostor. plana Općine

150.000,00

73.500,00

-76.500,00

2.

Izgradnja kanalizacije - Pristava

8.369,20

8.369,20

0,00

3.

Sufinanc. za nastavak izgradnje nogostupa
i ugibališta

336.500,00

356.841,54

20.341,54

4.

Otkup zemljišta - nogostup

23.500,00

20.000,00

-3.500,00

5.

Izgradnja i uređenje odvodnje oborinske vode Lisac

53.160,28

53.160,28

0,00

6.

Izgradnja novih ukopnih mjesta na groblju u Klani

25.000,00

25.000,00

0,00

7.

Imov. pravni odnosi zemljišta groblja u Klani - okoliš

12.000,00

0,00

-12.000,00

8.

Ulaganje u objekte Općine

254.869,90

290.000,00

35.130,10

9.

Ulaganje u stambene objekte Općine

2.000,00

0,00

-2.000,00

10.

Autobusna čekaonica Sv. Rok

80.000,00

0,00

-80.000,00

11.

Izrada projekata

120.000,00

105.000,00

-15.000,00

II.

III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-01/04-01/29

Ur. broj: 2170-06-04-01-02

Klana, 27. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Ivan Šnajdar, v. r.

12.

Izrada parcelacije građ. zemljišta (Kalužica)

15.000,00

15.000,00

0,00

13.

Katast. i grunt. podaci za proš. građ. zemlj.

30.000,00

30.000,00

0,00

14.

Kap. donacija za nabavu vatr. vozila za Javnu vatr. postrojbu

8.500,00

8.285,15

-214,85

15.

Kap. donacija za nabavu vatr. vozila - DVD Škalnica

70.000,00

70.000,00

0,00

16.

Uređenje špina - Vinodolac i Dražica

10.000,00

11.093,66

1.093,66

17.

Ulaganja u objekte u RZ

298.000,00

230.000,00

-68.000,00

18.

Sufinanciranje izgradnje vodovoda Breza

300.000,00

500.000,00

200.000,00

19.

Popločenje prilaznih staza na groblju

10.000,00

0,00

-10.000,00

20.

Idejno rješenje i uređenje centralnog križa na groblju

10.000,00

0,00

-10.000,00

21.

Izgradnja vatrogasnog spremišta

92.000,00

40.000,00

-52.000,00

 

UKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE:

1.908.899,38

1.836.249,83

-72.649,55

 

SVEUKUPNO B + C

3.843.071,38

3.848.953,91

5.882,53

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51217&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr