SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 1. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 25/08) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Pnmorsko-goranske županije« broj 27/09,13/ 13 i 31/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnica Grada Raba je, dana 8. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Rab

Članak 1.

Razrješuje se dužnosti slijedeći član Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab, imenovani od strane Gradonačelnice Grada Raba iz reda zaposlenika:

1. JOSIPA MATUŠAN.

Članak 2.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab iz reda zaposlenika imenuje se slijedeći član:

1. LEONARDO BEG.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/01.

Ur. broj: 2169-01-01-14-01-01.

Rab, 8. siječnja 2014.

Gradonačelnica
Grada Raba
Rosanda Krstinić-Gušćić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=877&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr