SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 1. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
GRAD DELNICE

1.

Na temelju članka 48., 74., 75. i 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 60. i 68. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik današnjeg dana donosi

ODLUKU
o osnivanju gradonačelnikovog stručnog kolegija

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se gradonačelnikov stručni kolegij kao njegovo savjetodavno tijelo, uređuje se njegov sastav, djelokrug i način njegova rada (u daljnjem tekstu: Kolegij).

Članak 2.

Kolegij djeluje kao neformalno i savjetodavno tijelo koje pomaže gradonačelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti, ali bez mogućnosti odlučivanja.

Kolegij između ostaloga:

- raspravlja, predlaže i priprema nacrte općih, a po potrebi i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće,

- raspravlja, predlaže i priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada gradonačelnika kao izvršnog tijela,

- raspravlja i predlaže način djelovanja i rada pravnih osoba kojih je Grad Delnice osnivač i/ili suosnivač odnosno vlasnik i/ili suvlasnik, kao i Jedinstvenog upravnog odjela, svakome u izvršenju poslova iz njihove nadležnosti,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada Delnica.

Kolegiji ne može biti donositelj formalnih akata (općih i pojedinačnih), već je prvenstvena svrha Kolegija raspraviti i utvrditi pravni temelj, temeljna pitanja, ocjenu stanja i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje akata koji se usvajaju od strane gradonačelnika ili akata koji se dostavljaju gradskom vijeću na usvajanje.

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Kolegija nije uređeno ovom Odlukom, to će pitanje biti uređeno Poslovnikom o njegovom radu ili posebnim aktom gradonačelnika.

Članak 3.

Kolegij sačinjavaju:

- gradonačelnik,

- zamjenica gradonačelnika,

- ravnatelji javnih ustanova i direktori trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Delnica ili kojih je Grad Delnice osnivač ili suosnivač uključujući i turističku zajednicu Grada Delnica,

- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica te voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica.

Mandat članova Kolegija traje do isteka mandata gradonačelnika, a mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koji su imenovani.

Članak 4.

Gradonačelnik kao izvršno tijelo Grada Delnica i izabrani izvršni čelnik, u obavljanju poslova i zadaća predsjednik je Kolegija.

Gradonačelnik saziva sjednice Kolegija samoinicijativno, a može ih sazvati i na usmeni ili pisani prijedlog bilo kojeg člana.

Dnevni red Kolegija predlaže gradonačelnik, a točke o kojima će se raspravljati, uz gradonačelnika mogu predložiti i svi ostali članovi Kolegija.

U odsutnosti gradonačelnika, poslove predsjednika Kolegija obavlja zamjenica gradonačelnika

Sve ostalo vezano uz način rada Kolegija, regulira se Poslovnikom o njegovom radu.

Članak 5.

O radu Kolegija vodi se zapisnik.

Članak 6.

Sjednice Kolegija se u pravilu održavaju u tijeku radnog vremena gradske uprave, a članovi Kolegija za svoj rad i za nazočnost na Kolegijima ne primaju nikakvu naknadu (materijalnu i nematerijalnu).

Članak 7.

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-01

Delnice, 7. siječnja 2014.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=877&mjesto=51300&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr