SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
OPĆINA VIŠKOVO

83.

Odbor za statutarno - pravna pitanja Općine Viškovo na sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Viškovo. Pročišćeni tekst Statuta Općine Viškovo obuhvaća Statut Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09.), Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 6/13.) Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 15/13.) i Odluku o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 33/13.) u kojima je utvrđeno vrijeme stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-7

Viškovo, 28. listopada 2013.

Predsjednica

Odbora za statutarna pravna pitanja

Marina Tomić Pujić, dipl. iur. v.r.

STATUT OPĆINE VIŠKOVO
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Viškovo, njezina obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, neposrednog sudjelovanje građana u odlučivanju, provođenje referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ovlasti i način rada tijela Općine Viškovo, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi, mjesnu samoupravu te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Viškovo.

Članak 2.

Općina Viškovo je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Općine Viškovo određeni su zakonom.

Granice Općine Viškovo u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice Općine Viškovo mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina Viškovo je pravna osoba.

Sjedište Općine Viškovo je u Viškovu, Vozišće 3.

II. OBILJEŽJA OPĆINE VIŠKOVO

Članak 4.

Općina Viškovo ima grb, zastavu, a može imati i svečanu pjesmu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Viškovo i izražava pripadnost Općini Viškovo.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Viškovo utvrđen je posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.

Grb Općine Viškovo: U plavome polju zlatno/žuto »zvončarsko« zvono s bijelim konopom, u glavi štita bijelo pero.

Članak 6.

Zastava Općine Viškovo: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Viškovo u sredini.

Članak 7.

Dan Općine Viškovo je 15. travnja i taj se dan svečano slavi kao općinski blagdan.

U Općini Viškovo se svečano obilježava blagdan Sv. Mateja, zaštitnika Općine Viškovo 21. rujna.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Viškovo, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, skrbi o djeci, starijima i nemoćnima i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Viškovo uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. Suradnja se može ostvariti kroz zajednička udruženja i asocijacije, s tim da Općina Viškovo može donijeti odluku o pristupanju nacionalnoj udruzi općina i drugim gradovima.

Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 12.

Sporazum o suradnji Općine Viškovo i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Viškovo je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Viškovo.

Članak 14.

Općina Viškovo u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području, te

-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Viškovo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina Viškovo može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za tijelo.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Viškovo, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo prenijeti na Primorsko-goransku županiju, odnosno mjesnu samoupravu u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 19.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Viškovo, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Viškovo, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.

Članak 20.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će ash;broj54 Utorak,31.prosinca2013.

vati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. stavka 1 ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Viškovo kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Viškovo, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE VIŠKOVO

Članak 28.

Tijela Općine Viškovo su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće čini 17 vijećnika.

Općinsko vijeće može imati i više od 17 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 31.

Pripadnicima srpske nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i 1/3 vijećnika u Općinskom vijeću.

Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova vijeća.

Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju na način da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine , a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Članak 33.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a ni jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja na način da se ne glasuje o kandidatu koji je dobio najmanji broj glanca2013. Stranica9097—broj54

U ponovljenom glasovanju kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova od ukupnog broja vijećnika.

Članak 34.

Općinsko vijeće donosi:

-Statut Općine,

-Poslovnik o radu,

-Proračun Općine i projekcije Proračuna,

-Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

-odluku o privremenom financiranju,

-odlučuje o stjecanju i prijenosu dionica i udjela Općine Viškovo u trgovačkim društvima kojih je Općina Viškovo osnivač ili u njima ima vlasnički udio,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina Viškovo jedini osnivač ili u njima ima većinski vlasnički udio za iznose zaduženja koji prelaze iznos od 1.000.000,00 kn,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaključenje svakog pojedinačnog ugovora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina Viškovo jedini osnivač ili u njima ima većinski vlasnički udio, a u kojima su takva trgovačka društva ili pravne osobe ugovorne strane, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 1.000.000,00 kn,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),

-odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine

-odluku o promjeni granice Općine Viškovo

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-raspisuje lokalni referendum,

-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-odlučuje o pokroviteljstvu,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinsko vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima i ovim Statutom.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Viškovo. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 35.

Općinsko vijeće raspustit će Vlada Republike Hrvatske:

1.ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,

2.ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,

3.ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih,težih povreda zakona i drugih propisa,

4.ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,

5.ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca,

6.ako ne raspiše referendum iz članka 19.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

Članak 36.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 37.

Predsjednik Općinskog vijeća:

-zastupa Općinsko vijeće

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

-dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

-dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku,

-brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

-brine se o zaštiti prava vijećnika,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog viash;broj54 Utorak,31.prosinca2013.

Članak 38.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 39.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine Viškovo, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 40.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 41.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

-podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-postavljati pitanja Općinskom načelniku,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-prihvatiti se članstva u najviše 2 stalna radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 42.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 43.

Općinsko Vijeće ima Mandatnu komisiju.

Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

Mandatna komisija:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnca2013. Stranica9099—broj54

-obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Članak 44.

Općinsko Vijeće ima Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za izbor i imenovanja.

Odbori iz stavka 1. ovoga članka biraju se na konstituirajućoj sjednici vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika.

Odbori iz prethodnog članka imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se u pravilu biraju iz redova vijećnika, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije će se regulirati rad sjednica odbora iz stavka 1. Ovog članka.

Članak 45.

Odbor za statutamo-pravna pitanja:

-predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 46.

Odbor za izbor i imenovanja:

-predlaže izbor i imenovanja dužnosnika koje predlaže, bira odnosno imenuje vijeće,

-predlaže imenovanja predstavnika vijeća u odredena društvena tijela i organizacije,

-priprema i podnosi vijeću prijedlog za izbor članova te predsjednika i zamjenika predsjednika radnih tijela vijeća,

-obavlja druge poslove po odluci vijeća.

Članak 47.

Za proučavanje i razmatranje pojednih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene poltike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti vijeća te za izvršavanje odredenih zadataka i poslova od interesa za Općinsko vijeće, vijeće osniva radna tijela.

Općinsko vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Sva stalna i povremena radna tijela imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se mogu birati iz redova vijećnika.

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije će se regulirati naziv, sastav, djelokrug rada i rad sjednica radnih tijela.

Članak 48.

Radi razmatranja i drugih pitanja, vijeće može uz stalna radna tijela osnivati povremena radna tijela.

Članak 49.

Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela uređuje se njegov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 50.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i projekcije Proračuna,

-predlaže polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Viškovo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-upravlja prihodima i rashodima Općine Viškovo sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Viškovo sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Viškovo i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Viškovo sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Viškovo,

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-imenuje i razrješava predstavnike Općine Viškovo u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Viškovo, trgovačkih društava u kojima Općina Viškovo ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Viškovo osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine Viškovo,

-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-razmatra nacrt i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana

-obavlja poslove gospodarenja nekretniash;broj54 Utorak,31.prosinca2013.

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama vijeća

-osniva radna tijela Općinskog načelnika,

-donosi odluke o pokroviteljstvima,

-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,

-organizira zaštitu od požara na području Općine Viškovo i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

-usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Viškovo,

-nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 13. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje je u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«

Članak 51.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 52.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 53.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta

-ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 54.

Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 55.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenici Općinskog načelnika su u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužni pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 56.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Članak 57.

Općinskom načelniku i zamjenicima Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na područja Općine Viškovo,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

Mandat Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima prestaje ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, u kojem slučaju će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustit Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s nca2013. Stranica9101—broj54

Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Općinskog načelnika.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog i predstavničkog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika iz stavka 3. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovih zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 58.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini Viškovo u kojoj se traži opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 59.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Viškovo sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem predstavnika nacionalnih manjina i vijeća nacionalnih manjina.

Članak 60.

Predstavnici nacionalnih manjina i vijeća nacionalnih manjina u Općini Viškovo imaju pravo:

-predlagati tijelima Općine Viškovo mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini Viškovo, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Viškovo,

-biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Članak 61.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od predstavnika nacionalnih manjina i vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Viškovo, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 62.

Na području Općine Viškovo pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Viškovo isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 63.

Predstavnici nacionalnih manjina i vijeća nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

-u sastavu svojih pečata i žigova

-u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 64.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili

svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 65.

Općina Viškovo, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina Viškovo osigurava sredstva za rad predstavnika nacionalne manjine i vijeća nacionalne manjine.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 66.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Viškovo, u Općini Viškovo ustrojavaju se upravna tiash;broj54 Utorak,31.prosinca2013.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 67.

Upravna tijela neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Viškovo te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 68.

Upravna tijela su samostalna u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih zakonom.

Članak 69.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 70.

Općina Viškovo u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 71.

Općina Viškovo osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 71. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Viškovo ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Viškovo može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 72.

Na području Općine Viškovo osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 73.

Na području Općine Viškovo osniva se Mjesni odbor Marčelji.

Mjesni odbor Marčelji obuhvaća područje naselja:

Marčelji: Marčelji, Ilovca, Vrtače, Vršak, Melišća, Pogled, Garići, Klići, Benaši, Mavri.

Sjedište mjesnog odbora je u prostoriji stare škole u Marčeljima na adresi: Marčelji, Marčelji 89.

Članak 74.

Za područje Općine Viškovo za koje nisu osnovani mjesni odbori odlučit će Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka 76. ovog Statuta.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, Općinski načelnik te 1/3 vijećnika u Općinskom vijeću.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 76.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 77.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 78.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 79.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 80.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 45 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 45 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odnca2013. Stranica9103—broj54

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova uključujući i predsjednika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 83.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 84.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 85.

U okviru svog djelokruga i ovlasti vijeće mjesnog odbora može:

-davati prijedloge i mišljenje glede poslovnog prostora i zemljišta u vlasništvu općine koje se nalaze na području mjesnog odbora

-davati prijedloge i mišljenja o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti od interesa na svom području

-pratiti potrebe građana na području komunalnih djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način njihova zadovoljavanja

-organizirati i provoditi manje komunalne akcije na svom području, uređenje dječjih igrališta, zelenih površina

-pratiti uređenje prostora i predlagati nadležnim tijelima mjere za rješavanje određenih pitanja

-razmatrati pitanja dječje zaštite i zaštite mladih, socijalne skrbi te pokretati akcije

-davati prijedloge i mišljenje u vezi zaštite i unapređenja prirodnog okoliša

-upravljati imovinom koja je dana na korištenje mjesnom odboru

-sudjelovati u javnim raspravama o prostornim planovima na svom području

-obavljati druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Članak 86.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 87.

U proračunu općine osiguravaju se sredstva nužno potrebna za djelatnost mjesnih odbora i to sredstva nužno potrebna za njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga općine.

Prihode mjesnog odbora čine i prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 89.

Mjesni odbori organiziraju obavljanje administrativnih i financijskih poslova za svoje potrebe, a sukladno zakonu.

Općina Viškovo pruža pomoć mjesnim odborima u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka i to na način da im pruža pomoć u obavljanju ovih poslova.

Mjesni odbor može, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka koristiti usluge pravne osobe ovlaštene za obavljanje ovih poslova, a u skladu s financijskim mogućnostima mjesnog odbora.

Članak 90.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE VIŠKOVO

Članak 91.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Viškovo, čine imovinu Općine Viškovo.

Članak 92.

Imovinom Općine Viškovo upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Članak 93.

Općina Viškovo ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspoash;broj54 Utorak,31.prosinca2013.

Prihodi Općine Viškovo su:

-općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-prihodi od stvari u vlasništvu Općine Viškovo i imovinskih prava,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Viškovo odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

-prihodi od koncesija,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Viškovo u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkim porezima sa županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 94.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Viškovo iskazuju se u proračunu Općine Viškovo.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 95.

Proračun Općine Viškovo i Odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 96.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi Odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 97.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 98.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Viškovo nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Viškovo nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 99.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke, zaključke i druge opće akte te daje autentična tumačenja Statuta i drugih općih akata.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 100.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, naputke te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 101.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 102.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 103.

Upravna tijela Općine Viškovo u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 104.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u upravnom postupku.

Upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Viškovo osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 105.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 106.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Viškovo i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 107.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovnca2013. Stranica9105—broj54

XIII. JAVNOST RADA

Članak 108.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Viškovo je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 109.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na web stranicama Općine Viškovo. Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na web stranicama Općine Viškovo

-putem službenika za informiranje

Javnost rada upravnih tijela Općine Viškovo osigurava se izvještavanjem i napisima u Glasniku Općine Viškovo, u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 110.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 111.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 112.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Općine Viškovo u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 113.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 24/01., 15/04.,6/06.).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 6/13.)

Članak 30.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 9., 12. i 14. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 12. stavak 4. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 15/13.)

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 33/13.)

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=51216&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr