SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA ČAVLE

71.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13 i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 06/13., 13/13., 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 27. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Čavle

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Općina Čavle, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Izrada i donošenje Plana temelji se na Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 ,50/ 12.,55/12, i 80/13), a u skladu sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN 32/13.).

Razlog izrade Plana

Članak 3.

Pristupa se ciljanoj izradi Plana radi formiranja uvjeta za građenje međunarodnog streljačkog centra Grobnik sa pratećim sadržajima na području PN1 - lokalitet Kovačevo - vojno strelište.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je šire područje Kovačevo u Općini Čavle.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Postojeća vojna streljana Kovačevo nema nužne pomoćne i prateće sadržaje za odvijanje planirane djelatnosti. Uz navedeno, manjkava je infrastruktura, a naročito prometna povezanost na postojeći sustav cestovnih prometnica. Područje je izloženo bujičnim poplavama koje se reguliraju i usmjeravaju retencijama.

Na području nema zabrana građenja po osnovi posebnih mjera zaštite prostora.

Postojeći i planirani sustav infrastrukture (aerodrom, autocesta) u neposrednoj blizini Kovačeva, pruža znatne podobnosti smještaja planiranog streljačkog centra. Isti svojim položajem, veličinom i načinom korištenja uglavnom ne ugrožava prirodne datosti užeg i šireg okoliša.

Ocjena je, da ukupne prirodne datosti i izgrađenost područja Kovačevo su podobni za formiranje i izgradnju streljačkog centra.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Ovaj Plan se izrađuje ciljano za formiranje uvjeta za izgradnju Međunarodnog streljačkog centra Grobnik na području lokaliteta Kovačevo.

Programska polazišta izrade Plana su:

-jačanje konkurentnosti turističke destinacije Kvarner - Grobnišćina - Gorski kotar, kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude;

-stvaranje uvjeta za razvoj streljaštva, streličarstva, lovstva te drugih pojedinačnih sportova na međunarodnoj i lokalnoj razini, a u okviru:

*jačanje sigurnosnih sposobnosti zemlje kroz omogućavanje povremenih treninga policije i drugih subjekata.

*razvoja inovativno-istraživačkih centara (streličarstvo i medicina), malog poduzetništva i različitih socijalnih programa vezanih uz streljaštvo,

*razvoja kulturoloških sadržaja vezanih uz područje Grobnišćine.

-Planirati streljački centar koji se sastoji iz: glavne zgade streljane sa stazom od 2000 m, streljana za trap/skee, streljana za IPSC, crni barut i streličarstvo, pomoćne i prateće građevine i sadržaje.

-streljački centar formirati prema međunarodnim propisima i standardima, a sukladno prostornim mogućnostima izgrađenog i prirodnog okoliša.

-streljački centar formirati u skladu sa mjerama zaštite tla, vode, zraka, kao i od vode, buke, svjetlosti, itd.

-infrastrukturne priključke uskladiti sa planiranom i izgrađenom infrastrukturom šireg područja, a prema programiranim kapacitetima streljane.

Popis potrebnih stručnih podloga

Članak 7.

Za izradu Plana potrebno je programsko idejno rješenje streljačkog centra, sa uvjetima građenja, uređenja, korištenja i zaštite prostora, kao i ostale podloge i podatke nadležnih tijela.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Programska idejna rješenja streljane pribaviti će nositelj izrade Plana.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

Plan će se izraditi na podlogama Državne geodetske uprave, topografskoj karti mjerila 1:25000, i katastarskim kartama u mjerilu 1:5000 koju podlogu će pribaviti nositelj izrade Plana.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve,

Članak 10.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

1.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2.Ministarstvo obrane

3.Ministarstvo poljoprivrede

4.Ministarstvo unutarnjih poslova

5.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

6.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

7.Državni zavod za zaštitu prirode

8.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

10.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo

11.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

12.HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

13.Hrvatski telekom d.d. Zagreb

14.Hrvatske ceste d.o.o, Ispostava Rijeka

15.Plinacro d.o.o. Zagreb

16.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

17.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Vodovod

18.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija

Rok za izradu prostornog plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

-60 dana od početka izrade Plana za izradu i utvrđivanje prijedloga Plana

-10 dana za javni uvid

-30 dana nakon javne rasprave za izradu nacrta konačnog prijedloga Plana

-30 dana nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela za utvrđivanje konačnog prijedloga Plana

-30 dana za pribavljanje suglasnosti Župana na konačni prijedlog Plana

-30 dana nakon pribavljanje suglasnosti Župana, za donošenje Plana na Općinskom vijeću Općine Čavle

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94. i članku 98. Zakona o prostornom uređenju ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Izvore financiranja izrade prostornog plana.

Članak 13.

Sukladno odredbi članka 38., stavak 2. Plan će izraditi Javna ustanova za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Čavle.

Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2170-03-13-01-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10008&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr