SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

114.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja
za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Malog Lošinja ( u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od gradske nefinancijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za 2014. godinu, razrađeni po pojedinim programima i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo obvezan je, u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti organizacijske jedinice o odobrenim sredstvima u Proračunu, a organizacijske jedinice obvezne su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici - ustanove Grada, za koje su sredstva planirana u posebnim glavama, obvezni su dostaviti nadležnim upravnim odjelima svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu i izrađene po mjesecima do 15. siječnja 2014. godine.

Upravni odjeli obvezni su, u daljnjem roku od 8 dana, dostaviti Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo zajednički financijski plan svih korisnika Proračuna za koje su nadležni, izrađen po tromjesečjima.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo izrađuje mjesečne planove Proračuna na temelju kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima, izvršava Proračun.

Članak 6.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo izvršava Proračun i o tome izvještava gGradonačelnika.

Pročelnici upravnih odjela gradske uprave odgovorni su za planiranje svog dijela Proračuna kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu. Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu proračuna.

Pravne osobe - proračunski korisnici odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti, te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim namjenama.

Članak 7.

Gradonačelnik može otpisati dug ili djelomično otpisati dug do visine od 20.000,00 kn pojedinačnog duga, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili veći od samog iznosa potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1. ovog članka ne podrazumijeva se dug Gradu s naslova javnih davanja.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću donošenje njegovih Izmjena i dopuna.

Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih rashoda/izdataka, ovlašćuje se gradonačelnik da može vršiti preraspodjelu sredstava unutar Razdjela i između Razdjela, odnosno Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Bilančnog dijela iskazanog viška/manjka po Godišnjem obračunu Proračuna s tim da se tom prilikom ne može mijenjati ukupan iznos rashoda/izdataka utvrđenih Proračunom.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvještavati Gradsko vijeće u sklopu redovnog izvještavanja.

III. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 9.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski korisnici Grada Malog Lošinja izuzeti su od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u proračun, ali su dužni šestomjesečno izvještavati Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo o ostvarenim i utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, osim onih prihoda koje proračunski korisnici ostvare vlastitom djelatnošću, prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu. Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije, konta i programa izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, izvršava se prijenosom na njihov račun temeljem naloga za prijenos sredstava koji izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave i pročelnika nadležnog odjela za financije.

Članak 13.

Postupak nabave roba, radova i usluga mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 15.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Gradskog vijeća.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda.

Članak 17.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel nadležan za financije, a potpisuje gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se u Upravni odjel nadležan za financije.

VI. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 18.

U Proračunu Grada Malog Lošinja za 2014. godinu utvrđuju se sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koristit će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 19.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Grada iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći, sufinanciranje građana i zajmova.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Gradonačelnik donosi Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova i potpisuje ugovor.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2014. godine.

IX. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Sredstva za održavanje i osiguravanje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Upravni odjel nadležan za financije.

Članak 22.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu nadležnom za financije.

Pročelnici tijela gradske uprave koji upravljaju imovinom Grada dužni su Upravnom odjelu nadležnom za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

X. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 23.

Proračun i proračunski korisnici Grada primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela gradske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovog članka obvezna su prikupiti i uskladiti njihova tromjesečna i godišnja izvješća te ih dostaviti Upravnom odjelu nadležnom za financije na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Članak 24.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje gradskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljat će se u Upravnom odjelu nadležnom za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Upravnom odjelu nadležnom za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole uvidi da su sredstva korištena protivno Zakonu ili Proračunu Upravni odjel nadležan za financije o tome će izvijestiti gradonačelnika i inspektora unutarnjeg nadzora.

XI. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 25.

Upravni odjeli Grada imaju pravo nadzora i revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora i revizije utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Gradonačelnik i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-08/13-01/13

Ur. broj: 2213/01-01-13-13

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr