SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

76.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12 i 94/13) Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 55/09, 20/10 i 30/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Kastva za sljedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Kastvu obuhvaća:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. Planira se kontrola i održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava.

Poslovi održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjerit će se temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki MARGRADNJA d.o.o., Viškovo, koja je temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad »dežurne službe«, postavu baja za krupni otpad i strojno čišćenje. Pometanje javnih površina (cesta, trgova, autobusnih stanica) i pražnjenje košarica za smeće te odvoz pometačine vrši se prema tjednom programu pometanja. Obuhvaćena površina tjednim programom iznosi 76.000,00 m2. Pometanje će se vršiti ručno - radom pometača, te strojno - radom čistilice. Povremeno će se vršiti strojno pometanje ulica koje nisu obuhvaćene tjednim programima. Usluge

»dežurne službe« vrše se jednom mjesečno, a obuhvaćaju odvoz olupina, glomaznog otpada i krupnog kućnog otpada prema nalogu komunalnog redara. Baje za krupni otpad iz domaćinstava od 5 m3 postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja baja.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjeren je komunalnom društvu »Čistoća«d.o.o. Rijeka.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 320.000,00 kuna, a financirat ce se se iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovni program obuhvaća održavanje (1 - 3 puta godišnje ovisno o stupnju prioriteta) zelenila u pojasu ceste, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, siječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Obuhvaćena površina iznosi 95.000 m2. Istim programom obuhvaćeno je jednokratno proljetno uređenje 5 spomenika. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaća održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zaljevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša autobusnih stanica, okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina. Planira se intenzivnije formiranje i uređenje cvjetnjaka - proljetna sadnja i jesenska zamjena materijala u cvijetnjacima, formiranje i uređenje travnjaka, kao i intenzivno ljetno zalijevanje travnjaka i cvjetnjaka na području centra grada. Planira se hortikulturalno uređenje zelenih površina uz prometnice. Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste (naročito korova koji raste iz ivičnjaka nogostupa), nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala. Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekaonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Poslovi održavanja javnih površina obavljati će se putem Vlastitog pogona Grada Kastva.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.014.884,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 499.884,00 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 621.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 393.884,00 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju kolničkog zastora i manjih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, uređenje cesta sa tucaničkim kolnikom, izvođenje radova na okolišu i trupu ceste, održavanje objekata za odvodnju u pojasu ceste i funkcioniranje zimske službe u periodu od 25. studenog do 10. ožujka. Osim redovnog održavanja cesta, planira se izvesti sanacija ceste SU182 - Selino k.br. 23-33 u dužini od 160 m, ceste u Donjim Turkima OU 555 dužine cca 200 m i ceste od Tometići 46 do Rubeši 23 u dužini od cca 110 m na način da se postojeća oštećena makadamska kolnička konstrukcija uredi novim slojem tampona - jalovine sa zbijanjem. Dio ceste SU135 Rubeši-Dolčić od kbr. 91 do 92 u dužini od 70 mi dio ceste GSU18 Rubeši kbr. 66-76a u dužini od 60 m saniralo bi se na način da se postojeći dotrajali asfalt presvuče novim slojem asfalta.

Navedeni poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta povjeravaju se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Ceste - Rijeka d.o.o. koja je temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Navedeni poslovi na održavanju prometne signalizacije povjereni su temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Futura trade d.o.o., Lovran, koja je temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 479.000,0 0 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja obuhvaća:

- pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada,

- redovito pražnjenje i održavanje kanti za smeće,

- nužne popravke grobnih objekata - sanacija niša, ogradnih zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme,

- uređenje okoliša crkve na groblju Kastav

- uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav

- održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja,

- plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda).

Poslovi održavanja groblja vršit će se putem Vlastitog pogona Grada Kastva.

Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 368.516,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 250.516,00 kuna. Financirati ce se 170.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta, te u iznosu od 198.516,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

6. JAVNA RASVJETA

Pod troškovima javne rasvjete podrazumjevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi).

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu plaća se po ispostavljenim fakturama HEP-a, a poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete povjereni su tvrtki Elektrostrojarska montaža d.o.o. iz Matulja, temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 820.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-15

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

 

 

Program održavanja   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr