SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

73.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva
za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) na razini podskupine ekonomske klasifikacije, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, preraspodjela sredstava, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funk

cijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za razdoblje 2014. - 2016. godina. Plan razvojnih programa se sastoji od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze s financijskim planom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu osiguravaju se u Razdjelu 001. Predstavničko tijelo Grada i mjesna samouprava posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

Sredstva za rashode za Gradonačelnika osiguravaju se u Razdjelu 002. Izvršno tijelo Grada posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

Članak 5.

U Razdjelu 003 i Glavi 00301 Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1007 Javna uprava i administracija, 1008 Zajednički rashodi upravnih tijela, 1009 Razvoj sporta i rekreacije, 1010 Promicanje kulture, 1011 Program obnove spomenika kulture, 1012 Jačanje gospodarstva, 1013 Upravljanje imovinom, 1014 Zaštitu od požara, 1015 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, 1016 Socijalnu skrb, 1017 Humanitarnu skrb kroz udruge građana, 1018 Zdravstvo, 1019 Program za djecu, 1020 Osnovno obrazovanje i 1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

U okviru glave 00302 Dječji vrtić Vladimir Nazor osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« odnosno Program 1022 Predškolski odgoj.

Članak 6.

U Razdjelu 004. i Glavi 00401 Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1023 Javna uprava i administracija, 1024 Djelatnost vlastitog pogona, 1025 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 1026 Održavanje komunalne infrastrukture, 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, 1028 Javni prijevoz i 1029 Program zaštite okoliša i građana.

Članak 7.

U Razdjelu 005. i Glavi 00501 Upravni odjel za proračun i financije osiguravaju se sredstva za programe 1030 Javna uprava i administracija te 1031 Financijski poslovi upravnog odjela.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Upravni odjel za proračun i financije vrši naplatu proračunskih prihoda te poduzima sve potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona. Proračunski korisnici vrše naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Članak 9.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2014. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

U Proračunu su utvrđena sredstva za pričuvu u iznosu od 120.000,00 kuna.

Sredstva pričuve koriste se za namjene propisane zakonom.

Članak 11.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna. Prihodi iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se od obveze uplate u Proračun te se planiraju u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Članak 12.

Isplata sredstava iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji.

Za svaki zaprimljeni račun obavljaju se sve potrebne kontrole.

Članak 13.

Odgovorna osoba ili gradonačelnik, u slučaju odsutnosti odgovorne osobe, mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.

Članak 15.

Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Razdjelu 003 i Razdjelu 004.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad Kastav može koristiti u 2014. godini sredstva primljenih kredita (primitke od zaduživanja) do iznosa utvrđenih u Računu financiranja Proračuna.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. PRERASPODJELA SREDSTVA

Članak 19.

Proračunska sredstva se mogu preraspodjeliti na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci. Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama sredstava izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 20.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, te neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 21.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu.

IX. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Članak 22.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnici proračunskih korisnika JLP(R)S dužni su sastaviti i predati izjavu o fiskalnoj odgovornosti kojom potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-13-12

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr